04 ޖޫން

June 04, 2019 30
އީދު ޗުއްޓީގައި ދިވެހިން ލަންކާއާ ދުރަށް!

މި ފަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި ބޮޑު ބަންދެން ލިބުނު ނަމަވެސް ސްރީ ލަންކާއަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 5
ލަންކާގައި ހަމަލާދެވުނީ ރައީސްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފި

ސްރީ ލަންކާގައި އޭޕްރީލް މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަކީ ރައީސް މައިތިރްޕަލަ ސިރިސޭނާގެ ސަބަބުން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް ޕުޖިތު ޖަޔަސުންދަރަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 2
ލަންކާގައި 4 ދުވަސް ތެރޭ 100 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިން، އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމަށް ސިފައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި މިދިޔަ ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ 100 ވަރަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 16
ޓެރަރިސްޓުން މަލިކަށް ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ބެލެވި އެލާޓަށް

ސްރީ ލަންކާގައި ހަމަލާ ދިން އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ކަނޑުމަގުން ލަކްޝަދީޕަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2019 12
ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެނީގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ...

May 26, 2019 8
ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ އަތުގައި 134 މިލިއަން ރުޕީސް

މިދިޔަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި 134 މިލިއަން ރުޕީސް (761،274 ޑޮލަރު، 11,769,297 ރުފިޔާ) އެބަހުރި ކަމަށާއި...

23 މެއި

May 23, 2019 4
ދީނީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ލަންކާގައި ހުއްޓާލާނީ

ވަކި ދީނަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަހަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލް ނިޒާމު ހިންގުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2019 12
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ފާދިރީ މިނިވަންކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ، ބޮޑު ބަލަ ސޭނާ (ބީބީއެސް) ޖަމާއަތުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަށް ލަންކާގެ...

May 23, 2019
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ބޮން ގޮއްވުމުން، އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބުދަ ދުވަހު އިތުރު...

21 މެއި

May 21, 2019 4
ޒަހްރާން މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 21) - ޝަންގްރިއްލާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަަށް ގަވަރްމަންޓް އެނަލިސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި...

May 21, 2019 17
ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް ސްރީ ލަންކާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 18
ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދު މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2019 117
ލަންކާގެ ތަނެއްގައި ދިވެހިންނަށް ނުތިބެވޭނެކަމަށް ބުނެފި

ސްރީ ލަންކާގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި ދިވެހިން ނުބޭތިއްބޭނެ ކަމަށް އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަންގައިފި އެވެ.

May 17, 2019 8
ލަންކާ މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ޚުތުބާ ފާސްކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 17) - ސްރީ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ހުކުރު ޚުތުބާ ކުރިން ފާސްކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 7
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭތީ ކާފިއު ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން އެ ގައުމުގައި ރޭ ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ލަންކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އަޓްސްއަޕް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މިއަދު ބްލޮކް ކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 6
ޒަހްރާން މަރުވިތޯ ބަލަން ޑީއެންއޭ ހަދަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 12) - ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮން ގޮއްވި ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) ގެ ލީޑަރު ކަމަށްވާ ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު 15 ކުރިން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން ލަންކާގެ ކޯޓަކުން އަންގައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 19
ލަންކާގަ ހައްޔަރުކުރި 2 ދިވެހިންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ފޮތެއް ގެންގުޅު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

May 10, 2019 11
ހަމަލާއަށް ފަހު ލަންކާއިން 600 މީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ލަންކާ އަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދީނީ މީހުން ހިމެނޭ...

09 މެއި

May 09, 2019 4
"ހައްދުފަހަނައެޅި ހުރިހާ ޖަމާއަތްތަކެއް ނައްތާލާނަން"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 9) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހުރިހާ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކެއް ނައްތާލާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 13
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
ލަންކާގެ ރެސިޑެންސް ވިސާގެ އުސޫލު ހަރުކަށިކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ވިސާގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ރެސިޑެންސް ވިސާ ނެގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ.

May 07, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 7) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި އެންމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ޗަންދަނާ...

05 މެއި

May 05, 2019 1
އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތައް ހަވާލު ކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 5) - ލަންކާގެ އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތަކާއި ބޮޑެތި ވަޅިތައް ހަވާލު ކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާ ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 4) - ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 7
"ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 3) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 14
ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނުވަ މީންގެ ނަން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 32
ގިނަ ދިވެހިން ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާ ހަމަވެގެން

ކްރިސްޓިއަނުންގެ ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ގިނަ...

May 01, 2019 6
ލަންކާގައި އިތުރު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު އިތުރ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް...