14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 1
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ "ޓީމްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލާ އެކު، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕް "ޒޫމް" ގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެލެމުން ދަނިކޮށް، އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދި، ގައުމުތަކުން އެ އެޕް މަނާކުރަން ފެށުމުން މައިކްރޮސޮފްޓް "ޓީމްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.