17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމެއް މިހާރު ވެސް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލީގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ...

11 މެއި

May 11, 2020 1
ނަވާޒުއްދީންގެ "ގޫމްކެޓޫ" މި މަހު ޒީ5 އަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ ފިލްމު "ގޫމްކެޓޫ" އެންމެ ފަހުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
"ފޯސް 2"ގެ މަންޒަރުތަކެއް ސެންސަރުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަބިނޭ ޑިއޯގެ "ފޯސް 2" ގައި ހިމެނޭ، ޓެރަރިޒަމާއި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ސެންސަރުކުރަން ޖެހި މުހިންމު ތިން މަންޒަރެއް އުނިކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.