29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
އަކްޝޭ އާއި ވިދިޔާއާ އެކު ސޮނާކްޝީ އާއި ތާޕްސީ

އަރް ބަލްކީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަށް އަކްޝޭ ކުމާރާއި ވިދިޔާ ބާލަން ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު ދެ ބަތަލާއަކު އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 7
ސޮނާކްޝީ ސިއްރު ފެންފުށީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ސޮނާކްޝީ އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒެއް ކުޅެދޭން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ އަށް ވެސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ކެޓްރީނާއާ އެކު ކަސްރަތުކުރުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ސޮނާކްޝީ

ކެޓްރީނާ ކެއިފަކީ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އެއް ބަތަލާ އެވެ. އޭނާއަކީ ފިޓްނަސް އަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ އަދި ގަވައިދުން، ވޯކްއައުޓް ކުރާ ބަތަލާއެކެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ.

June 17, 2018
ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ އަދި ސޮނާކްޝީއަށް ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރޭވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، އަގު ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ...

13 ޖޫން

June 13, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ލަވައަކުން ކިރިތީ ފެންނާނެ

ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އަކްޝޭގެ "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

"ޑޯންޓް އެންގްރީ މީ" ފަދަ މަގުބޫލު ޑައިލޮގްތަކާ އެކު، އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލެއް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ 2012 ގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ:އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ވަރުގަދަ

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 1
"ދަބަންގް 3" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެބާ؟

ސަލްމާން ހާން، ޗުލްބުލް ޕާންޑޭ ކިޔާ ވަަރަށް ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ދަބަންގް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނަސް، ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އެ ފިލްމު ތާރީހަށް ނިންމޭނޭ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
ސިފަ އަށް ވުރެ މުހިއްމީ އެކްޓިން: ސޮނާކްޝީ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއަކަށް ވާން ބޭނުން ނަމަ، ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ ރީތި މީހަކަށް ވުމެވެ. ދިގު އިސްކޮޅެއް ހުރެފައި، ކުލަ އަލިވެފައި، ހިމަތޮޅި ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ފަދަ ތަރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަކީ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތީއްސުރެ، ފަލަކަމުން އަބަދު...

01 މެއި

May 01, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަންގެ ޖޯހަރްގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ޒުވާން އެކްޓަރު ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ސޮނާކްޝީ އާއި އަދިތިޔާ؛ މި ޖޯޑު ގުޅޭތަ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ކަލަންކް" އަކީ ތަފާތު ތިން ޖޯޑެއް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަންޖޭ ދަތާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑާއި ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ޒުވާން ޖޯޑު ހިމެނެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
"ކަލަންކް" ގައި ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް

ކަރަން ޖޯހަރް 2001 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޢަމް" ގެ ހުވަފެނީ ކާސްޓަށް ފަހު، އޭނާގެ ކުންފުނި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ކަލަންކް" ގައި ވެސް ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް ހިމަނައި، އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
"ރޭސް 3" އިން ސޮނާކްޝީ ވެސް ފެންނާނެ

ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ރޭސް 3" ގެ ކާސްޓަކީ ވެސް ސަސްޕެންސެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ. ކުރިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފިލްމްގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަކީ ސަލްމާނާއި ޖެކްލީން ފެނަންޑޭޒާއި، ސާގިބް ސަލީމާއި ޑެއިޒީ ޝާހާއި، ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އިތުރުން އަނިލް ކަޕޫރެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 1
ސޮނާކްޝީ ހިތުގައި ޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރަން: ސޯނަމް

ދަންނަ ކަމަށް ވެސް ނުހަދައި، ސޯނަމް ކަޕޫރު ވަރަށް ބޮޑާކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ދެއްކި ވާހަކައަކަށް ސޯނަމް ރައްދު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
ފަލަކަމުން ގިނަ ބަޔަކު މަލާމާތްކުރި: ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ކުޑައިރު ވެސް ހުންނަނީ ފަލަކޮށެވެ. ފިލްމު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ސަލްމާން ޚާން އޭނާއަށް ދިނުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާ ބަރުދަން ލުއިކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަބަންގް"ގައި ވެސް ސޮނާކްޝީ ހުރީ ފަލަކޮށެވެ. ސޮނާކްޝީ ބުނި ގޮތުގައި ފަލަކަމުން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް މަލާމާތްކޮށް ހުތުރު އެއްޗެހި ވެސް ގޮވާފައިވެ...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018
ސޮނާކްޝީ އިސްކަން ދެނީ އެކްޝަން ފިލްމުތަކަށް

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ 2016 ގައި ކުޅުނު އެކްޝަން ފިލްމު "އަކިރާ" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާ އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އެކްޝަން ފިލްމުތައް ކުޅޭށެވެ. "އަކިރާ" ނުހިނގީ ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ކަމުނުގޮސްގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ކުޅުމުގައި އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހުނަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޒާތުގެ އިތުރު...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ސޮނާކްޝީއާ އެކު ކަރަން ޖޯހަރް އާ ފިލްމެއް ފަށަނީ

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ލައިގެން ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ އާ ފިލްމެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ކަރަން ޖޯހަރް ބުނެފި އެވެ. ސޮނާކްޝީ އާއި ކަރަން ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހެދީ އަބޭ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޓްކުރި "އިއްތިފާގު" އެވެ.