28 ޖޫން

June 28, 2016 2
ހަޒާޑް ހިފަހައްޓަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ވޭލްސް ކޯޗު

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް މިހާރު ހުރި ފޯމަށް ބަލާއިރު އޭނާ ހިފެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަކަމަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވޭލްސްގެ ކޯޗު ކްރިސް ކޯލްމަން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2016 1
"އިޓަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރާ ޓީމެއް ނޫން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވި މެޗުން ދައްކުވައިދިނީ އިޓަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރާ ޓީމެއް ނޫންކަން...

27 ޖޫން

June 27, 2016 5
ބޭނުނީ މޮޅެއް، ރީތިކޮށް ކުޅެގެން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނެތް

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - މޮޅު އަދި ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެގެން ލިބޭނެ އިނާމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އައިސްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު...

June 27, 2016 7
އަކްރަމަށް ކެލަންޓަން އިން ފުރުސަތެއް ނެތް

މެލޭޝިއާ ސުޕަ ލީގުގެ ކެލަންޓަންގެ ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވަމުން އައި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ އަށް ފުރުސަތު ނުދޭން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
ފަސޭހަ މޮޅަކަށް ފަހު ޖަރުމަން ކުއާޓާ އަށް

ލިލް، ފްރާންސް (ޖޫން 26) - ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ އަށް ޓީމުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 26, 2016 1
ސިފައިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016
ވޭލްސް ޔޫރޯގެ ގަދަ އަށަކަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 25) - ނޮދަން އަޔަލެންޑުގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ވޭލްސް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 25, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީއާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016
އޮންރީގެ "ހޭންޑްބޯލް" މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައިފިން

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 24) - ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕަށް އަޔަލެންޑް ކޮލިފައިނުވީ، ފްރާންސުން ޖެހި ނުހައްގު ލަނޑަކުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ...

June 24, 2016 5
އެފްރިކާގެ 22 ކުއްޖަކަށް އޮޒިލް އާއި ޕޮގްބާގެ އެހީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 24) - "ބިގްޝޫ11" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އެފްރިކާގެ 22 ކުއްޖެއްގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ޖަރުމަނުގެ މެސުތު އޮޒިލް އާއި ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ފަންޑްކޮށްދީފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ދުނިޔޭގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނާއިލް ވާދަކުރަނީ

ޕޮލެންޑުގައި ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި، ރާއްޖޭގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލުމާ އެންމެ ގާތުގައި ހުރި ދުވުންތެރިޔާ...

June 23, 2016 2
ޓީޓީގެ ރައީސަކަށް އައްޔަ ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ކުޑަކުޑަ އައިސްލެންޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ތިން ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ އައިސްލެންޑުން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 22, 2016 1
ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑް ހެދިއިރު ޕޯޗުގަލް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ހަތަރު ޔޫރޯއެއްގައި ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިރޭ ހޯދިއިރު، ހަންގޭރީއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ...

21 ޖޫން

June 21, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވެލެންސިއާ އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2016 3
އަލްބޭނިއާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރޫމޭނިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި އަލްބޭނިއާ ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު އެ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކޮންމެ...

20 ޖޫން

June 20, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް

ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން 6-5 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 20, 2016 3
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި 26 ގައި ފަށަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަތޮޅުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް" އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، މުބާރާތުގައި...

19 ޖޫން

June 19, 2016 5
ފަހު މެޗަށް އިޓަލީ ނުކުންނާނީ ނުވަ ބަދަލަކާ އެކު

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ކަށަވަރުވެފައިވާތީ، އެ މެޗުގެ...

June 19, 2016 1
"އެއް ވަނަ ބޭނުން، ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާން"

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވެފައިވީ ނަމަވެސް ސްވިޒަލެންޑު ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށާއި މިރޭގެ މެޗުގައި ވެސް ޓީމަށް ބަދަލު...

18 ޖޫން

June 18, 2016
ހަންގޭރީން ފަހު ވަގުތު އައިސްލެންޑް ރޮއްވާލައިފި

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ހަންގޭރީ އަތުން 1-0 އިން އައިސްލެންޑް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، އެ ޓީމުގެ ބިރްކިރް ސްވެވާސަން އަތުން ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާ...

June 18, 2016 2
މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޕްލޭއޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
15 މިނިޓް ތެރޭ ދެ ލަނޑު ޖަހައި ޗެކް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސެއިން-އެޓިއެން، ފްރާންސް (ޖޫން 17) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހު 15 މިނިޓްގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޗެކް...

June 17, 2016
ނިއު-ބީޖީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ވިކްޓަރީ ޕްލޭ އޮފަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ވެލެންސިއާ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ގްރޫޕް އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ގޮސްފި އެވެ.

June 16, 2016 3
ވޭލްސް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް

ލެންސް، ފްރާންސް (ޖޫން 16) - ބަދަލު ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖެމީ ވާޑީ އާއި ޑެނިއަލް ސްޓަރިޖުގެ ގޯލްތަކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި ވޭލްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ...

15 ޖޫން

June 15, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ސިފައިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

June 15, 2016 1
ސްލޮވާކިއާ މޮޅުވެ ރަޝިއާ އަށް ޕްރެޝަރު

ލިލް، ފްރާންސް (ޖޫން 15) - ރަޝިއާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ސްލޮވާކިއާ ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ގްރޫޕް ބީ އިން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އެ ޓީމުން މިރޭ...

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އަންގައިފި

މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިހާބު، އާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އަކާ ގުޅިގެން ފަސްކުރަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

June 14, 2016 2
މާޒީއަށް ބަލާއިރު މިއީ ކާމިޔާބެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

ލިޔޯން (ޖޫން 14) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ބެލްޖިއަމް އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވި ނަމަވެސް މާޒީ އަށް ބަލާއިރު މިއީ މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނޫން ކަމަށް އިޓަލީ ޓީމުގެ ކޯޗު...

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
ފަސޭހަ މޮޅަކާ އެކު ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 4-1 އިން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 13, 2016 1
ފަހު ވަގުތު ޕީކޭ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 13) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިދިޔަ ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ސްޕެއިން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި...

12 ޖޫން

June 12, 2016
ޕޮލެންޑަށް ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މޮޅު

ނީސް (ޖޫން 12) - ޔޫރޯގައި މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާ ނޮދަން އަޔަލެންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޕޮލެންޑް މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

June 12, 2016 6
ޔޫރަޕް މުބާރާތެއްގެ ތިން ވަނަ އިއްބަޑޭ ހޯދައިފި

ފްރާންސްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޔޫރަޕިއަން ފްލައިބޯޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިން ވަނަ ރާއްޖޭގެ ފްލައިބޯޑިން ޗެމްޕިއަން އިބްރާހިމް ހުސެއިން (އިއްބަޑޭ) ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
ވޭލްސްގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން ފާހަގަކޮށްފި

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖޫން 11) - ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔާ ހާލް ރޮބްސަން-ކާނޫ ޖެހި ލަނޑާ އެކު، 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި އަލަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ވޭލްސް އިން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ...

June 11, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ބީޖީ އާއި ނިއު އެއްވަރު

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 6-2 އިން ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ...

June 10, 2016
އޭރު ޒިދާން، މިހާރު ޕޮގްބާ، ތަށި ހޯދައިދެވޭނެތަ؟

އަމިއްލަ ގައުމުގައި 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕަށް ފްރާންސް ނުކުތް އިރު އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ އަލްޖީރިއާ އަށް އުފަން ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ޒައިނުއްދީން ޒިދާނެވެ. އޭނާ އެ ފަހަރު...

09 ޖޫން

June 09, 2016 9
"މިހާރު އެވޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއި ބައެއް އެހެން ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މީހުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން "މިހާރު އެވޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ދޭން،...

June 09, 2016
ލިވަޕޫލާއި ޔުވެންޓަސް: ޔޫރޯގެ ވިދުންގަދަ ދެ ކްލަބް

މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެއް ކްލަބަކުން އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފެންނާނީ ލިވަޕޫލާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިންނެވެ. ލިވަޕޫލާއި ޔުވެންޓަސް، ކޮންމެ...