08 މާޗް

March 08, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019
ސޮނާކްޝީއާ ދެކޮޅަށް މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، ފައިސާ ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެ އިވެންޓަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ހާޒިރު ނުވެ، ހަވާލު ކުރި ފައިސާ ވެސް އަނބުރާ ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
ކުރިން ކުޅުނު ފިލްމުތަކަކީ ފިލާވަޅެއް: ސޮނާކްޝީ

ކެރިއަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުޅުނު ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި މިހާރު އާދެވިފައި ހުރި ހިސާބަށް އާދެވުނީ އެ ފިލްމުތަކުން އިބުރަތް ހާސިލު ކުރުމުން ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
"މުނގުޅާ" ގެ އާ ލަވައަށް ވެސް ފާޑު ކިޔުން

ކުރީގެ މަގުބޫލު ލަވަތަކުގެ މިއުޒިކް ގަޑުބަޑުކޮށްގެން މި ފަހުން ފިލްމުތަކުގައި ހިމަނައިގެން އޮރިޖަނަލް ލަވަތައް ހަލާކުރާތީ އަމާޒުވާ ފާޑު ކިޔުންތައް އަބަދުވެސް ބޮޑެވެ. ބޮލީވުޑްގެ...

February 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު މި އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފުރަތަމަ ދެ ބަތަލާއިންގެ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ދެ ބަތަލާއިން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ގައި ހިމެނޭ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ހާއްސަ ލަވަ ދައްކާލައިިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް"ގެ ޓްރެއިލާ: ހާއްސައީ މަދޫރީ

މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ތަފާތު ރޯލެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައިލަން ޖެހޭ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" އިންޑިއާގެ ރައީސް ޝްރީ ރާމް ނާތު ކޯވިންދަށް ހުކުރު ދުވަހު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަށް ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ސަބަބަކަށް ވާނީ މި ފިލްމުން އަނިލް ކަޕޫރާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑު ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފެނުމެބެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޑާންސް ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަހެތީ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން މި ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޓީ ސީރީޒުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 5
ސޮނާކްޝީ އާއި ޒަހީރު، ކޮން ގުޅުމެއް؟

ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ އަރުޖުން ކަޕޫރާ އޭނާ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ 2015 ގައި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ތޭވަރު" ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ލޯތްބެއް ކަމަށްވެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 1
"ސްނޯ" އަށް ސޯނަމްގެ ބަދަލުގައި ސޮނާކްޝީތަ؟

ނިކިލް އަދުވާނީ ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ސްނޯ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
"މިޝަން މަންގަލް" ގެ ދިފާއުގައި ބަލްކީ ނުކުމެއްޖެ

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން ކުރިއަށް ގެންދާ މިޝަން އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އަކީ އޮރިޖިނަލް ސްކްރިޕްޓެއް ކަމަށާއި އެއަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގައި ހިއްސާވާ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު އާރް ބަލްކީ ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
"މިޝަން މަންގަލް" ގެ ސްކްރިޕްޓަށް މީހަކު ދައުވާކުރަނީ

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު ކުންފުނި ކޭޕް އޮފް ގުޑް ފިލްމްސް އާއި ފޮކްސް ސްޓާ ސްޓޫޑިއޯސް ގުޅިގެން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އަކީ އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ރާދާ ބަރަދުވާޖް ކިޔާ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސްކްރިޕްޓަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި ދޭން އެދި އޭނާ ބޮމްބޭ ހައި...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ވިދިޔާގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

މިހާރު ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ސޮއިކޮށްފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ރޯލަކަށް ސަންޖޭ ކަޕޫރު ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ކާބިލް" އަށް ފަހު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފޭނުން ތިބީ އޭނާގެ އާ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރިފަކަލް ޑްރާމާ "ސުޕަ 30" އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
އަކްޝޭ އާއި ވިދިޔާއާ އެކު ސޮނާކްޝީ އާއި ތާޕްސީ

އަރް ބަލްކީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަށް އަކްޝޭ ކުމާރާއި ވިދިޔާ ބާލަން ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު ދެ ބަތަލާއަކު އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 7
ސޮނާކްޝީ ސިއްރު ފެންފުށީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.