22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
"އިއްތިފާގު" 48 އަހަރު ފަހުން އަލުން ކުޅެނީ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ޔާޝް ޗޯޕްރާ 1969 ގައި އުފެއްދި "އިއްތިފާގު" އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމަށް ޝާހްރުކް ޚާން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 3
ޗުއްޓީއަށް ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ޗުއްޓީއެއްގައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
"އިއްތިފާގު" ރިމޭކްގައި ސިދާރްތު އާއި ސޮނާކްޝީ

ޔާޝް ޗޯޕްރާ ތަންކޮޅެއް ކުރިން އުފައްދާފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އިއްތިފާގު" ގެ ރިމޭކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މީގެ އޮރިޖިނަލް ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ ރާޖޭޝް ކަންނާ އާއި ނަންދާ އެވެ. މިފަހަރުގެ ފިލްމު އުފައްދަނީ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓާއި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ބީއާރް ފިލްމްސް ގުޅިގެންނެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
"ފޯސް 2"ގެ މަންޒަރުތަކެއް ސެންސަރުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަބިނޭ ޑިއޯގެ "ފޯސް 2" ގައި ހިމެނޭ، ޓެރަރިޒަމާއި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ސެންސަރުކުރަން ޖެހި މުހިންމު ތިން މަންޒަރެއް އުނިކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ސޮނާކްޝީގެ "އަކިރާ" ބެލުންތެރިންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "އަކިރާ" ބެލުންތެރިންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ އެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި މި ފިލްމަށް ހޯދުނީ އެންމެ 51 މިލިއަން ރުޕީސް އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 2
"ދަބަންގް 3"ގެ ބަތަލާއަކީ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

"ދަބަންގް" އާއި ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އަލަށް ފަށާ "ދަބަންގް 3" ގެ ވެސް ބަތަލާ އަކީ "ދަބަންގް" ފްރެންޗައިސްގެ ކުރީ ދެ ފިލްމުގައި ވެސް ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅެފައިވާ ސޮނާކްސީ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 17
ރިޝްމީ އާއި ސޮނާކްޝީގެ ޕޯސްޓަރު އެއް ތައްގަނޑަކަށް

ބޮލީވުޑުން ހޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. ދިވެހިން ބޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. މިއީ ދިވެހިން އެންމެ ލޯބި ކުރާ ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ދިވެހި ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާ އެއް މައްސަލަ އެވެ.