30 ޖޫން

June 30, 2019 37
"ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ މިނިވަންކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް"

އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 19
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސިންގަޕޫރަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 5
ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓަރީވާން އެދެފި

ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން، އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާން އެމްބަސީން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 3
ސެސްމޯގެ ފަހު ބުރަށް ބްރައިޓްވޭގެ 15 ކުދިން

ސިންގަޕޫރާއި އޭޝިއާ ސްކޫލްތަކުގެ ހިސާބު އޮލިމްޕިއަޑް (ސެސްމޯ)ގެ ފަހު ބުރަށް ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 15 ދަރިވަރުން ހޮވިއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ކްލަބް މެޑްގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 22
މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވުމާ މެދު ސިންގަޕޫރާ މަޝްވަރާކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ސިންގަޕޫރުގެ ސެންޓްރަލް ނާކޮޓިކްސް ބިއުރޯގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 3
ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ސިންގަޕޫރުން ދޮގުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހިންގި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރުޖުނާ މަހެންދުރަން އަށް ސިންގަޕޫރުން ހިމާޔަތް ދޭ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި ތުހުމަތު އެ ގައުމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 1
ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސިންގަޕޫރު ރައީސަށް އަރުވައިފި

ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަލީމާ ޔައުގޫބަށް އިއްޔެ އަރުވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 11
އީޔޫ ސަފީރަކަށް ސޯބިރު އައްޔަންކޮށްފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާއި ބެލްޖިއަމްގެ ސަފީރު ކަމަށް ހަސަން ސޯބިރު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 17
އިރުފުށި މައްސަލަ ސަން ޓްރެވަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި

ސަން ޓްރެވަލްސް އިން އިރުފުށި ރިސޯޓު ހިންގަން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ރިސޯޓް އަތުލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަނަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަން ޓްރެވަލްސްގެ މައްޗަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިިޓްރޭޝަން ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އެ ގައުމުގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އިން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރަކަށް ޑރ. މައުސޫމް އައްޔަންކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 15
ސިންގަޕޫރު މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ސިންގަޕޫރު ރައްޔިތަކު ހޯދަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
އެއް ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތާ އެކު ވެސް ޖަލަށް ދިއުމުގެ ބިރު

ސިންގަޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 12) - ލޮރީ ޑްރައިވަރުންނަށް މުދާ ބަރުކޮށް އަދި ހުސް ކުރުމުގައި ލަސް ނުކޮށްދޭ މަތިން އެ މީހުންގެ އަތުން އެއް ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތެއް ނެތި ސިންގަޕޫރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ދެ ފޯކްލިފްޓް އޮޕަރޭޓަރުން ޖަލަށް ދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 11
ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މޯދީ ސިންގަޕޫރަށް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 10) - ރާއްޖޭގެ އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މި މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 5
ސިންގަޕޫރުގައި ޑްރޯން ޓެކްސީ ޓެސްޓުކުރަނީ

ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏަކުން އަންނަނީ މީހުން އުފުލާނެ ފަސިންޖަރު ޑްރޯނެއް އުފައްދައި އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ދޫކުރަން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ވޮލޮކޮޕްޓަރުގެ އުދުހުންތައް މީގެ ކުރިން ފެނުނީ ޖަރުމަނުވިލާތުންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވަނީ އޭޝިޔާގެ ނަމޫނާ ސިޓީ، ސިންގަޕޫރުގައި މީގެ އެއާ ޓެކްސީގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
އުމުރު އެންމެ ދިގު މީހުން އުޅޭ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވާނެ

ދެހާސް ސާޅީހާ ހަމައަށް ދާއިރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅޭނީ ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ އެންމެ މަތިވާނީ ސްޕެއިންގައި ކަމަށް ދިރާސާކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 3
ހުޅުމާލެއަށް ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
މީހެއްގެ ރަހިމުން 27 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

ސިންގަޕޫރުގައި އަންހެނެއްގެ ރަހިމުން 27.8 ކިލޯގެ ބިޔަ ފައިބްރޮއިޑެއް ނުވަތަ ޓިއުމަރެއް ނަގައި އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 5
1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު މެލޭޝިއާ އަށް

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ 15.3 މިލިއަން ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (11.1 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަނބުރާ ކުއާލަ ލަމްޕޫރާ ހަވާލު ކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.