28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ވައިރަހާ ހެދި ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި ފޯނު ފެކްޓަރީ ބަންދު

ސެމްސަންގުން ސައުތު ކޮރެއާގައި ހިންގާ ބައެއް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާ ވައިރަހުގެ ރަތް އެލާޓްގައި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން، އެ ގައުމުގައި ވައިރަހުގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މައްޗަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މޫން ޖައި-އިން އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 3
"ޕެރައިސައިޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން ކޮޕީގެ ތުހުމަތު

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައި ތާރީހުން ވެސް ޖާގަ ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމެއްގެ ޕްލޮޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އޭގެ ޓީމަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ރަފަލޯ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ ވިދައިލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްބީއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ރޯލެއް އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 1
އޮސްކާ: ދެކުނު ކޮރެޔާ އިން އޮސްކާ ފަތަހަކޮށްފި

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ "ޕެރަސައިޓް"، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް، އޮސްކާ ފަތަހަކޮށް، މިއަދު ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ކޮރެއާ ފިލްމު "އަ ހާޑް ޑޭ" ގެ ރައިޓްސް ޝާހްރުކަށް؟

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "އަ ހާޑް ޑޭ" ހިންދީ އޯޑިއަންސަށް ގެނެސްދިނުމަށް އޭގެ ރައިޓްސް ޝާހްރުކް ޚާން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ފަތްޖެހޭ އާ ފޯނަކީ "ގެލެކްސީ ބްލޫމް"

މިދިޔަ އަހަރު ސެމްސަންގުން ނެރުނު ފަތްޖެހި ފޯނަކީ މާ ކާމިޔާބު އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު އެހާ ބޮޑަށް ލިބުނު އުފެއްދުމަކަށް ނުވިޔަސް، އެ ޒާތުގެ ފޯނު ފުރަތަމަ ނެރުނު ކުންފުނީގެ ޝަރަފު ސެމްސަންގުން ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ވަރުފަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިި ބަހުން އެޗްބީއޯ އަށް ގެނެސްދޭން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ގޭގެ މަސަައްކަތްތަކަށް ބޯޅަ ރޮބޮޓެއް

ސެމްސަންގުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކާނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްމާޓްފޯންތަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާ ކުންފުނި އަންނަނީ އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
އެލްޖީން ތަރުކާރީ ބަގީޗާ ހައްދަނީ

ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ބްރޭންޑު ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށެވެ. ސްމާޓްފޯން، ސްމާޓް ޓީވީ، އަވަން، އަދި ސްމާޓް ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އެލްޖީގެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހުނީ ތަފާތު ދާއިރާއަކަށް ޚާއްސަކޮށް އުފެއްދި އާލާތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ކުޑަ އޮޅުމެއް: ހީކުރީ "ކްރިސްމަސް ހަދިިޔާ"އައީ ކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް "ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދިނަސް، އެމެރިކާ އިން އެކަން މާ ސީރިއަސް ގޮތަކަށް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި އޮޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ އެކު، އެމެރިކާ ސިފައިން ހީކުރީ ކޮރެއާގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް އަނގައިގެ ސާފުކަން މުހިންމު

އަނގައިގެ ސިއްހަތާއި ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށާއި ދަތްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމުން ހިތުގެ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 2
ކޮރެއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގޫ ހާރާ މަރުވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ކާރާ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ގޫ ހާރާ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް11 ގެ ފަސް މޮޑެލް

ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ވާހަކަ މާޒީވީ އެވެ. ދެން ދައްކަން އޮތީ އެސް11 ގެ ވާހަކަ އެވެ. ކުންފުނިތަކުން ނެރޭ ފޯނުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދުރާލައި، އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތަށް އާންމުކޮށްގެން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އިވެން ބްލާސް ބުނާ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ އެސް11 ގެ ފަސް މޮޑެލެއް ނެރޭނެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
ކޮރެއާގައި އެއް ދުވަހުން 130،000 އައިފޯނު ވިކުނު

ސައުތު ކޮރެއާގައި މި މަހު 25 ގައި އައިފޯން 11 ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އެ ދުވަހު 130،000 ފޯނު ވިކިފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މިއީ ސައުތު ކޮރެއާގައި އެ ދުވަހު، އައިފޯން 11ގެ މޮޑެލްތައް އަލަށް "އެކްޓިވޭޓް"ކުރި އަދަދު ވެސް މެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކޮށްފާނެ

އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި އެ ބާވަތުގެ އުފެއްދުންތައް ދެކުނު ކޮރެއާގައި މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުން ބުދަ ދުވަހު ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
"ބްލައިންޑް" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ސޯނަމް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކޮރެއާގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބްލައިންޑް" ގެ ހިންދީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސޯނަމް ކަޕޫރަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.