07 މާޗް

March 07, 2020 74
ތިލަފުށި-މާލެ ބްރިޖްގެ އަގުބޮޑުކަމުން ކަންބޮޑުވޭ:ސައީދު

ތިލަފުށި، ގުޅިފަޅު އަދި މާލެ ގުޅައިލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުކަމުން ހައިރާންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މަޝްރޫއަށް އިދިކޮޅުން ރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 66
ޗައިނާ ދަރަނި 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތްވެސް ނުކުރޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވި ޗައިނާ އަށް ރާއްޖެ، 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުން ދަރާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ސަރުކާރުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 66
ބްރިޖުގެ ފީ ނެގުން އާ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި

ބްރިޖުގެ ދަތުރުތަކަށް ފީއެއް ނެގުމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަޝްވަރާތައް މަޑުޖައްސާލައި، ފީ ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 22
ސްޓްރާޑާ އަށް ފިނޭންސުން އަދި ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރޭ

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރި "ޗާ ޓައިމް"، ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ތަޅައިލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން، ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން އެދުނު 14.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 23
ޝާހިދުގެ މިސާލު ބަސްތަކުން ސަރުކާރަށް މަލާމާތް!

މި ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހިޔާނާތްކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މިސާލުބަހުން ނަން ދެއްވައި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 155
ބްރިޖާ ގުޅުވައި ނިހާން ކުރި ސުވާލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް، ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް އަންނަން ކެރޭނެތޯ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އެއްސެވުމުން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 39
ނައީމާއްތަ ބްރިޖަށް އެރުން: އެ ވެސް ސިޔާސީ ކަމަކަށް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވުމާއެކު، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް އައީ ބޮޑު އީދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރަން މުޅިން ވެސް ބްރިޖުގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސް ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ބްރިޖަށް އެރުން މިވީ ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ޚާއްސަ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 11
ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ކުރާނަން: ފައިސަލް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 35
ބްރިޖްގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ދައުވަތު

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ...

August 30, 2018 32
ބްރިޖު ހުޅުވަން 46 މިލިއަން ރުފިޔާ، ބޮޑު އިސްރާފެއް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު މިރޭ ހުޅުވަން ބާއްވާ ރަސްމިޔާތަށް، ދައުލަތުން 46 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 80
ބްރިޖް ހުޅުވާއިރު އިދިކޮޅަށް ދައުވަތު ދޭނަން: ރައީސް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅާލައި ހަދާފައިވާ ބްރިޖް، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދައުވަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 27
މިހާރު ހިންގާ މަޝްރޫއެއް ނުހުއްޓުވާނަން: އިބޫ

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ނުހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 35
"ކައިވެނިކުރަން ދޭންވީ ބްރިޖެއް ނޫން، ދަރުބާރުގެ"

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވީ މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ގުޅާލާ ބްރިޖް މަތީގައި ނޫން ކަމަށާއި ދަރުބާރުގެ ފަދަ އިމާރާތްތައް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.