16 މާޗް

March 16, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އެކަހެރިކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ކަރަންޓީނުކުރަން ޖެހުމާއި އަމިއްލަ އަށް އެކަހެރިވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ލޯންޗްކޮށް، ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 2
އޭއައި ޕޯޓްރެއިޓްސް: ސިފަ ބަދަލުކުރެވޭ އާ އެޕެއް

މީހާގެ ސިފައަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެވޭ ފޭސްއެޕްގެ މަގުބޫލުކަން ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މި ޒާތުގެ އާ އެޕަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 1
ޓެލެގްރާމަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ލައިފި

އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ނެތް ފަސޭހައެއް، ޓެލެގްރާމްގައި އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ޓެލެގްރާމާ އެއް ގިންތީގައި ދަރަޖަކުރެވޭ ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ އަސާސަކީ މައިގަނޑު އެކައްޗެކެވެ. ޓެކްސްޓް މެސެޖް ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެން ފައިލްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ.