23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ސައުތުގެ އެކްޓަރު ދަލްގޫރް ސަލްމާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ "ބާފް" ކިފާ ކޯޓް ޑްރާމާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 1
"ސްނޯ" އަށް ސޯނަމްގެ ބަދަލުގައި ސޮނާކްޝީތަ؟

ނިކިލް އަދުވާނީ ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ސްނޯ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 1
ސޮނާކްޝީ ހިތުގައި ޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރަން: ސޯނަމް

ދަންނަ ކަމަށް ވެސް ނުހަދައި، ސޯނަމް ކަޕޫރު ވަރަށް ބޮޑާކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ދެއްކި ވާހަކައަކަށް ސޯނަމް ރައްދު ދީފި އެވެ.