11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 12
ލިއްޕީގެ ތައުރީފުގެ ބަހެއް ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް

ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންގެ އެޓިޓިއުޑް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރާއްޖެ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވި...

September 11, 2019 11
"މިއީ ނިމުމެއް ނޫން، އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ"

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ނިމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް އެނބުރި އައުން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 16
މެޗު އެނބުރުނީ ޕެނަލްޓީން: ސެގާޓް

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވަން ފަސޭހަ ގޯލްތަކަށް ފަހު ރާއްޖޭން ރޭވީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކައުންޓާ އެޓޭކުގައި ޗައިނާ އަށް ނުރައްކާކުރަން ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބުވުމާ ދާދި ގާތަށް...

September 10, 2019 126
ޗައިނާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ މާލޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅުނު މެޗުގައި ޗައިނާ އިން ދެ ޕެނަލްޓީން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު ރާއްޖެ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 6
އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، މޮޅެއް ބޭނުން: ލިއްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މުހިއްމީ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަނީ ކޮން ޓީމެއްތޯ އާއި ދަނޑުގެ ހާލަތު ބެލުން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް...

September 09, 2019 65
ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ މާފަށް އެދުމުން: ސެގާޓް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވުމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ގައުމީ ޓީމުން ވަކިކުރި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަލުން ޓީމަށް ނެގީ އެ މައްސަލައިގައި މާފަށް އެދުމުން ކަމަށް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 12
ރާއްޖެ-ޗައިނާ މެޗުގެ ޓިކެޓް ގަތުމަށް ކިއޫ ހަދައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ ޓިކެޓް ގަތުމަށް އާއްމުން ކިއޫ ހަދައިފި އެވެ.

September 08, 2019 1
ޓެނިސް އޯޕަން މުބާރާތް ނަޝީދު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓެނިސް އެކަޑަމީން ބާއްވާ ދެ ވަނަ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ޓެނިސް އޯޕަން މުބާރާތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 2
ސާއިދު ބަލިކޮށް ސާއިދުގެ ކްލަބް ފުރަތަމަ މެޑަލް ހޯދައިފި!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހިމެނުނު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ރިލޭ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސާއިދުގެ ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އިން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ...

September 07, 2019 11
ރިޒާ އުފާފާޅުކުރަނިކޮށް ފަޒީލް ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭހުގައި މިއަދު ފަހު 200 މީޓަރާ ހަމަޔަށް ދިޔައިރު، ކުރީގައި އޮތީ ހުސެއިން ރިޒާ (ކުޑަރިޒާ) އެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުސެއިން ފަޒީލް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 1
ސާއިދަށް 3 ރަން، ހިމްނާ އާއި ފަޒީލަށް ވެސް ކާމިޔާބު

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ފިރިހެނުންގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައި ހަސަން ސާއިދު މުބާރާތުގައި އޭނާގެ ތިން ވަނަ ރަން މެޑަލް ހަމަކުރިއިރު އެ އިވެންޓުގެ އަންހެން...

September 06, 2019 7
އައިސަމް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗަށް ރާއްޖޭން ބޮޑް ބްރޭކެއް ނަގައި ތައްޔާރީތައް ފެށީ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވައި ދިމާވި ކަމަކީ ތަފާތު ދެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 6
ފަޒީލް، ސާއިދު، ހިމްނާ އަދި މަރީ ވިދާލައިފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްޕްރިންޓް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަދި މިޑްލް ޑިސްޓެންސް ދެ ދުވުންތެރިން...

September 05, 2019 17
މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފެށުމެއް: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި ގުއާމް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށާއި މިއީ ޓީމުގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 8
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އެފްއައިވީބީން ބަލައިނުގަތް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެ ތިބި ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ބަލައިނުގަންނަން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން ކަމަށްވާ އެފްއައިވީބީން...

September 04, 2019 22
ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ޓީމުގެ ހާލަތު އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ނަތީޖާ އަކަށް އުއްމީދުކޮށް ޓީމު އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ގައުމީ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 1
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބައިވެރިވުން މުހިއްމު: މަހުލޫފް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު...

September 03, 2019 7
މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޝޯޓްލިސްޓުކޮށްފި...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 29
ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗު: ވިއްކާނީ ތިން ހާހެއްހާ ޓިކެޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗަށް، ހާލަތުގެ ގޮތުން ވިއްކެން އޮތީ 3400 ޓިކެޓް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

September 02, 2019
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކުރުން ޑެހެއާ ފަސްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ދިގު މުއްދަތަކަށް އާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓްގައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ލަންކާ މުބާރާތް: ގުޑީސްގެ އަމާޒު ރަނގަޅު ކާމިޔާބަކަށް

ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ ފަށާ 33 ވަނަ ތަރުނަސެވާ ރުޕަވަހިނީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ކަމަށްވާ ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބަކަށް...

September 01, 2019 14
ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނަނީ މެޗެއް ނުކުޅެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ނުކުންނާނީ އެކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މެޗެއް ނުކުޅެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 2
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުތަކަށް އިންޑިއާ އިން ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމަށް އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 15
ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެން ޑައިކަށް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 29) - މިިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިވަޕޫލުގެ ނެދަލެންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ހޯދައިފި އެވެ.

August 29, 2019 6
ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 29) - މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 3
ބޮޑީބިލްޑިން އަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް

ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު މިއަދު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާގައި ޕީއެސްޖީގެ ޝަރުތުތަކެއް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 27) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ޓްރާންސްފާ އެއްބަސްވުމުގައި...

August 27, 2019 1
އަމްޕަޔަރާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަން: ސެރީނާ

ނިއު ޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 27) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫއެސް އޯޕަން ފައިނަލުގައި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސްއާ މައްސަލަ ޖެހުނު އަމްޕަޔަރު ކާލޮސް ރާމޯސްއާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 3
ދެ އިވެންޓުން އިމްއާން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ހަންގޭރީގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ޖޫނިއާ ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި 200 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 50 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުން އަލީ އިމްއާން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
ދަގަނޑޭއާ ބައްސާމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ރޭ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ބައްދަލުކޮށްފި...

August 25, 2019 4
ދިރާގު ރޯޑްރޭސް: 4000 ޖާގަ ފުރިއްޖެ!

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ހުޅުވާލި 4000 ޖާގަ ފުރިއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
މިލާން އެކަޑަމީ އަތުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުޅުނު ޓީޓެވެންޓީ މެޗުން މިލާން އެކަޑަމީ އަތުން، ނެޝަނަލް ކެޕް ޕްލެޔާސް ޓީމު 42 ލަނޑުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 3
ރިޓަޔާކުރިޔަސް ލޯންގޭގެ ހިތް ގައުމީ ޓީމާ އެކު

މިއަދަކީ މީގެ 17 އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ވ. ކެޔޮދު އަށް އުފަން އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ހިތަށް ވެސް ނާންނަ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ގައުމީ ޖޯޒީ ލައިގެން ފުރަތަމަ މެޗެއް ކުޅުމަށް...

August 23, 2019 4
ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު ވަނަ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ހަތަރު...