12 މާޗް

March 12, 2018
"ރޭސް 3" އިން ސޮނާކްޝީ ވެސް ފެންނާނެ

ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ރޭސް 3" ގެ ކާސްޓަކީ ވެސް ސަސްޕެންސެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ. ކުރިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފިލްމްގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަކީ ސަލްމާނާއި ޖެކްލީން ފެނަންޑޭޒާއި، ސާގިބް ސަލީމާއި ޑެއިޒީ ޝާހާއި، ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އިތުރުން އަނިލް ކަޕޫރެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 1
ސޮނާކްޝީ ހިތުގައި ޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރަން: ސޯނަމް

ދަންނަ ކަމަށް ވެސް ނުހަދައި، ސޯނަމް ކަޕޫރު ވަރަށް ބޮޑާކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ދެއްކި ވާހަކައަކަށް ސޯނަމް ރައްދު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
ފަލަކަމުން ގިނަ ބަޔަކު މަލާމާތްކުރި: ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ކުޑައިރު ވެސް ހުންނަނީ ފަލަކޮށެވެ. ފިލްމު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ސަލްމާން ޚާން އޭނާއަށް ދިނުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާ ބަރުދަން ލުއިކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަބަންގް"ގައި ވެސް ސޮނާކްޝީ ހުރީ ފަލަކޮށެވެ. ސޮނާކްޝީ ބުނި ގޮތުގައި ފަލަކަމުން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް މަލާމާތްކޮށް ހުތުރު އެއްޗެހި ވެސް ގޮވާފައިވެ...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018
ސޮނާކްޝީ އިސްކަން ދެނީ އެކްޝަން ފިލްމުތަކަށް

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ 2016 ގައި ކުޅުނު އެކްޝަން ފިލްމު "އަކިރާ" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާ އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އެކްޝަން ފިލްމުތައް ކުޅޭށެވެ. "އަކިރާ" ނުހިނގީ ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ކަމުނުގޮސްގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ކުޅުމުގައި އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހުނަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޒާތުގެ އިތުރު...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ސޮނާކްޝީއާ އެކު ކަރަން ޖޯހަރް އާ ފިލްމެއް ފަށަނީ

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ލައިގެން ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ އާ ފިލްމެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ކަރަން ޖޯހަރް ބުނެފި އެވެ. ސޮނާކްޝީ އާއި ކަރަން ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހެދީ އަބޭ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޓްކުރި "އިއްތިފާގު" އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017
ސިދާރްތު-ސޮނާކްޝީގެ އިއްތިފާގު ތަފާތުވާނެ

ސިދާރްތު މަލްހޯތުރާ އާއި ސޮނަކްޝީ ސިންހާ އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "އިއްތިފާގު" އަކީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމުގައި މި ދެ ތަރިން ގަސް ގަހުގެ ވަށައިގެން އެނބުރި ލަވަ ކިޔާ ތަނެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. މި ފިލްމަކީ 1969 ގައި ޔާޝް ޗޯޕްރާ އުފެއްދި ތުރިލާ "އިއްތިފާގު"ގެ ރިމޭކް އެކެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 13
ދިވެހި ފޭނެއްގެ ކުރެހުމަކަށް ސޮނާކްޝީގެ ތައުރީފް!

ދިވެއްސަކު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަށް ފޮނުވި ކުރުހެމެއް ރީތިވެގެން ވީޑިއޯއެއް މެދުވެރިކޮށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ، ދިވެއްސަކަށް ސޮނާކްޝީ މިގޮތަށް ތައުރީފްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
ކަރަން ޖޯހަރް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ކަރަން ޖޯހަރަކީ ކިތަންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވިޔަސް ފިލްމެއް ކުޅެގެން މިހާތަނަކަށް އޭނާ އަށް އެކްޓިންގެ ޖާދޫއެއް ދެެއްކޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފިލްމެއްގެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅުނީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު 2015 ގެ "ބޮމްބޭ ވެލްވެޓް" ގަ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
ސޮނާކްޝީ އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާންގެ އަރާރުމެއް

ޕޮޕް ސްޓާ ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ކޮންސަޓްގައި ޕާފޯމްކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސީ ފިލްމީ ތަރި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ވަނީ މިކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 1
ސޮނާކްޝީގެ "ނޫރު" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބެއް ނުވި

ފިލްމީ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރު" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017
ސޮނާކްޝީއާ ވަރަށް ގަޔާވޭ: އަރްޖުން

އަރްޖުން ކަޕޫރާއި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކަމަށް ވަރަށް ގަދަޔަށް ޚަބަރުތައް ފެތުރުނެވެ. މި މީހުން ރައްޓެހިވީ އެ ދެ ތަރިން އެކުގައި "ތޭވަރް" ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ކަމަށްވެ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މައްސަލަތައް ޖެހި ދެ މީހުން ވަނީ ރުޅިވެފަ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 1
"ނޫރް" އާއި "މާތުރަ" ވެސް ސެންސަރު ބޯޑުގައި ތާށިވި

ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރް" އަށް ސެންސަރު ބޯޑުން ޔޫ/އޭ ސެޓްފިކެޓެއް ދީފި އެވެ. އެއީ އެ ބޯޑުން އެންގި މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ. ސެންސަރު ބޯޑުން އެންގީ "ނޫރް"ގެ ބައެއް ޑައިލޯގްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ބަސްތައް ފިލްމުން ކަނޑާލުމަށެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 1
ބިޕާޝާ އާއި ސޮނާކްޝީއާ އެކު ސަލްމާންގެ ޓުއާ ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ ފޭނުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ފޭނުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސަލްމާން ޝޯތައް ބާއްވަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭނާ "ދަ-ބަންގް"ގެ ނަމުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ޓުއާގެ ތަފްސީލުތައް މިހާރު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
"އިއްތިފާގު" 48 އަހަރު ފަހުން އަލުން ކުޅެނީ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ޔާޝް ޗޯޕްރާ 1969 ގައި އުފެއްދި "އިއްތިފާގު" އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމަށް ޝާހްރުކް ޚާން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 3
ޗުއްޓީއަށް ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ޗުއްޓީއެއްގައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
"އިއްތިފާގު" ރިމޭކްގައި ސިދާރްތު އާއި ސޮނާކްޝީ

ޔާޝް ޗޯޕްރާ ތަންކޮޅެއް ކުރިން އުފައްދާފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އިއްތިފާގު" ގެ ރިމޭކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މީގެ އޮރިޖިނަލް ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ ރާޖޭޝް ކަންނާ އާއި ނަންދާ އެވެ. މިފަހަރުގެ ފިލްމު އުފައްދަނީ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓާއި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ބީއާރް ފިލްމްސް ގުޅިގެންނެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
"ފޯސް 2"ގެ މަންޒަރުތަކެއް ސެންސަރުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަބިނޭ ޑިއޯގެ "ފޯސް 2" ގައި ހިމެނޭ، ޓެރަރިޒަމާއި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ސެންސަރުކުރަން ޖެހި މުހިންމު ތިން މަންޒަރެއް އުނިކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ސޮނާކްޝީގެ "އަކިރާ" ބެލުންތެރިންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "އަކިރާ" ބެލުންތެރިންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ އެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި މި ފިލްމަށް ހޯދުނީ އެންމެ 51 މިލިއަން ރުޕީސް އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 2
"ދަބަންގް 3"ގެ ބަތަލާއަކީ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

"ދަބަންގް" އާއި ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އަލަށް ފަށާ "ދަބަންގް 3" ގެ ވެސް ބަތަލާ އަކީ "ދަބަންގް" ފްރެންޗައިސްގެ ކުރީ ދެ ފިލްމުގައި ވެސް ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅެފައިވާ ސޮނާކްސީ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 17
ރިޝްމީ އާއި ސޮނާކްޝީގެ ޕޯސްޓަރު އެއް ތައްގަނޑަކަށް

ބޮލީވުޑުން ހޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. ދިވެހިން ބޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. މިއީ ދިވެހިން އެންމެ ލޯބި ކުރާ ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ދިވެހި ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާ އެއް މައްސަލަ އެވެ.