07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 16
ޝަރުތުތަކާ އެކު ހައި ކޯޓުން ލޫކަސް ދޫކޮށްލައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝައްމޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ޝަރުތުތަކާ އެކު ހައި ކޯޓުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 6
ލޫކަސްގެ ދެވަނަ ބަންދު ވެސް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ގެ ބަންދަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތު ވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 7
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ހަނދަށް ގާ އުކަން ނޫޅޭ!

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަކަރާތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ތިބިއިރު، ތުރުކީ އަށް ވެސް އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަހާރު މޫސުން އައިސްފަ އެވެ. އެތައް ހާސް މީހުން ތިބީ އިސްތަންބޫލުގެ މަގުތައް މަތީގަ އެވެ. އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުގާންގެ ހުދުމުހުތާރުކަން މުޅި ގައުމަށް ފެތުރި، ހުރިހާ ދިމާލަކަށް އެ މަނިކުފާނު ބާރު...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި، ދެން އެކަނިމާއެކަނި

ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ދެ ވަނަ މަންޒިލެއްގައި ހޭދަކުރަން ރޭވި ހަނީމޫން ދަތުރުގައި ފިރިމީހާ އަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވެ އަންހެން މީހާ އެކަނިވެ އެ ދަތުރުގައި ނެގި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނައީ ނުކިޔާ ޝެއާކުރާ ލިންކުތައް

ސަމާސާ ޚަބަރު ނުވަތަ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ޚަބަރުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްގެން ޖޯކު ޖަހާ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ "ސައިންސް ޕޯސްޓް" ގައި މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ޖެހި ސުރުހީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ސައިންސްގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުހީ އެކަނި ކިޔާ މީހުން ކަމަށެވެ. ޚަބަރުތަކަށް...

28 މެއި

May 28, 2016 1
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފައިގެ ފޮޓޯ އެހާ ގިނައީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ޝެއާކުރުމަށް ހާއްސަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް، އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ މީހެެއްގެ ފައިގެ ފޮޓޯއެއް ޝެއާކޮށްނުލާ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. މިއީ އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ޓްރެންޑެކެވެ. ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

21 މެއި

May 21, 2016
އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯތައް ފުރިހަމަކޮށްލަން ހިނގާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭ ނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާ އެއް ކަމަކީ އެހެން މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމެވެ. ލައިކްސް ނުވަތަ ޝެއާ އިތުރު ކުރުމެވެ. ފޮޓޯ ޝެއާކުރުމުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް "އިންސްޓަގްރާމް" ގައި ލައިކްސް އިތުރުކުރަން ބޭނުން ނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ފޮޓޯ އާއި ލިންކު ޓްވިޓާގެ ކެރެކްޓާގައި ނުހިމަނަނީ

ޓްވިޓާގައި ފޮޓޯ އާއި ލިންކަކީ އޭގެ ކެރެކްޓާ ލިމިޓް ތެރޭގައި ނުހިމަނާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައިފި އެވެ. ލިންކުތައް ޓްވީޓްކުރާއިރު، ލިޔާނެ ޖާގަ ނުލިބުމުގެ މައްސަލައަށް މިކަމުން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ އެވެ.