02 މެއި

May 02, 2017 1
ވާދަވެރިންނަށް ފޭސްބުކް އަތެއް ނުވާނެ

ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑާ މާކް ޒަކާބާގަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ފަސް ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެވެ. އޭނާގެ ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު 62.8 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިއިރު، ފޭސްބުކްގެ މަޝްހޫރުކަން ވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 1.86 ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ކާމިޔާބީތައް އަދިވެސް...

30 މާޗް

March 30, 2017 11
ތޮއްޔިބު ހައްޔަރުކުރީ ބިރުވެރިކަން އުފައްދާތީ: ޕޮލިސް

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމް ހައްޔަރުކުރީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 2
ޓެރަރިސްޓުން މިފަހަރު ފިލާ ތިބީ "ވަޓްސްއެޕް" ގައި

ގައުމުތަކަށް ދޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ހެދި ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބަދުނާމުވެ އެވެ. ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަބަދުވެސް ބުނެ އެެވެ. އެ ފަދަ ހަމަލާއެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މެދުވެރި އަކީ އެވެނި އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށް ނުވަތަ މިވެނި އާލާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ފޯނެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

މިފަހަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަމެވެ. އޮތީ ސުވާލެކެވެ. މީހެއްގެ ފޯނެއް މަގުމަތީގައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއާ މެދު އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

02 މާޗް

March 02, 2017
ޔޫޓިއުބުން ދުވާލަކު އެއް ބިލިއަން ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ

ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް ބިލިއަން ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯއަށް ވުރެ ގިނައިން ބަލާ ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ޓްވިޓާގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބިރަކީ ޓްވީޓެއް ކުރުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވުމެވެ. ޓްވީޓް ފޮނުވާލާ ފަހުން އެއިން ކުށެއް ފެނިގެން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޮތް ގޮތަކީ ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލުމެވެ. އެހެންވެ ޓްވިޓާ އަށް "އެޑިޓް" ބަޓަނެއް ތައާރަފްކުރުމަކީ އެތައް ބަޔަކު...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 1
ޓެލެގްރާމަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ލައިފި

އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ނެތް ފަސޭހައެއް، ޓެލެގްރާމްގައި އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ޓެލެގްރާމާ އެއް ގިންތީގައި ދަރަޖަކުރެވޭ ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ އަސާސަކީ މައިގަނޑު އެކައްޗެކެވެ. ޓެކްސްޓް މެސެޖް ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެން ފައިލްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
އޮޅުމަކުން ފޭސްބުކުން އެތައް ބަޔަކު "މަރާލައިފި"

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ޕްރޮފައިލްގައި، އެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ލޭބަލްކުރެވިއްޖެ އެވެ. ބަގެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި މި ލަދުވެތި މައްސަލައިން ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގް ވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި އެވެ. އޭނާގެ ޕްރޮފައިލް ވެސް ހުކުރު ދުވަހު ލޭބަލްކޮށްފައި ވަނީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
ކެމެރާ ހަރުކުރި އައިނެއް ސްނެޕްޗެޓުން އުފައްދައިފި

މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން، ސްނެޕްޗެޓްގެ ފުރަތަމަ ގެޖެޓްގެ ގޮތުގައި، ކެމެރާއެއް ހަރުކުރި އަވިއައިނެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 1
ގޫގުލުން ޓްވީޓާ ގަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް

އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. އެ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޫގުލުން އަދި އެކައްޗެއް ވެސް ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގަންނާނެ ބަޔަކު ވޭތޯ ޓްވީޓާއިން މަސައްކަތްކުރާކަން ވަނީ ފާޅުވެފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 2
ގޫގުލް އޭލޯ ލޯންޗްކުރަނީ

އޭލޯ އަކީ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ޓެލެގްރާމް، ވަޓްސްއެޕް އަދި ވައިބާ ކަހަލަ އެވެ. ގޫގުލުން އޭލޯ އަމާޒުކުރަނީ ޒުވާނުންނަށެވެ. އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށެވެ. މަޖާ ވާހަކަތަކުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 16
ޝަރުތުތަކާ އެކު ހައި ކޯޓުން ލޫކަސް ދޫކޮށްލައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝައްމޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ޝަރުތުތަކާ އެކު ހައި ކޯޓުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 6
ލޫކަސްގެ ދެވަނަ ބަންދު ވެސް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ގެ ބަންދަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދިން މުއްދަތު ވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 7
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ހަނދަށް ގާ އުކަން ނޫޅޭ!

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަކަރާތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ތިބިއިރު، ތުރުކީ އަށް ވެސް އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަހާރު މޫސުން އައިސްފަ އެވެ. އެތައް ހާސް މީހުން ތިބީ އިސްތަންބޫލުގެ މަގުތައް މަތީގަ އެވެ. އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުގާންގެ ހުދުމުހުތާރުކަން މުޅި ގައުމަށް ފެތުރި، ހުރިހާ ދިމާލަކަށް އެ މަނިކުފާނު ބާރު...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި، ދެން އެކަނިމާއެކަނި

ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ދެ ވަނަ މަންޒިލެއްގައި ހޭދަކުރަން ރޭވި ހަނީމޫން ދަތުރުގައި ފިރިމީހާ އަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވެ އަންހެން މީހާ އެކަނިވެ އެ ދަތުރުގައި ނެގި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނައީ ނުކިޔާ ޝެއާކުރާ ލިންކުތައް

ސަމާސާ ޚަބަރު ނުވަތަ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ޚަބަރުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްގެން ޖޯކު ޖަހާ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ "ސައިންސް ޕޯސްޓް" ގައި މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ޖެހި ސުރުހީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ސައިންސްގެ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުހީ އެކަނި ކިޔާ މީހުން ކަމަށެވެ. ޚަބަރުތަކަށް...

28 މެއި

May 28, 2016 1
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފައިގެ ފޮޓޯ އެހާ ގިނައީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ޝެއާކުރުމަށް ހާއްސަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް، އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ މީހެެއްގެ ފައިގެ ފޮޓޯއެއް ޝެއާކޮށްނުލާ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. މިއީ އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ޓްރެންޑެކެވެ. ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

21 މެއި

May 21, 2016
އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯތައް ފުރިހަމަކޮށްލަން ހިނގާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭ ނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާ އެއް ކަމަކީ އެހެން މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމެވެ. ލައިކްސް ނުވަތަ ޝެއާ އިތުރު ކުރުމެވެ. ފޮޓޯ ޝެއާކުރުމުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް "އިންސްޓަގްރާމް" ގައި ލައިކްސް އިތުރުކުރަން ބޭނުން ނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ފޮޓޯ އާއި ލިންކު ޓްވިޓާގެ ކެރެކްޓާގައި ނުހިމަނަނީ

ޓްވިޓާގައި ފޮޓޯ އާއި ލިންކަކީ އޭގެ ކެރެކްޓާ ލިމިޓް ތެރޭގައި ނުހިމަނާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައިފި އެވެ. ލިންކުތައް ޓްވީޓްކުރާއިރު، ލިޔާނެ ޖާގަ ނުލިބުމުގެ މައްސަލައަށް މިކަމުން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ އެވެ.