17 ޖޫން

June 17, 2017
އިންސާނުންނަށް ނުކުރެވޭ އިތުބާރު ސްމާޓްފޯނަށް

ކަމެއް ސިއްރުކުރަން އެދޭ ނަމަ، މީހެއް ގާތުގައި، އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ވުރެ މޮޅު ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ. ސިއްރުކަން ފިލައި ހިނގައިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ނުދައްކާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ތިޔަ ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނުގައި އެބަ ހުއްޓެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 2
އައިއޯއެސް 11 ގައި ސިރީ މާ ފުރިހަމަވާނެ

އެޕަލް އިން އައިއޯއެސް 11 ނެރޭއިރު، މިހާރު ސިރީގައި ހުރި އުނި ކަންކަން ނަައްތާލަން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 1
މައިކްރޮސޮފްޓް ވީއާރް ދޫކޮށް މިކްސްޑް ރިޔަލިޓީ އަށް

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެހީއާ އެކު ކޮމްޕިއުޓަރު ކުންފުނިތަކުން ތައްޔާރުކުރި މިކްސްޑް ރިއަލިޓީ ހެޑްސެޓްތައް ދާދި އަވަހަށް ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 2
އައިފޯން 8 އަށް ގިގަބިޓް ސްޕީޑެއް ނުދޭނެ

އެޕަލް އައިފޯން 8 ގައި، ދެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ މޯޑެމް ބޭނުންކުރެވެ އެވެ. އެއީ އިންޓެލް އަދި ކުއަލްކޮމް އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
"ވަންޕްލަސް 5" ލާނެ ފޮއްޓެއް ހޮވަން ވޯޓު ނަގަނީ

މާކެޓަށް ނެރެން ހުރި ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ވާނެ ކަމަށް ބުނެވެނީ ވަންޕްލަސް 5 އެވެ. ފޯނު ނެރޭ ވަކި ދުވަހެއް އަދި އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާއިރު، ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި މިހާރު ވެސް އޮތީ އެ ނަމެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017
ލެނޮވޯ އަަބަދަށް ދެމި އޮންނާނެ: ސީއީއޯ

ލެނޮވޯއިން އަމިއްލަ ނަމުގައި ސްމާޓްފޯނު އުފައްދަ އެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރު، ލެޕްޓޮޕް އަދި ލުއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ވެސް އުފައްދަ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
ޑޭޓަކަށް ގޮސް ފޯނާ ކުޅެން އިނުމުން ބަދަލުހޯދަން ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ފިރިހެނަކު، އޭނާއާ އެކު ޑޭޓަކަށް ސިނަމާއަށް ދިޔަ އަންހެނަކު މާގިނައިރު ފޯނާ ކުޅެން އިން ކަމަށް ބުނެ ބަދަލުގައި 17.31 ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 13
ފޮޓޯ ނެގުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފޯނު އޫރީދޫން ވިއްކަނީ

ޗައިނާގެ ހުއާވޭގެ ޕީ ސީރީސް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ފޯނު އުރީދޫން ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 7
ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ދެނެގަނެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާ އެޕެއް

ސްމާޓްފޯން އާންމުވެ ލިބުނު ފަސޭހަތަކާ އެކު ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް ވެސް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިން އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ނެގުމާއި އެ ކުދިންނަށް އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ ފޮޓޯ ލިބުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 4
ގޫގުލް ލެންސް: ކެމެރާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ

ގޫގުލް އައިއޯ ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސްގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ސުންދަރް ޕިޗާއީ ވަނީ ޝައުގުވެރި އެތައް ކަމެއް ތައާރަފްކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނު އެއް ކަމަކީ "ގޫގުލް ލެންސް" އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް ދެން އަގު ހެވެއް ނުވާނެ

ވަންޕްލަސް ވެފައި ވަނީ، ވާދަވެރި މާކެޓްގައި، ހެޔޮ އަގުގައި ފޯނު ވިއްކާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. "ވަންޕްލަސް ވަން"، "ވަންޕްލަސް ޓޫ" އެހެން ގޮސް "ވަންޕްލަސް 3ޓީ" ފަދަ ބާރުގަދަ އަދި ފުރާފުރިހަމަ ފޯނުތައް، ފިކުރެއް ނެތި ވަނީ ވިއްކާ ޚަލާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން ދެން ނެރޭ ފޯނުތައް އަގު ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށްވެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 3
ސެމްސަންގުން ފަސް މިލިއަން އެސް8 ވިއްކައިފި

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި ގެލެކްސީ އެސް8 އާއި އެސް8 ޕްލަސްގެ ފަސް މިލިއަން ޔުނިޓް މިހާތަނަށް ވިކިއްޖެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ފަސް މިނެޓުން ބެޓެރީ ފުލް ޗާޖު، ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ސްމާޓްފޯނުތައް ބޮޑެތި ވެއްޖެ އެވެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދެވިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބާރުތައް ދަމަހައްޓާނެ ބެޓެރީއެއް އަދި އެކަކަށް ވެސް އީޖާދެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ދެއިރު ދަޅަ އަށް ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން ނުޖެހޭ ފޯނެއް މަދެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބާރުގަދަ ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 3
ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތައް އެހާ އަގު ހެޔޮ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތައް އެހާ އަގު ހެވީ ފެންވަރު ދަށް ކަމަކުން ނޫނެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދާ ވިޔަފާރި މުދާ އަގު ހެޔޮވުމުގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު ސްމާޓްފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ޖެހިފައި ވާތީ ބަލައިލާނީ އެ ސިނާއަތަށެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 15
ޑާޓާ ބޭނުންކުރާއިރު މާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ދަނީ ކީއްވެ؟

ޑާޓާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ބެޓެރީގެ ބާރު ހުސްވާލެއް އަވަހެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވާނެ ކަމެކެވެ. ގޭމް ކުޅޭއިރު ވެސް އެހާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ދެ އެވެ. މާނަ އަކީ ފޯނަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި ވުމެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ސްމާޓްފޯން

ޖަނަވާރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުން ހުރި ސެލްއެއް ސްމާޓްފޯން މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. މި ހޯދުމުގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހަކުރު ބަލި ހުރި މީދަލުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ފައިދާ 100 ބިލިއަނުން މައްޗަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ މި އަހަރު 108.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރާ ނިއުޒޫ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 3
ސްމާޓް ހޯމް އަށް ވައިރަސް އަރައިފި

ސިނާއީ މެޝިންތަކުން ފެށިގެން ގެވެހި އާލާތްތަކަށް ދާންދެން އިންޓަނެޓާ ގުޅުުވާލެވެ އެވެ. އައިސްއަލަމާރި، ޓީވީ އަދި ބޭބީ މޮނީޓަރު ވެސް ސްމާޓްފޯނުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވެ އެވެ. "އިންޓަނެޓް އޮފް ތިންގްސް" އަކީ މިއީ އެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ފުޅާވަމުން އަންނަ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

ސައުތު ކޮރެއާ ސައިންސްވެރިން، ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. ސައިންސް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި، ދުރު ރާސްތާ މަންޒިލްތަކަށް ބެޓެރީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 35
ފޯނު ހުޅުވަން އެންގުން: ގާނޫނީ ބަހުސަކަށް

އެމެރިކާއިން އަތުލައިގަތް ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓެއްގެ އައިފޯނު ހުޅުވަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން އެޕަލް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމުން ވެސް އެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހެދި ވާހަކަ މަޝްހޫރުވި އެވެ. އެޕަލް ކުންފުނިން ބުނަނީ ކޯޓަކުން އެންގިޔަސް، ކަސްޓަމަރުން އެ ކުންފުންޏަށް ކުރަމުން އައި އިތުބާރު ގެއްލުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.