06 ޖޫން

June 06, 2019
ޔޫވީ އަށް ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން

މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އިން މާޒިޔާ އަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކުޅުނު މިލޯސް ކޮވަސެވިޗާއި އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 06, 2019 8
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ: ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގައި މިހާރު އޮތް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިދާރާގެ ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު...

05 ޖޫން

June 05, 2019 1
އިންފަންޓީނޯ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 5) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

June 05, 2019 3
ރެޔެސްގެ ދަރިފުޅުގެ ހަރަދުތަކާ ރެއާލުން ހަވާލުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 5) - ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ރެޔެސްގެ 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ލޮޕޭޒްގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް...

04 ޖޫން

June 04, 2019 5
ހާއްޕެ: ފުޓްސަލްގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

"އޭނާ މި އަހަރު ނުފެންނާނެ. އޭނަގެ ވިސްނުން ބޮޑަށް ހުރީ ފުޓްސަލް އަށް،"

June 04, 2019 2
ގޯލްކީޕާ ކޮންފަރެންސުން އަހުސަނަށް ތަޖުރިބާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެޑިންގައި އެވޮލޫޝަން ގޯލްކީޕަރު ކޯޗިންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނެޝަނަލް ގޯލްކީޕާ ކޮންފަރެންސްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އަންހެން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު...

03 ޖޫން

June 03, 2019
މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާޒިޔާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

June 03, 2019 11
ކްލަބެއް އުފައްދައި ޒަޔާން ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެނީ

ޒުވާން އުމުރެއްގައި، މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ، ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރު...

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހަކުން މޯޑު ތިން ވަނަ ހޯދައިފި

ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި އޮސިމް ސަންޑައުން މެރެތަންގެ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް) ތިން ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރެޔެސް މަރުވެއްޖެ

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ޖޫން 1) - އާސެނަލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ ވިންގާ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ރެޔެސް ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2019 30
ނިއު އިން ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބޭތޯ، އެ ކްލަބުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް...

31 މެއި

May 31, 2019
އިންޓަގެ ކޯޗަކަށް ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސައިފި

މިލާން (މެއި 31) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ލޫޗިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ޗެލްސީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 31, 2019 7
ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ރާމޯސް ރެއާލުގައި މަޑުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މެއި 31) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒާ ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 31, 2019 17
އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 31) - ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކަމަށް އެ ލީގުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަދި ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ބްރެޒިލްގެ...

30 މެއި

May 30, 2019 7
މާޒިޔާގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާގައި

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި މާޒިޔާ އިން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދި އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

May 30, 2019
ޗެލްސީގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން: ސާރީ

ބަކޫ (މެއި 30) – ޗެލްސީގައި މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ހައްގު ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ރޭ ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ...

29 މެއި

May 29, 2019 20
ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަންތައްތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 4
ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާްޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 28, 2019 7
ކިރަން ދޫކޮށްލައި ޓީސީން ކީޕަރު އިމްރާން ގެނެސްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނޭޕާލްގެ ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ޝެމްޝޮން ދޫކޮށްލައި، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ކުރިން ބެލެހެއްޓި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު...

27 މެއި

May 27, 2019 6
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު އާދަމް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗަކަށް ކުޅިވަރުގެ އެކި މަގާމުތަކުން މީީގެ ކުރިން ފެނުނު މުހައްމަދު އާދަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 11
ނިއުގެ ކުރީގެ އިސްވެރިން ބައްސާމާ ބައްދަލުކޮށްފި

އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އަލުން ފުޓްބޯޅައިން ފުރުސަތު ލިބޭތޯ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އެ ކްލަބުގެ ބާނީ ކުއީން އަހުމަދު ވަހީދާއި...

May 26, 2019 4
ޕީއެސްޖީގެ ވެރިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަނީ

ލަންޑަން (މެއި 26) - ޕީއެސްޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ގަތަރުގެ ސްޕޯޓްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕުން އިންގްލެންޑްގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ގަދަބާރު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް...

25 މެއި

May 25, 2019 2
ސެންޓޭ ދެ ކްލަބަކާ މަޝްވަރާކުރަނީ

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި ދެ ކްލަބަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 11
ލިވަޕޫލް މެޗު ހަނދާނުން ނުފިލާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މެއި 24) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން 4-0 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ކަންތައްތައް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަންނަން...

May 24, 2019 21
ނިއުގެ އަދަބު ފީފާ އިން ތަންފީޒްކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދިން މުހުތަލުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ...

23 މެއި

May 23, 2019 3
އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު މާޒިޔާ އަށް

ޑެންމާކުގެ އެކި ޑިވިޝަނުތަކުގައި ކުޅެފައިވާ އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އޮވޭސް އަޒީޒީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 23, 2019 8
ކޭވައި އެކަޑަމީގެ އަދަބު ކައުންސިލުން ބާތިލްކޮށްފި!

ކީން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ (ކޭވައި އެކަޑަމީ) އެތުލެޓިކްސްގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ގިންތި ދަށްކުރަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން...

22 މެއި

May 22, 2019 11
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ބޮޑުހީނާ އައްޔަންކޮށްފި

އަލީ އުމަރު ފުރުއްވަމުން އައި ސްޕޯޓްސްގެ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑުހީނާ) މިއަދު، ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު...

May 22, 2019 12
އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާނަށް ދިން އެހީ ރާއްޖެ އަށް!

އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާން ކްރިކެޓް ޓީމު ގެންގުޅުނު ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމު ވެސް ގެންގުޅެ، ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު...

21 މެއި

May 21, 2019 3
ސިޔާސީ ކަމަކާ ހެދި މިކިތާރްޔަނަށް ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 21) - އަޒަރުބައިޖާނުގައި އޮންނަ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި، ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް...

May 21, 2019 12
ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މަސައްކަތަށް ކުއީން ވަހީދުގެ ތާއީދު

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކްލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕުން އިސް ނަގައިގެން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި ކްލަބުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ކުއީން...

20 މެއި

May 20, 2019 1
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ސީދާ ޖާގަ ކްލަބް ލައިސަންސްއާ ގުޅިފައި

ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުން އައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސީދާ ޖާގަ ދިފާއުކުރާނަމަ މި އަހަރު ހުރިހާ ކްލަބްތަކުން ވެސް އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް...

May 20, 2019 18
ވޮލީގެ އާ ލޯގޯއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް

ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވައި، އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް...

19 މެއި

May 19, 2019 3
އޭދަފުށި ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ފަހަތުން އަރައި އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް 3-2 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

May 19, 2019
ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު އިންސާފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު މެޗަކަށް އިންސާފުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.