24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
ކިސް އަށް ޓީމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނެ: ވިކްޓަރީ

ވިކްޓަރީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސް ޓީމުގެ ހާލަތު ހަންގޭރީގެ ކޯޗު ލާސްލޯ ކިސް އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ...

July 24, 2016
ޓާގެޓަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތުން: ކިސް

ވިކްޓަރީ މިހާރު އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު...

23 ޖުލައި

July 23, 2016
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މޯލްޑިވިއަން އަށް

ސަލްސާ ވީއޭއެމް ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

July 23, 2016
ލިވަޕޫލަށް ވައިނަލްޑަމް އާއި މެނިންއާ ސޮއިކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 23) - ކުރިން އާސެނަލް އަދި ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅުނު ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އަލެކްސް މެނިންއާ އާއި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަމް...

22 ޖުލައި

July 22, 2016 1
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗަކަށް ސޭމް އެލަޑައިސް ހަމަޖައްސައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 22) - އިންގްލެންޑް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ސޭމް އެލަޑައިސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 22, 2016
މަޓާ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހުއަން މަޓާ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016
އީގަލްސް ދެ ވަނަ އަށް އަރައި ތަފާތު ކުޑަކޮށްފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނާ ތިން...

July 21, 2016 4
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް ކިސް!

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗަކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވި ބިދޭސީ ކޯޗު އަދި ވެލެންސިއާއާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އަރައިފި އެވެ.

July 20, 2016
ކުޅުން ހުއްޓާނުލާނަން: ޑެމްބާ ބާ

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (ޖުލައި 20) - ފައިގެ ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގެ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާ އަށް ކުޅޭ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 1
ކޮސްޓާ އަލުން އެތުލެޓިކޯ އަށް ގެންދަނީ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 19) - ޗެލްސީ އަށް ކުޅޭ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އަލުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ރައީސް އެންރީކޭ ސެރޭޒޯ...

July 19, 2016 3
މާޒިޔާ އަށް ލަންކާ ކީޕަރެއް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ސްރީ ލަންކާ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު އިފްހާމް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 1
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމުން ނަޒީހު ވަކިވެއްޖެ

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

July 18, 2016 8
ވިކްޓަރީގެ ޗެއާމަން އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 7
ހަޒާޑަކީ ޗެލްސީގެ މެސީ: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ޖުލައި 17) - ބާސެލޯނާގައި ލިއޮނަލް މެސީ ހާއްސަ ވާގޮތަށް ޗެލްސީގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަކީ އެޑެން ހަޒާޑް ކަމަށް އެޓީމުގެ އާ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

July 17, 2016
ޒުނިގާ ވެޓްފޯޑަށް، ޖިއަކެރީނީ ނަޕޯލީ އަށް

ނޭޕްލްސް (ޖުލައި 17) - ނަޕޯލީގެ ކޮލަމްބިއާ ޑިފެންޑަރު ހުއާން ކެމީލޯ ޒުނިގާ ލޯނެއްގެ ދަށުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ވެޓްފޯޑަށް ބަދަލުވިއިރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސަންޑަލެންޑުގެ އިޓަލީ މިޑްފީލްޑަރު...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން އީގަލްސް ހިފަހައްޓައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 16, 2016
ބީޖީ އަތުން ވެލެންސިއާ އަށް ޕޮއިންޓެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، އެއް ޕޮއިންޓުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016
ޔޫކްރޭނުގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް ޝެވްޗެންކޯ

ކިއޭވް (ޖުލައި 15) - ޔޫކްރޭން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އެ ޓީމާއި އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް އެންޑްރީ ޝެވްޗެންކޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 15, 2016
ވެސްޓް ހޭމްގައި މަޑުކުރަން ޕަޔެޓް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 15) - ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
އަތޮޅު މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތިމަރަފުށީގައި

މި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތ. ތިމަރަފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް...

July 14, 2016 6
ހާބަޓްގެ ވާހަކަތަކަށް އެފްއޭއެމުން ރައްދުދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރިކީ ހާބަޓް އެފްއޭއެމަށް ކުރިމަތިކުރި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 12
ދަގަނޑޭ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 13, 2016
ސިޓީން ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ބްރާވޯ ގެންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 13) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
ޔުނައިޓެޑުން ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ވިއްކާލަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 12) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ސީނިއާ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހުއާން މަޓާ، މާކޮސް ރޯހޯ، ބަސްޓިއަން ޝްވައިންސްޓައިގާ އަދި ޑެއިލީ ބްލިންޑް ވިއްކާލަން...

July 12, 2016 6
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ގޮވައިގެން ކާނަލް ކޯޓަށް

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގައި މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އިންތިހާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައި ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި މުހައްމަދު ނަޝީދު...

11 ޖުލައި

July 11, 2016
ޗެލްސީން އިޓަލީގެ ކަންޑްރޭވާ ގެންނަނީ

ރޯމް، އިޓަލީ (ޖުލައި 11) - ލާޒިއޯ އަށް ކުޅޭ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންޓޯނިއޯ ކަންޑްރޭވާ ޗެލްސީއާ ގުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 11, 2016 1
ވިމްބަލްޑަން ތަށި މަރޭ އަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ހާއްސަ

ލަންޑަން (ޖުލައި 11) - މި ފަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމަކީ ޓެނިސް ކެރިއަރުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކާމިޔާބީ ކަަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރޭހުން ސާއިދަށް އެއް ވަނަ

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭހުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މިއަދު ރަން މެޑަލް...

July 10, 2016 1
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް ސާންތީ

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 2
މެސެޑޯނިއާގެ ފޯވާޑް ރިސްޓޭ އީގަލްސް އަށް

މެސެޑޯނިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރިސްޓޭ ނައުމޯފް ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

July 09, 2016
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗަކަށް ކްލިންސްމަން ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - ހުސްވެފައިވާ އިންގްލެންޑް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އެމެރިކާ ގައުމީ ޓީމުގެ ޖަރުމަން ކޯޗު ޔާގެން ކްލިންސްމަން ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

08 ޖުލައި

July 08, 2016 1
ސާބާ ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ދެ ވަނަ ރާއްޖެ ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީބާ އިން ބާއްވާ އޭޝިއާ ޗެލެންޖަށް ކޮލިފައިވާން ކުޅުނު ސާބާ ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މިއަދު ނޭޕާލް އަތުން...

July 08, 2016
ޔޫރޯއާ އެކު އިޓަލީ ކުޅުންތެރިންގެ އަގު މައްޗަށް

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ އިޓަލީ ކުރިމަތިލި އިރު އެ ޓީމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުތަކެއް ނުކުރެ އެވެ. އިޓަލީ އަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެއް ބަޔަކު...

07 ޖުލައި

July 07, 2016
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ހޯދަން ޔުވެންޓަސްއާ މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 7) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދަން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޔުވެންޓަސްއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

July 07, 2016
އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖޭން ދުވާނީ ސާއިދާއި އަފާ

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި އޮގަސްޓް މަހު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދާއި އުއްމީދީ...

06 ޖުލައި

July 06, 2016 3
މެސީ 21 މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 6) - ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ 21 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް...

July 06, 2016
ޕަޔެޓް ވެސްޓް ހޭމް ދޫކޮށްލަނީތަ؟

ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސްޓް ހޭމްގެ ޗެއާމަން ޑޭވިޑް ގޯލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ޖިރޯ މޮޅު، އޭނާއާ މެދު ސަމާލުވޭ: ބަލަކް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 5) - ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފްރާންސް ޖާގަ ހޯދުމުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޯގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މައިކަލް ބަލަކް ބުނެފި އެވެ.

July 05, 2016
މިއީ ހަމައެކަނި އަހަންނާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް ނޫން: ބޭލް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖުލައި 5) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މާދަމާރޭ ޕޯޗުގަލާއި ވޭލްސް ކުޅޭ މެޗަކީ ހަމައެކަނި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ގަރެތު ބޭލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް...