17 ޖޫން

June 17, 2018
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ.

June 17, 2018
ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ އަދި ސޮނާކްޝީއަށް ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރޭވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، އަގު ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ...

13 ޖޫން

June 13, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ލަވައަކުން ކިރިތީ ފެންނާނެ

ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އަކްޝޭގެ "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

"ޑޯންޓް އެންގްރީ މީ" ފަދަ މަގުބޫލު ޑައިލޮގްތަކާ އެކު، އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލެއް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ 2012 ގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ:އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ވަރުގަދަ

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ރޭސް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 1
"ދަބަންގް 3" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެބާ؟

ސަލްމާން ހާން، ޗުލްބުލް ޕާންޑޭ ކިޔާ ވަަރަށް ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ދަބަންގް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނަސް، ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އެ ފިލްމު ތާރީހަށް ނިންމޭނޭ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
ސިފަ އަށް ވުރެ މުހިއްމީ އެކްޓިން: ސޮނާކްޝީ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއަކަށް ވާން ބޭނުން ނަމަ، ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ ރީތި މީހަކަށް ވުމެވެ. ދިގު އިސްކޮޅެއް ހުރެފައި، ކުލަ އަލިވެފައި، ހިމަތޮޅި ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ފަދަ ތަރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަކީ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތީއްސުރެ، ފަލަކަމުން އަބަދު...

01 މެއި

May 01, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަންގެ ޖޯހަރްގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ޒުވާން އެކްޓަރު ކުނާލް ކޭމޫ ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ސޮނާކްޝީ އާއި އަދިތިޔާ؛ މި ޖޯޑު ގުޅޭތަ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ކަލަންކް" އަކީ ތަފާތު ތިން ޖޯޑެއް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަންޖޭ ދަތާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑާއި ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ޒުވާން ޖޯޑު ހިމެނެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
"ކަލަންކް" ގައި ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް

ކަރަން ޖޯހަރް 2001 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޢަމް" ގެ ހުވަފެނީ ކާސްޓަށް ފަހު، އޭނާގެ ކުންފުނި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ކަލަންކް" ގައި ވެސް ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް ހިމަނައި، އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
"ރޭސް 3" އިން ސޮނާކްޝީ ވެސް ފެންނާނެ

ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ރޭސް 3" ގެ ކާސްޓަކީ ވެސް ސަސްޕެންސެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ. ކުރިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފިލްމްގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަކީ ސަލްމާނާއި ޖެކްލީން ފެނަންޑޭޒާއި، ސާގިބް ސަލީމާއި ޑެއިޒީ ޝާހާއި، ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އިތުރުން އަނިލް ކަޕޫރެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 1
ސޮނާކްޝީ ހިތުގައި ޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރަން: ސޯނަމް

ދަންނަ ކަމަށް ވެސް ނުހަދައި، ސޯނަމް ކަޕޫރު ވަރަށް ބޮޑާކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ދެއްކި ވާހަކައަކަށް ސޯނަމް ރައްދު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
ފަލަކަމުން ގިނަ ބަޔަކު މަލާމާތްކުރި: ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ކުޑައިރު ވެސް ހުންނަނީ ފަލަކޮށެވެ. ފިލްމު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ސަލްމާން ޚާން އޭނާއަށް ދިނުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާ ބަރުދަން ލުއިކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަބަންގް"ގައި ވެސް ސޮނާކްޝީ ހުރީ ފަލަކޮށެވެ. ސޮނާކްޝީ ބުނި ގޮތުގައި ފަލަކަމުން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް މަލާމާތްކޮށް ހުތުރު އެއްޗެހި ވެސް ގޮވާފައިވެ...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018
ސޮނާކްޝީ އިސްކަން ދެނީ އެކްޝަން ފިލްމުތަކަށް

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ 2016 ގައި ކުޅުނު އެކްޝަން ފިލްމު "އަކިރާ" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާ އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އެކްޝަން ފިލްމުތައް ކުޅޭށެވެ. "އަކިރާ" ނުހިނގީ ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ކަމުނުގޮސްގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ކުޅުމުގައި އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހުނަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޒާތުގެ އިތުރު...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ސޮނާކްޝީއާ އެކު ކަރަން ޖޯހަރް އާ ފިލްމެއް ފަށަނީ

ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ލައިގެން ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ އާ ފިލްމެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ކަރަން ޖޯހަރް ބުނެފި އެވެ. ސޮނާކްޝީ އާއި ކަރަން ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހެދީ އަބޭ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޓްކުރި "އިއްތިފާގު" އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017
ސިދާރްތު-ސޮނާކްޝީގެ އިއްތިފާގު ތަފާތުވާނެ

ސިދާރްތު މަލްހޯތުރާ އާއި ސޮނަކްޝީ ސިންހާ އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "އިއްތިފާގު" އަކީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމުގައި މި ދެ ތަރިން ގަސް ގަހުގެ ވަށައިގެން އެނބުރި ލަވަ ކިޔާ ތަނެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. މި ފިލްމަކީ 1969 ގައި ޔާޝް ޗޯޕްރާ އުފެއްދި ތުރިލާ "އިއްތިފާގު"ގެ ރިމޭކް އެކެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 13
ދިވެހި ފޭނެއްގެ ކުރެހުމަކަށް ސޮނާކްޝީގެ ތައުރީފް!

ދިވެއްސަކު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަށް ފޮނުވި ކުރުހެމެއް ރީތިވެގެން ވީޑިއޯއެއް މެދުވެރިކޮށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ، ދިވެއްސަކަށް ސޮނާކްޝީ މިގޮތަށް ތައުރީފްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
ކަރަން ޖޯހަރް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ކަރަން ޖޯހަރަކީ ކިތަންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވިޔަސް ފިލްމެއް ކުޅެގެން މިހާތަނަކަށް އޭނާ އަށް އެކްޓިންގެ ޖާދޫއެއް ދެެއްކޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފިލްމެއްގެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅުނީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު 2015 ގެ "ބޮމްބޭ ވެލްވެޓް" ގަ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
ސޮނާކްޝީ އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާންގެ އަރާރުމެއް

ޕޮޕް ސްޓާ ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ކޮންސަޓްގައި ޕާފޯމްކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސީ ފިލްމީ ތަރި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ވަނީ މިކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 1
ސޮނާކްޝީގެ "ނޫރު" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބެއް ނުވި

ފިލްމީ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރު" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.