27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
ސޮސެއިޑާޑް ދަނޑުގައި ކުޅެން ބިރެއް ނުގަނޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް އެކަމާ ބިރުނުގަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު...

November 27, 2016 2
ރިސައިކަލް ޕްލާސްޓިކް ޖާޒީގައި ރެއާލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 27) – ކުނީގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހާއްސަ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 7
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 20) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016
"ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި އެތުލެޓިކޯ ބަލިކުރުން މުހިއްމު"

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ލީގުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނޫން ކަމަށާއި ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި ވެސް މި މެޗުން މޮޅުވާން ބޭނުން ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
މެސީގެ 500 ވަނަ ލަނޑާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް 500 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ލަލީގާ އަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއް ނޫން: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގަކީ މިހާރު ތިން ޓީމުގެ ލީގެއް ނޫން ކަމަށާއި ލީގަށް ވާދަކުރާ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 2
ރޮނާލްޑޯ ހެޓްރިކާ އެކު ރެއާލަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 30) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 10
ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 5
މެސީގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 3
މިއީ އަހަރެމެން މިސާލު ނަގަންވީ މެޗެއް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 6-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗަކީ އެ ޓީމުން މިސާލު ނަގަންވީ މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
މިރޭ މެސީ ކުޅޭނެ، އެކަމަކު ސަމާލުވާން ޖެހޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިޕޯޓިވޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމު ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ މެޗެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
އިނިއެސްޓާގެ 600 ވަަނަ މެޗު ބާސާ އަށް ވެސް ހާއްސަ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެލްޓަ ވިގޯއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗަކީ އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އެ ކްލަބަށް ކުޅެދޭ 600 ވަަނަ މެޗެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނީ މިއީ އެ ކްލަބަށް ވެސް ހާއްސަ މެޗެއް ކަމަށެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 7
ރެއާލް އަދި ބާސާ އިން ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ވިޔަރެއާލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މެޗުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ހަދަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ގެއްލުވާލިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރު، ތާވަލުގެ ކުރީގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އިން ނަގާލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 17
ބާސެލޯނާގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށް ރެއާލް އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެސްޕަންޔޯލް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޖެހިޖެހިގެން 16 މެޗުން މޮޅުވެގެން ބާސެލޯނާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލެގަނޭސް އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 2
އެންރިކޭއާ އެކު ބާސާ 100 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލުއިސް އެންރިކޭގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން 100 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 2
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު އެތުލެޓިކޯ ފަހު ވަގުތު އެއްވަރުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން މޮޅުވިއިރު، އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި އަލަވޭސް އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އަގަކީ 3.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 11 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭގެ ކުރިން އިތުރު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބުގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދީ އެވެ.