28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 1
"ސްނޯ" އަށް ސޯނަމްގެ ބަދަލުގައި ސޮނާކްޝީތަ؟

ނިކިލް އަދުވާނީ ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ސްނޯ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
"މިޝަން މަންގަލް" ގެ ދިފާއުގައި ބަލްކީ ނުކުމެއްޖެ

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން ކުރިއަށް ގެންދާ މިޝަން އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އަކީ އޮރިޖިނަލް ސްކްރިޕްޓެއް ކަމަށާއި އެއަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގައި ހިއްސާވާ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު އާރް ބަލްކީ ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
"މިޝަން މަންގަލް" ގެ ސްކްރިޕްޓަށް މީހަކު ދައުވާކުރަނީ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު ކުންފުނި ކޭޕް އޮފް ގުޑް ފިލްމްސް އާއި ފޮކްސް ސްޓާ ސްޓޫޑިއޯސް ގުޅިގެން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އަކީ އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ރާދާ ބަރަދުވާޖް ކިޔާ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސްކްރިޕްޓަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި ދޭން އެދި އޭނާ ބޮމްބޭ ހައި...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ވިދިޔާގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

މިހާރު ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ސޮއިކޮށްފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ރޯލަކަށް ސަންޖޭ ކަޕޫރު ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ކާބިލް" އަށް ފަހު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފޭނުން ތިބީ އޭނާގެ އާ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރިފަކަލް ޑްރާމާ "ސުޕަ 30" އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
އަކްޝޭ އާއި ވިދިޔާއާ އެކު ސޮނާކްޝީ އާއި ތާޕްސީ

އަރް ބަލްކީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަށް އަކްޝޭ ކުމާރާއި ވިދިޔާ ބާލަން ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު ދެ ބަތަލާއަކު އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 7
ސޮނާކްޝީ ސިއްރު ފެންފުށީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ސޮނާކްޝީ އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒެއް ކުޅެދޭން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ އަށް ވެސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ކެޓްރީނާއާ އެކު ކަސްރަތުކުރުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ސޮނާކްޝީ

ކެޓްރީނާ ކެއިފަކީ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އެއް ބަތަލާ އެވެ. އޭނާއަކީ ފިޓްނަސް އަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ އަދި ގަވައިދުން، ވޯކްއައުޓް ކުރާ ބަތަލާއެކެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ.

June 17, 2018
ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ އަދި ސޮނާކްޝީއަށް ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރޭވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، އަގު ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ...

13 ޖޫން

June 13, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ލަވައަކުން ކިރިތީ ފެންނާނެ

ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އަކްޝޭގެ "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

"ޑޯންޓް އެންގްރީ މީ" ފަދަ މަގުބޫލު ޑައިލޮގްތަކާ އެކު، އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލެއް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ 2012 ގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ:އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ވަރުގަދަ

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 1
"ދަބަންގް 3" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެބާ؟

ސަލްމާން ހާން، ޗުލްބުލް ޕާންޑޭ ކިޔާ ވަަރަށް ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ދަބަންގް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނަސް، ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އެ ފިލްމު ތާރީހަށް ނިންމޭނޭ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
ސިފަ އަށް ވުރެ މުހިއްމީ އެކްޓިން: ސޮނާކްޝީ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއަކަށް ވާން ބޭނުން ނަމަ، ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ ރީތި މީހަކަށް ވުމެވެ. ދިގު އިސްކޮޅެއް ހުރެފައި، ކުލަ އަލިވެފައި، ހިމަތޮޅި ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ފަދަ ތަރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަކީ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތީއްސުރެ، ފަލަކަމުން އަބަދު...

01 މެއި

May 01, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަންގެ ޖޯހަރްގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ޒުވާން އެކްޓަރު ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ސޮނާކްޝީ އާއި އަދިތިޔާ؛ މި ޖޯޑު ގުޅޭތަ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ކަލަންކް" އަކީ ތަފާތު ތިން ޖޯޑެއް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަންޖޭ ދަތާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑާއި ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ޒުވާން ޖޯޑު ހިމެނެ އެވެ.