13 ޖޫން

June 13, 2018
މެސެޖް ޑިލީޓް ކުރެވޭ ގޮތް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ހަދައިފި

މެސެޖެއް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ ލިބުނު މީހާގެ ފޯނުން އެ މެސެޖް ޑިލީޓް ކުރެވޭ ގޮތް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ހަދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
އެފްބީ ނޮޓިފިކޭޝަން އިސްޓަގްރާމަށް

އިސްޓަގްރާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު، ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން، އިސްޓަގްރާމަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ އާންމުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 10, 2018
ސޯޝަލް މީޑިއާ؛ ރަނގަޅު ކާނާއަށް ލޯބި އިތުރުކޮށްދޭ

އަތުގައި އޮންނަ ސްމާޓް ފޯނާ އެކު މިހާރު ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ދުނިޔޭގައި ބިޒީ މީހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޯސްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ދިރިއުޅުމަށް ލިބުނު...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 2
ފޭސްބުކް އަމިއްލަ ޗިޕްސެޓެއް ޑިޒައިންކުރަނީ

ފޭސްބުކަށް ޗިޕް ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ މީހަކު އެބަ ހޯދަ އެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަންވީ އެވެ. ޗިޕް ޑިޒައިންކުރެވޭ ފެންވަރު ހުރި ނަމަ ވަޒީފާ ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ސްނެޕްޗެޓަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް

ދާދި ފަހުން ސްނެޕްޗެޓްގެ މަލަމައްޗަށް ގެނައި ބައެއް ބަދަލުތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، މި އެޕް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް މީހުން ރުޅިގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، ސްނެޕްޗެޓުން އާ ފީޗާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ވީިޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ހިދުމަތެވެ. އެކަމަކު ލިމިޓެޑް އަދަދަކާ އެކުގަ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 5
އެފްބީ އާއި ޓްވިޓާގެ މަގުބޫލުކަން ދަނީ ދަށަށް: ދިރާސާ

ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ފަދަ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު މަދުވެއޭ ބުނެފި ގަބޫލު ކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 4
ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ ޑިޒައިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމަކު ނުދިޔަ

މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ ޑިޒައިނާ ދޭތެރޭ ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ޓްވިޓާގައި މިހާރު ވަރަށް ދިގުކޮށް ނަން ޖެހޭނެ

ޓްވިޓާގެ މަގުބޫލުކަން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި 140 ކެރެކްޓާއިން 280 ކެރެކްޓާއަށް ޓްވީޓްތަކުގެ ދިގުމިން ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު ޔޫޒާ ނޭމް ވެސް ދިގުކޮށް ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017
ފޭސްބުކްގެ ސަބަބުން ބަލިވެދާނެ

ފޭސްބުކްގައި އެތައް ސަތޭކަ ރައްޓެހިންނެއް ތިބުމަކީ ތިމާ މަޝްހޫރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ތިމާ ބަލިވުމަށް މެދުވެރިކުރުވާ ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017
ވަޓްސްއެޕް ތިޔަ ފޯނުގައި ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ފޯނެއް ދިވެއްސަކު ގެންގުޅޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެއީ ފޯނަށް ދުވަސްވެ، ހާޑްވެއާ ބާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ފެންވަރުގެ ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
ވާދަވެރިންނަށް ފޭސްބުކް އަތެއް ނުވާނެ

ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑާ މާކް ޒަކާބާގަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ފަސް ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެވެ. އޭނާގެ ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު 62.8 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިއިރު، ފޭސްބުކްގެ މަޝްހޫރުކަން ވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 1.86 ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ކާމިޔާބީތައް އަދިވެސް...

30 މާޗް

March 30, 2017 11
ތޮއްޔިބު ހައްޔަރުކުރީ ބިރުވެރިކަން އުފައްދާތީ: ޕޮލިސް

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމް ހައްޔަރުކުރީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 2
ޓެރަރިސްޓުން މިފަހަރު ފިލާ ތިބީ "ވަޓްސްއެޕް" ގައި

ގައުމުތަކަށް ދޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ހެދި ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބަދުނާމުވެ އެވެ. ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަބަދުވެސް ބުނެ އެެވެ. އެ ފަދަ ހަމަލާއެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މެދުވެރި އަކީ އެވެނި އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށް ނުވަތަ މިވެނި އާލާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ފޯނެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

މިފަހަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަމެވެ. އޮތީ ސުވާލެކެވެ. މީހެއްގެ ފޯނެއް މަގުމަތީގައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއާ މެދު އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

02 މާޗް

March 02, 2017
ޔޫޓިއުބުން ދުވާލަކު އެއް ބިލިއަން ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ

ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް ބިލިއަން ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯއަށް ވުރެ ގިނައިން ބަލާ ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ޓްވިޓާގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބިރަކީ ޓްވީޓެއް ކުރުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވުމެވެ. ޓްވީޓް ފޮނުވާލާ ފަހުން އެއިން ކުށެއް ފެނިގެން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޮތް ގޮތަކީ ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލުމެވެ. އެހެންވެ ޓްވިޓާ އަށް "އެޑިޓް" ބަޓަނެއް ތައާރަފްކުރުމަކީ އެތައް ބަޔަކު...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 1
ޓެލެގްރާމަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ލައިފި

އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ނެތް ފަސޭހައެއް، ޓެލެގްރާމްގައި އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ޓެލެގްރާމާ އެއް ގިންތީގައި ދަރަޖަކުރެވޭ ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ އަސާސަކީ މައިގަނޑު އެކައްޗެކެވެ. ޓެކްސްޓް މެސެޖް ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެން ފައިލްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
އޮޅުމަކުން ފޭސްބުކުން އެތައް ބަޔަކު "މަރާލައިފި"

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ޕްރޮފައިލްގައި، އެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ލޭބަލްކުރެވިއްޖެ އެވެ. ބަގެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި މި ލަދުވެތި މައްސަލައިން ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގް ވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި އެވެ. އޭނާގެ ޕްރޮފައިލް ވެސް ހުކުރު ދުވަހު ލޭބަލްކޮށްފައި ވަނީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
ކެމެރާ ހަރުކުރި އައިނެއް ސްނެޕްޗެޓުން އުފައްދައިފި

މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން، ސްނެޕްޗެޓްގެ ފުރަތަމަ ގެޖެޓްގެ ގޮތުގައި، ކެމެރާއެއް ހަރުކުރި އަވިއައިނެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 1
ގޫގުލުން ޓްވީޓާ ގަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް

އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. އެ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޫގުލުން އަދި އެކައްޗެއް ވެސް ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގަންނާނެ ބަޔަކު ވޭތޯ ޓްވީޓާއިން މަސައްކަތްކުރާކަން ވަނީ ފާޅުވެފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 2
ގޫގުލް އޭލޯ ލޯންޗްކުރަނީ

އޭލޯ އަކީ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ޓެލެގްރާމް، ވަޓްސްއެޕް އަދި ވައިބާ ކަހަލަ އެވެ. ގޫގުލުން އޭލޯ އަމާޒުކުރަނީ ޒުވާނުންނަށެވެ. އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށެވެ. މަޖާ ވާހަކަތަކުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށެވެ.