18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ނެތި ބާސާ އެއްވަރުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 18) – ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނަ ސްޕެނިޝް ކަޕް ފައިނަލަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުކުތް ބާސެލޯނާ ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓާ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 11
މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 17) - ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ލިއޮނަލް މެސީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓްނަސް ލެވެލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އަރާމްކުރަން ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ބޭލް އާއި ރޮނާލްޑޯ ނެތި އިސްކޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 16) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ގަރެތު ބޭލް ނުލައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުގައި އިސްކޯ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާ އެކު މަލާގާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 9
ބޮޑު ރެކޯޑަކާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައި ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ހަތް ޕޮއިންޓާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 11
ބާސެލޯނާ އިން ފަސް އެނބުރި ނުބަލާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 14) - ބާސެލޯނާ އަކީ އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ވިސްނާ ޓީމެއް ކަމަށާއި މާޒީވެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފަސް އެނބުރި ނުބަލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަތަރު ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 9) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ވެލެންސިއާ އިން ތިން ވަނަ އަށް އެރިއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަތަރު ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
މެސީގެ ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 8) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 7
މެސީ އަރައި ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ސެވިލް (އޭޕްރިލް 1) – ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑަށް މެޗެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 10
ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާ އަށް އުފާވެރި ރެޔެއް!

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކެރިއަރުގައި 50 ވަނަ ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 5
އެންރީކޭ އާއި ގާޑިއޯލާ ކޮޕީ ނުކުރަން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 18) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އާއި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހޯދި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ މީހުން ކޮޕީ ކުރުން ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އޭނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 6
ބާސާ މޮޅުވިއިރު މެސީ އަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 11) – ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭތީ އާއިލާ އަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން ހުރި އިތުބާރު ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 9
މެސީގެ 600 ވަނަ ގޯލުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 5
ގެޓަފޭ ބަލިކޮށް މެޑްރިޑް ތައްޔާރުކަން އިއުލާންކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 4) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގެޓަގޭ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރުކަން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 6
ލަސް ޕަލްމާސް އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލަސް ޕަލްމާސް އިން ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 3
ގްރީޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް މެސެޖެއް ދީފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން 4-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު މި މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ހަތަރު ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އަށް މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
ރެއާލް އަތުން އެސްޕަންޔޯލަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އެ ޓީމު އަތުން 10 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ މޮޅު އެސްޕަންޔޯލުން ހޯދައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 10
ބާސެލޯނާ ލީޑުގައި، ޒިދާންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ ލީޑު ބޮޑުކުރިއިރު، އަލަވޭސް އަތުން 4-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކަންތައްތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
ރެއާލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ޒިދާނަށް ހަމަނޭވާއެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވައި ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
އަސެންސިއޯ ވިދާލިއިރު ރެއާލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - މާކޯ އަސެންސިއޯގެ ދެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 5-3 އިން ރެއާލް ބެޓިސްގެ މައްޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 10
ބާސެލޯނާ އިން އާ ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

އެއިބާ (ފެބްރުއަރީ 18) – ރަށުން ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމުން ބަލިނުވެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.