03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 މި މަހުގެ 18 ގައި

ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 ގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލީ ބުދަ ދުވަހު

29 ޖުލައި

July 29, 2020 2
އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވި މަތިމަސް ބާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހެރީ ހެރިސް މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތުން ސިފަކޮށްދެނީ ޖަޕާނުގެ ދަށުގައި އެ ގައުމު އޮތް ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތައް ކަމެއް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން މަތިމަސް ބާލުއްވައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ގެލެކްސީ އޭ ސީރީޒްގެ ހަ ފޯނެއް ނެރެފި

ސްމާޓްފޯނު ނެރޭ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ތަންކޮޅެއް އަގުހެޔޮ ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރުމަކީ މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނިން ވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގުން މިހާރު މި ވަނީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އޭ ސީރީޒްގެ ކަލެކްޝަނެއް ނެރެފަ އެވެ. މީގައި ހަ ފޯނެއް ހިމެނެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ގޭގެ މަސަައްކަތްތަކަށް ބޯޅަ ރޮބޮޓެއް

ސެމްސަންގުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކާނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްމާޓްފޯންތަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާ ކުންފުނި އަންނަނީ އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ކުޑަ އޮޅުމެއް: ހީކުރީ "ކްރިސްމަސް ހަދިިޔާ"އައީ ކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް "ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދިނަސް، އެމެރިކާ އިން އެކަން މާ ސީރިއަސް ގޮތަކަށް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި އޮޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ އެކު، އެމެރިކާ ސިފައިން ހީކުރީ ކޮރެއާގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ތަމްރީނުތަކާ އެކު ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓެއް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން އިއްޔެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
އެމެރިކާ- ސަައުތު ކޮރެއާގެ ތަމްރީނުތައް ދެން ނުބާއްވާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ދެން ނުބާއްވާ ގޮތަށް ދެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 2
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ

ސޯލް (މެއި 3) - ކޮރެއާ ހަނގުރާމަ ރަސްމީކޮށް ނިމުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018
އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ މަންދޫބުން ބައްދަލު ކުރަނީ

ހެލްސިންކީ (މާޗް 18) - އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާ އަދި ސައުތު ކޮރެއާގެ މަންދޫން ފިންލެންޑުގައި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 5
އުތުރު ކޮރެއާ ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ޗައިނާގައި އެދިއްޖެ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތިޔާރު މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް، ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ޗައިނާގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 1
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތައް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމެރިކާގެ އެފް-22 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތައް ސައުތު ކޮރެއާ ސަރަހައްދަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 1
ކޮރެއާ މަތިން އެމެރިކާގެ ބޮންއަޅާ ބޯޓުތަކެއް ދަތުރުކޮށްފި

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސައުތު ކޮރެއާއާ އެކު ބޭއްވި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތަކުން ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާ މަތިން އުދުހިއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
އެމެރިކާ-ސައުތު ކޮރެއާގެ ތަމްރީނުތަކަށް އިންޒާރު ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ސިފައިން ގުޅިގެން މިއަދު ފެށި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017
އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ މަނަވަރެއް ކޮރެއާއާ ކައިރި ކުރަނީ

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 20) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާއާ ކައިރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭވީން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 5
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދިފާނެ ހަމަލާއަކުން ދިފާއުވުމަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި އެމެރިކާ އިން ބެހެއްޓި މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތަކުން ކޮރެއާ ސަރަހައްދުގައި ތަމްރީނު ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 1) - ކޮރެއާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ކާލް ވިންސަން އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 29) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް މިއަދު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 4
އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިންއެއް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (އެޕްރީލް 25) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއްދީ، ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާގެ މަޝްރަހު ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިންއެއް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.