23 މާޗް

March 23, 2020 1
ޖެކްލިން އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުނު: ޖެކްލީން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރި އިރު، އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ލަފާދީ، ނޭފަތުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހަދަން އެޖެންސީން ލަފާ ދިން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ޖެކްލިންގެ ލަންކާ ފިލްމެއް، އިނގިރޭސި ބަހުން

ބޮލީވުޑުން ހޯދި މަގުބޫލު ކަމާއި އޭ ލިސްޓް ފަންނާނުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން މަޝްހޫރުވި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަކީ މުޅި ސްރީ ލަންކާ ވެސް ފަހުރުވެރިވާ ބަތަލާއެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން އޭނާ މަޝްހޫރުވީ މިސް ޔުނިވާސް ސްރީ ލަންކާގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްގެންނެވެ.