30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 10
ހިޖާބް އެޅޭނެ، މަނަލީ ބުރުގާ އާއި ނިގާބް: ލަންކާ

ބުރުގާ އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލު ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅިފައިވާ ކަމަށާއި އާދައިގެ ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ނުވާ ކަމަށް ލަންކާގެ މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ހަރްޝާ ޑި ސިލްވާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 30, 2019 5
މޫނު ބުރުގާ މަނާކުރުން: މުސްލިމުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން މަނާ ކުރުމަކީ...

April 30, 2019 15
ލަންކާގައި ބުރުގާ އަޅަން ޖެހެނީ ކަންފަތް ފެންނަ ގޮތަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލަތާކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން މަނާކުރި އިރު ކަންފަތް ވެސް ނިވާ ނުކުރާ ގޮތަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 1
ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ގެއަކުން އެއާ ގަންއެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 13
ލަންކާގެ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 27) - ސްރީ ލަންކާގެ އިސްލާމީ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

April 27, 2019 23
ހައްޔަރުކުރި 4 ދިވެއްސަކު އުޅޭ ތަނުން ޑްރަގްސް ފެނުނު

ސްރީ ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސް ކުރި އިރު، މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފެނުނު ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 67
ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 6 ދިވެއްސެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަ ދިވެއްސަކު އެބަތިބި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު، އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދިވެހި ސަރުކާރަކުން...

April 26, 2019 7
ލަންކާއާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން އަންގައިދޭން ހަރަކާތެއް

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވާލައި 253 މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ދިވެހިން ތިބި ކަން އަންގައި ދިނުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މޯލްޑިވްސް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ދިއުމަށް އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - އިޒްރޭލް މީހުން މިދުވަސްވަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށާއި ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިޒްރޭލް...

April 25, 2019 6
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން ލަންކާ ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީވުމަށް އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ނެރެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 9
ބޮން ގޮއްވި މީހާ ފައްޅިއަށް ވަނީ ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ނިގަމްބޯގެ ސެއިންޓް ސެބަސްޓިއަންސް ފައްޅި ފުރިބާރުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ފައްޅީގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ...

April 24, 2019 1
60 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި، އިތުރު މީހުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުންނާ އެކު މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 60 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 15
ސިނަމަން އާއި ޝަންގްރިއްލާގައި ބޮން ގޮއްވީ ދެބެއިން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ސިނަމަން ގްރޭންޑާއި ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލުގެ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ މުސްލިމް ދެބެއިން ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުންގެ އެކި މަސްދަރުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 5
ރައީސްގެ މަންދޫބު، ރަނިލްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުއްވި މަންދޫބު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

April 22, 2019 28
ލަންކާގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ގެތައް ވެސް ފާސްކުރަނީ

އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީބާރުތަކުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި، ލަންކާގައި...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 17
ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާ ބަލައެއް ނުގަންނަން: އެމްޑީޕީ

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލަތަކަކީ އެމްޑީޕީން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަންނާނެ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށާއި ލަންކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން...

April 21, 2019 6
138 މިލިއަން: މަރުވިކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އަދަދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 21) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ލަންކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ...