04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 11
ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި 4 ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އަރުވައި، ވީޑިއޯކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 64
ލަންކާގައި ޑްރޯން އެރުވި 4 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑްރޯން އަރުވައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނަޔަކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ވީޑިއޯކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޒުވާން ހަތަރު ދިވެއްސަކު ލަންކާގައި ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.