25 މެއި

May 25, 2020 8
"ކޮވިޑް19 ފެތުރެނީ ބަލިޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ވަންދެން"

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ފަހުން، ޓެސްޓްތަކުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ ކިބައިން އެހެން މީހުންނަށް ވައިރަސް ނުފެތުރޭ ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 13
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެޕެއް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކާ ގާތުން ބައްދަލުވެފައިވާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަންނަން އެހީވެދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެލްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 47
ބިލިއަނާ އޮންގް ރާއްޖެއަށް 15 ވެންޓިލޭޓާ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގާ ސިންގަޕޫރުގެ ބިލިއަނަރު، އޮންގް ބެންގް ސެންގްގެ ހޮޓެލް ޕްރޮޕަޓީ ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް)އިން ރާއްޖެ އަށް 15 ވެންޓިލޭޓާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 36
ޑރ. އަލީ ލަތީފު: ދިވެހިންނަށް ނަމޫނާއަކީ ސިންގަޕޫރު

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ސިންގަޕޫރުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ރާއްޖެ ނަމޫނާ ނަގައިފި ނަމަ ކަންކަން ދާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް، ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕް (ޓެގް) ގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
ފޮނި ބުއިންތައް އިޝްތިހާރުކުރުން ސިންގަޕޫރުގައި މަނާ

ހަކުރު އެކުލެވޭ ތައްޔާރީ ބުއިންތައް، އިޝްތިހާކުރުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަނާކުރަން ނިންމި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސިންގަޕޫރު ވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ސަޔަކީ ސިކުނޑި ވަރުގަދަކޮށްދޭ އެއްޗެއް

ސަޔަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއާ ނުލައި ނޫޅެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހެނދުނު ހެނދުނާ، ހޫނު ސައިތައްޓެއް ބައެއް މީހުންނަށް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ. މިއީ ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ނަފްސަށް ހަމަޖެހުމާއި އަރާމު ވެސް ގެނެސްދޭ ބުއިމެކެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
އުމުރު އެންމެ ދިގު މީހުން އުޅޭ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވާނެ

ދެހާސް ސާޅީހާ ހަމައަށް ދާއިރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅޭނީ ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ އެންމެ މަތިވާނީ ސްޕެއިންގައި ކަމަށް ދިރާސާކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
މީހެއްގެ ރަހިމުން 27 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

ސިންގަޕޫރުގައި އަންހެނެއްގެ ރަހިމުން 27.8 ކިލޯގެ ބިޔަ ފައިބްރޮއިޑެއް ނުވަތަ ޓިއުމަރެއް ނަގައި އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 13
ގާސިމެއް ނުފިލާ، ހޯދަންވީ ފިލައިގެން އުޅޭ ކުށްވެރިން

ބޭސްފަރުވާ އަށް މިހާރު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ ފިއްލަވައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ގާސިމްގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުން ހޯދަންވީ މި ގައުމުގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު މިއަދު...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 60
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެނީ

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ރާއްޖެ ގެންނަން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދެން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުން ކޯޓަށް

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭރުގައި ހުންނެވުމުގެ މުއްދަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން...

September 25, 2017 80
ގާސިމް މަތިންދާބޯޓަކަށް ނޭރުވި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މި ވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެއްވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ގާސިމް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސަށް ނޭރުވުމުން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 21
މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދީ، ގާސިމް އަންނަން އަންގައިފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސް ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއި ން އަންގައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 38
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިރު އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 14
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 10 ދުވަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް...

September 13, 2017 15
އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ ގާސިމް އެޑްމިޓްނުކުރެވި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މުއްދަތު...

September 09, 2017 33
ގާސިމް ތިން މަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016
ސިންގަޕޫރުން ޒިކާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 215 އަށް

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސިންގަޕޫރުން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 215 މީހަކަށް އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.