17 ޖުލައި

July 17, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު މަޝްވަރާއަށް ސައުތު ކޮރެއާ ތައްޔާރު

ސޯލް (ޖުލައި 17) - ދެ ކޮރެއާގެ ހޫނުވެފައިވާ މަޝްރަހު ފިނިކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ސީދާ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާއާ މެދު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ނޯތު ކޮރެއާއާ މެދު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފި ކަމަށާއި ދެން އޮތީ ވަރުގަދަ ރައްދަކުން ރައްދު ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 7
ސައުތު ކޮރެޔާގެ ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑް ގިނަ ބަޔަކަށް ރީތި

ޕާކިސްތާނުގެ މަގެއް މަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު އަރްޝަދު ޚާން ކިޔާ ޒުވާނެއްގެ ފޮޓޯއިން އިންޓަނެޓުގައި ތޫފާނެއް އުފެއްދިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް އަދި ނުވެ އެވެ. އޭނާގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އޭގެ ޖާދޫގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު މަޝްހޫރު ކަމެއްގެ ސަބަބުން މިހާރު އޭނާ އަކީ އާއްމު ބަހުން ނަމަ ޗައިވާލާ...

23 މެއި

May 23, 2017 4
މަގާމުން ދުރުކުރި ކޮރެއާގެ ރައީސްގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 23) - ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއުން ހައިގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017
ނޯތު ކޮރެއާ އިން އަނެއްކާވެސް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ސޯލް (މެއި 21) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އަނެއްކާވެސް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017
އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ މަނަވަރެއް ކޮރެއާއާ ކައިރި ކުރަނީ

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 20) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާއާ ކައިރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭވީން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 2
އާ ރައީސްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކަށް ކުރީގެ ގައިދީއެއް

ސޯލް (މެއި 11) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި މޫން ޖައި-އިންގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ގައިދީއެއް ކަމަށްވާ އިމް ޖޮން-ސިއޮކް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 2
ސައުތު ކޮރެއާގެ އިންތިޚާބު މޫން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ސޯލް (މެއި 9) - ސައުތު ކޮރެއާގައި މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މިނިވަން ޚިޔާލުގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫން ޖައި-އިން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 09, 2017 1
ސައުތު ކޮރެއާގައި އާ ރައީސަކު ހޮވަނީ

ސޯލް (މެއި 9) - ސައުތު ކޮރެއާގައި އާ ރައީސަކު ހޮވަން މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 5
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދިފާނެ ހަމަލާއަކުން ދިފާއުވުމަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި އެމެރިކާ އިން ބެހެއްޓި މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތަކުން ކޮރެއާ ސަރަހައްދުގައި ތަމްރީނު ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 1) - ކޮރެއާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ކާލް ވިންސަން އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 29) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް މިއަދު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 4
އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިންއެއް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (އެޕްރީލް 25) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއްދީ، ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާގެ މަޝްރަހު ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިންއެއް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކޮށްފި

ސޯލް (އެޕްރީލް 17) - ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއުން ހައިގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ރަސްމީކޮށް މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓްކުރި މިސައިލް ގޮވައިފި

ސޯލް (އެޕްރީލް 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓް ކުރަން އުޅުނު މިސައިލެއް ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ސޯލް (އެޕްރީލް 8) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ލީ ޖައި-ޔަންގުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 1
ސައުތު ކޮރެއާ އިން ވެސް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ސޯލް (އެޕްރީލް 6) - ވާދަވެރި ނޯތު ކޮރެއާއާ ހަމައަށް ވާސިލްވުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޔޮންހަޕް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ފެތުނު ބޯޓުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ކުޑަ

މޮންޓެވީޑިއޯ (އެޕްރީލް 3) - ސައުތު އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް ފެތުނު ސައުތު ކޮރެއާގެ ބޮޑު ކާގޯ ބޯޓުން ފަޅުވެރިން ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ކުޑަ ކަމަށް މީހުން ސަލާމަތްކުރާ ޓީމުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 4
ސައުތު ކޮރެއާގެ ބޯޓެއް އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް ގެއްލިއްޖެ

ސޯލް (އެޕްރީލް 2) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 9
ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއުން ހައި އެންމެ ފަހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 3
ޕާކް ރައީސްކަމުން ދުރުކުރަން ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 9 ) - ސިޔާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ނުފޫޒް މާބޮޑަށް ވަދެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.