10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 9
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ބަގެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް ބޭނުންކުރާ 900 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފޯނުގައި، އެ ފޯނުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ހެކަރުންނަށް ލިބޭ ފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް އެބަހުރިކަން ދިރާސާ ޓީމަކުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 5
ގެލަކްސީ ނޯޓް 7: ބާރުގަދަވެފައި ލޫޅާފަތި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް ސީރީޒުގައި، ނޯޓް 7 އަށް ވުރެ ރީތި ފޯނެއް ނެތެވެ. ފަރިކަން ސިފަކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ލަފުޒުތައް، ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ސިފަކުރަން އެކަށީގެން ވެ އެވެ. ނޯޓް 7 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މި އޮތީ ވެސް ވާހަކައެކެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 1
ގެލަކްސީ އެސް8: ކޮންމެހެން ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތައް

ސްމާޓްފޯނެއްގައި ހުރުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަސޭހަކަމެއް، ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް7 ގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ސީރީޒުގައި ދެން އޮތީ ގެލަކްސީ އެސް8 އެވެ. އެސް7 ގައި ނެތް މޮޅުކަމެއް، އެސް8 ގައި ހިމަނަން ހުރީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރަން ރަނގަޅު ސުވާލެކެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 4
ކަޅި ދެނެގަންނަ ސެންސަަރެއް ހިމެނޭ ނޯޓު 7 ދައްކާލައިފި

ސެމްސަންގުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓު ސީރީޒްގެ، ނޯޓު 7 މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކްރޮސޮފްޓް ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކްރޮސޮފްޓް ކުރަނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ މަތި ފަޑި އަތުޖެހޭތޯ ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮޅުންލައިފި އެވެ. އަދި ވެސް ފިރުކެނީ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓަކީ ވާދަވެރިއެއް ކަމަށް ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެކަކު ވެސް ނުދެކެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016
އެންޑްރޮއިޑަށް ހާއްސަވެގެން ސެމްސަންގް ނޯންނާނެ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގެ މަތި ފަޑި ސެމްސަންގް އަށް އަތުޖެހުނީ އެންޑްރޮއިޑް އިހްތިޔާރު ކުރުމުންނެވެ. އެ ނޫން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް ފޯނު އުފެއްދި ނަމަ، ނޮކިއާ، ޕާމް އަދި ބްލެކްބެރީއާ އެއް ލިސްޓަކަށް ސެމްސަންގް އެރީހެވެ. ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ވިސްނި، އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރުން ވެފައި ވީ ސެމްސަންގް...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 4
ގަންނަން ލިބެން ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނުތައް

މި އުޅެނީ މާކެޓްގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ދެތިން ފޯނެއްގެ ވާހަކަދައްކާށެވެ. އާ ފޯނެއް ގަންނަން ވިސްނާ ނަމަ މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކިޔަން ޖެހޭ ލިޔުމެކެވެ. ފޯނުތަކުގެ ނަންތައް ހޮވާފައި އެ ވަނީ ބޭނުންކުރި މީހުން ދިން ޚިޔާލަށް ބުރަވެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 3
ފޯނުގެ ސްކްރީން ތަޅައިގެން ދިއުމަށް ހައްލެއް

އަގު ބޮޑުކޮށް ގަންނަ ފޯނާ މެދު އަބަދުވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ވެއްޓި ތެޅިދާނެތީ އެވެ. ވަރަށް ތިރިން ވެއްޓި ވެސް ފަސޭހައިން ތަޅައިގެން ގޮސް ނުވަތަ ރެނދެއް އަޅާފައިނެތީ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 3
ފޯނު ހިފައިގެން ފާހާނާ އަށް ނުވަންނަ މީހަކު މަދު

ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފޯނު ހިފައިގެން މަދުން ނަމަވެސް ފާޚާނާއަށް ވަދެފައި ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއީ ފާޚާނާގައި އިންނަ ވަގުތުކޮޅު ވެސް ބޭކާރުކޮށް ނުލުމަށް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
ހަމިންބޭޑް: އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް

"ހަމިންބޭޑް"ގެ ނަން ދީފައިވާ މެލްވެއާއެއް 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ދެ ސެކިއުރިޓީ ކުންފުންޏަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 10
އައިފޯނުގެ އަގުން 100 ޑޮލަރު ހެޔޮކުރަނީތަ؟

އެޕަލް އިން ދެން ނެރޭ ފޯނެއްގެ އަގު، ކުރީގެ ފޯނުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 100 ޑޮލަރު އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
އިންޒާރު: އަނދިރީގައި އެއް ލޮލުން ފޯނަށް ނުބަލާތި

ނިދާ ވަގުތު މޯބައިލް ފޯނަށް ބެލުމަކީ ލޮލަށާއި ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އެކި ދިރާސާތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު، މިކަމާ ގުޅޭ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހާދިސާއެކެވެ. ރޭގަނޑު އަނދިރީގައި އާންމުކޮށް ފޯނަށް ބަލާ ދެ އަންހެނަކަށް ލޮލުގެ ފެނުން އިރުއިރުކޮޅުން ގެއްލޭ މައްސަލައަކާ ކުރިމަތިވީ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 3
އައިފޯން 6އެސް އަކީ ކޮޕީއެއްކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި

އަބަދުވެސް އިވެނީ އަދި ފެންނަނީ ޗައިނާގެ ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން ކޮންމެވެސް އެހެން ބައެއްގެ ފޯނެއް ކޮޕީކޮށްގެން އުޅެނިކޮށެވެ. އެހެންވެ ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް އެހެން ބަޔަކު ކޮޕީކުރަނީއޭ ބުންޏަސް އެ ވާހަކަ އެހާ ސީރިއަސްކޮށް ނަގާނެ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. މިއީ އެކަހަލަ ކަމެކެވެ. އެޕަލްގެ އައިފޯން 6އެސް އަކީ ޗައިނާ...

16 ޖޫން

June 16, 2016
ނޯޓް 7 އަށް ކަޅި ސްކޭނަރެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގައި ލޮލުގެ ކަޅި ސްކޭނަރެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ އަދި ރަސްމީނުކުރި ނަމަވެސް ދެނެތިބީން ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ ވުން ވަަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 7
ވާވޭ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގެ ރަސްކަން އަތުލަނީ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގެ ރަސްކަން 2021 ލައިގަތުމުގެ ކުރިން އަތުލާނެ ކަމަށް ވާވޭ ބުނެފި އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭގެ ނިސްބަތް ކުޑަ ނަމަވެސް ވާދަވެރިން ބިރުގަންނަ ވަރުގެ ބޮޑު ބުނުމެކެވެ. އެ ބުނާ އެއްޗަކަށް ކަޅިއެއް އެއްލަމާ ހިނގާށެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016
ބެލެނިވެރިން ފޯނަށް މޮޔަވެ ދަރިން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ

ސްމާޓްފޯނުގެ ޖާދޫގައި ޖެހި ބެލެނިވެރިން އޭގެ ތެރެއަށް ގެއްލި ދަރިންނަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ތިއްބާ ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު...

June 08, 2016
މިއީ ވަންޕްލަސް ތްރީ ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ނޫން

ވަންޕްލަސް ތްރީ އަށް ވުރެ ފޯރިގަދަ ފޯނެއް ލޮލުކޮޅަށް ފެންނާކަށް މި ވަގުތަކު ނެތެވެ. ވަންޕްލަސް ތްރީ އާންމުކުރާ ދުވަހަކުން ވަފާތެރިން ކުލަބޮކި ދިއްލައި ހަވާއަރުވާނެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 1
ފޯނުގެ ސިފަ ބަދަލުކޮށްލަން އެންޑްރޮއިޑް ލޯންޗާތަކެއް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުގެ "ހޯމް ސްކްރީން" އާއި "ލޮކް ސްކްރީން" އަދި އައިކަންތައް ވަކި ސިފައަކަށް ހުރި ނަމަ އެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ އެ ފޯނެއްގައި ބޭނުންކުރާ "ލޯންޗާ" އެވެ. ލޯންޗާ އަކީ ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި "ޑެސްކްޓޮޕް ތީމް"އެއް ކަހަލަ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އާދައިގެ ގޮތަށް ބުނާ ނަމަ ލޯންޗާ އަކީ ފޯނުގެ ސޮފްވެއާ...

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
ސެމްސަންގް ފޯނު ގެއްލުމުން ގޫގުލް އިން ހޯދައިދޭނެ

ސެމްސަންގް ފޯނު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަގަށް ނަގައިފި ނަމަ އަވަހަށް ގޫގުލް ގާތު އެ ވާހަކަ ބުނާށެވެ. ފޯނު އޮތް ތަނަކުން ހޯދަން ނުވަތަ ވަގު ކަލޭގެ އަށް ޖެއްސުންކޮށް ފޯނު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރު ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
ސެމްސަންގުން ނަމްބަރެއް ވައްޓާލާފައި، ނޯޓް 7 ނެރެފާނެ

އެންމެން މި ތިބީ ސެމްސަންގުން ނޯޓް 6 ނެރޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ޓެކް ބްލޮގްތަކުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުން މިފަހަރު ނަންބަރެއް ވައްޓާލަފާނެ އެވެ. ނޯޓް 6 ގެ ބަދަލުގައި ނެރޭނީ ނޯޓް 7 އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ފޯނާއި ކެންސަރު: އެނގެންޖެހޭ ފަސް ކަމެއް

މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރުމުން ކެންސަރުޖެހޭ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައިގެ ބަހުސް އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ ވަރުގަދަވެފަ އެވެ. ފޯނާއި ކެންސަރާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެފައި މި ވަނީ އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ ދިރާސާ އިން ދައްކަނީ ފޯނުން ބޭރުވާ ރޭޑިއޭޝަންގެ ސަބަބުން ކެންސަރު ޖެހޭ ކަމަށެވެ.