6 hours ago

އިސްތަންބޫލް، (މޭ 31) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް އިސްތަންބޫލުގައި ކުޅޭނެ ކަމަށް ތުރުކީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއި ބައެއް އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އުއްމީދުކުރަމުންނެވެ.

6 hours ago

ޕެރިސް (މޭ 31) – އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އައި ފޯވާޑް މައުކޯ އިކާޑީގެ ލޯން ޑީލް ދާއިމީ ކުރަން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން...

6 hours ago

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލާ މެދު ތުރުކީ އުއްމީދުގައި

1 day ago

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ފެޑެރާ އަށް!

1 day ago

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ރޮޖާސް އަށް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުނު

1 day ago

6

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ސަރުކާރުން ނޫނީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދީގެން...

1 day ago

3

"ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މި އަހަރު ބޭއްވޭތޯ ބަލާނަން"

3 days ago

1

ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައި، ސެކުލޮސްކީ ބޭނުމީ ގައުމަށްދާން

5 days ago

2

ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް