28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
އައިފޯން 7 ގައި ހެޑްފޯން ޖެކަށް ލޯވަޅެއް ނާޅާތި

އައިފޯން 7 ގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އާދައިގެ ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހަން އިންނަ ޖާގަ ނެތުމެވެ. ވަޔަލެސް ހެޑްފޯނެއް އެޕަލް އިން ތައާރަފްކުރިޔަސް އެއްބަޔަކަށް މިކަން ވެފައި ވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އާ އައިފޯނަށް ވާގަނޑުލީ ހެޑްފޯން ޖަހަން ބޭނުން ނަމަ އިތުރު އެކްސަސަރީއެއް ބޭނުންވެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 12
ފޯނެއް ހުޅުވުމަކީ މި މީހުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން

މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިއޯގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު މަރާލުމުގެ ޖަރީމާ ހިންގި މީހާގެ އައިފޯން ހުޅުވައިދޭން އެޕަލް އިން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް އެފްބީއައި އަށް އެހީވީ އިޒްރޭލުގެ "ސެލެބްރައިޓް" އިން ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 2
ފްލައިޓެއްގައި އޮތް ނޯޓް 2 ގެ ފޯނެއް ނުގޮވީ ކިރިޔާ

ޗެންނާއި (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ސިންގަޕޫރުން ފުރައިގެން އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަށް ދަތުރުކުރި އިންޑިގޯ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި އޮތް ނޯޓު 2 ގެ ފޯނެއް ނުގޮވީ ހަމަކިރިޔާ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 7
އައިފޯން 7 ހަދަން ޚަރަދުވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއް؟

މިއީ "ޓިއާޑައުން" އާއި ޗިޕްވާކްސް" އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުގެ ޔުނިޓެއް ހަދަން ހޭދަވާނެ ފައިސާގެ އަންދާޒާއެކެވެ. "ސީއެންއެން މަނީ" އިން އެކުލަވާލާފައިިވާ މި ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުން 128 ޖީބީގެ އައިފޯން 7 އެއްގެ ސްކްރީނެއް އެޕަލް އަށް 37 ޑޮލަރަށް ލިބެ އެވެ. ބެޓެރީއެއް ހަތަރު ޑޮލަރަށް،...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
އައިފޯން 7 ގެ އޯޑަރުތައް ބުރާސްފަތީގައި ނަގަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 7 ގެ އޯޑަރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ނަގަން ނިންމައި، ޕެކޭޖުތައް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 19, 2016 10
ހެޑްފޯން ޖެކް ޖެހި ތަނުގައި މިހާރު އޮތީ ކޯއްޗެއް؟

އައިފޯން 7 ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ފުލުގައި ދެ ސްޕީކަރު އިންނަހެން ހީވެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން "އައިފިކްސްއިޓް" އިން އާރޯތާނާ އައިފޯން 7 ރޫޅައި ކުދިކޮށްފި...

September 19, 2016 2
އައިފޯން ހެކްކުރި ބަޔަކު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

އައިފޯން ހެކް ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އިން ހޯދީ ކޮން ބައެއްގެ އެހީއެއްތޯ އާއި ފޯނު ހެކްކޮށްދިން މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރީ ކިހާ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 20
މޯލްޑިވިއަންގައި ނޯޓު 7 ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ސެމްސަންގް އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 18, 2016 28
ދިވެހި ސްވިފްޓްކީ އަށް: ބަހަށް އިންގިލާބެއް

ސްމާޓްފޯންތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ކީބޯޑު ކަމަށްވާ "ސްވިފްޓްކީ"ގައި ދިވެހި ބަސް ހިމަނައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 4
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަލުން މާކެޓަށް

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި މައްސަލަ މުޅިން ހައްލުކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުމަށްޓަކައި ސެމްސަންގް ތައްޔާރު ވަނީ އެވެ. އޮންލައިން ޚަބަރު ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ނޯޓް 7ގެ ރަނގަޅު ފޯނުތައް...

September 17, 2016 2
އައިފޯން ހޯދަން ތައިލެންޑުން ސިޑްނީއަށް، ނިދީ މަގުމަތީ

އެޕަލްގެ ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި ދިޔައީ ހާއްސަ ހުކުރެކެވެ. ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގަންނަން ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. އެންމެ ކުރިން ދުވަސް ފެށޭ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 2
އައިފޯން 7 އަށް ދިރާގުން މާދަމާ އޯޑަރު ނަގަން ފަށަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 7 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން މާދަމާ ހުޅުވާލަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
އައިފޯން 7 މި މަހު 23 ގައި ރާއްޖެ އަށް

އެޕަލް އިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރި އައިފޯން 7 މިމަހު 23 ގައި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

September 10, 2016 7
އައިފޯން 7 ގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ނެތް ސަބަބު އެނގޭތަ؟

އެޕަލް އިން އައިފޯނު ތައާރުފުކުރީ ޖޫން 29، 2007 ގަ އެވެ. އަންނަ އަހަރު އައިފޯނުގެ ވަނަ 10 އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނެތެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 2
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވައިބާ ޕަބްލިކް ޗެޓް އުރީދޫން

މަޝްހޫރު މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ވައިބާގެ ޕަބްލިކް ޗެޓް ހެދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 2
ފޯނުގެ ބެޓެރީ ގޮވަނީ ކީއްވެ؟

ސެމްސަންގެ ނޯޓް 7 ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު ބޮޑު ލަދެއްގައި ބެދި ފޯނުތައް ބަދަލުކޮށްދޭން ޖެހިފައި ވަނީ ފޯނުގެ ބެޓެރީ ގޮވުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަޔަކާ ހެދި އެވެ. ބެޓެރީ ގޮވާ މައްސަލާގައި...

September 08, 2016 4
އައިފޯނު 7: ވަރުގަދަ ކެމެރާއެއް، ފެނެއް ނުވަންނާނެ

ދެ ލެންސް ހިމެނޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮށް، ފެން ނުވަންނަ ގޮތަށް ހަދައި އައިފޯނު އާކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
އައިފޯން ހެކް ކުރީ ކޮންބައެއް؟

އައިފޯނަށް ފޮނުވާލާ ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން ފޯނު ހެކްކުރާ ބައެއްގެ ވާހަކަ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ މީޑިއާގައި ތިލަވެފަ އެވެ. ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ކަމަށް އެޕްލަ މަޝްހޫރެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މި ޒަމާނުގައި ސައްތައިން ސައްތަ ޔަގީންކަން ދެވޭނެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް، ހިދުމަތެއް ވެސް ނެތްކަމެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސް މިލިއަން ސްމާޓްފޯނު ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފަސް މިލިއަން ދަނޑުވެރިންނަށް ސްމާޓް ފޯނު ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 14
ފޯނަށް ކަވަރެއް ލެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ފޯނަށް ކަވަރެއް ލައްވައިގެން އުޅޭ މީހުން ހީކުރަނީ ކަވަރުގެ ސަބަބުން ފޯނު ރައްކާތެރިކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ޒަމާން ފެށުނީއްސުރެ އައިފޯނެއް ގެންގުޅޭ މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި، ކަވަރުގެ ސަބަބުން ފޯނު ރައްކާތެރިކުރެވޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ މޮޔަކަމެކެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 1
ހެޑްފޯން ޖެކެއް ނެތް ސްމާޓްފޯނެއް ގަންނާނަންތަ؟

ސުވާލު ރަނގަޅަށް ކިޔާލާށެވެ. ދެ ގޮތަކަށް މާނަކުރެވިދާނެ އެވެ. ހެޑްފޯން ޖެކް އިންނަނީ ހެޑްފޯން ވާނގަޑުގަ އެވެ. ފޯނަކު ނޫނެވެ. ފޯނުގައި އިންނަނީ ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހާ ތަނެވެ. ނުވަތަ ހެޑްފޯނު ޕޯޓެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ކަމުނުދާ ސުވާލެއް ކަމަށް ވެސް ނިންމިދާނެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
ފޯނު ބެޓެރީގައި އެންޓަނާ ޗިޕެއް؛ ޖާސޫސްކުރަނީތަ؟

ތިޔަ ދައްކަނީ "އެންއެފްސީ" އެންޓަނާގެ ވާކަ އެވެ. "އެންއެފްސީ" އަކީ "ނިއާ ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން" އެވެ. ފޯނެއްގައި އެންއެފްސީ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭ ނަމަ، ފޯނުގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި އެންއެފްސީ އެންޓަނާއެއް ހަރުކުރަން ޖެހެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 31
ފޯނު ނުލިބިގެން ދިރާގުން 160000ރ. ދޭން ޖެހިއްޖެ

ދުރާލައި ޕްރީ އޯޑާ ނަގައިގެން މޮބައިލް ފޯނު ވިއްކުމަށް ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ފޯނަކަށް އޯޑަރު ދިން މީހަކަށް ފޯނު ނުލިބުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 160،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާއަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016
ސްމާޓްފޯން ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕްގެ މައްޗަށް ސްމާޓްފޯނު ގަދަވެގަންނާނެ ދުވަސް އޮތީ ދުރުގައި ނޫން ކަމަށް އަހަރެން ބުނީމެވެ. އެކަމަކު އެ ދުވަސް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މޭ ފުއްޕާފައި ތިބެގެން މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ލިޔާއިރު، ހީކޮށްގެން ތިބީ، އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަސް ވަނީ މާ ކުރިން އައިސްފަ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 9
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ބަގެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް ބޭނުންކުރާ 900 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނުގައި، އެ ފޯނުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ހެކަރުންނަށް ލިބޭ ފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް އެބަހުރިކަން ދިރާސާ ޓީމަކުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.