28 ޖޫން

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 6
މަތިންނާއި ކަނޑުމަގުން 490 ބިދޭސީން ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 490 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި ވެސް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 1
ލަންކާއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެކި ގައުމުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 13
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 4
ރާއްޖެއިން ދިޔަ ލަންކާ ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

May 31, 2020 14
ތިން ގައުމަކުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެެނެސްފި

ތިން ގައުމެއްގައި ތިބި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ރާއްޖޭގައި ތިބި ލަންކާގެ ބައެއް މީހުން ގެންގޮސްފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ، ރާއްޖޭގައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް 1،061 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފި

ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ފޮނުވައިދޭން އެދުނު ޖުމްލަ 1،601 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 5
1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރު

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެ ރިސޯޓަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކުރި ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު އެ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރާ އަގުތައް މާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 28
ކޮވިޑް-19 ލަންކާ އަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް

މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް މާދަމާ ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ލަންކާ އިން ވިސާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު އެއް މަސް

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެއް މަހަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 14
އެހީގެ ފްލައިޓު އާދީއްތައިގައި، އާއިލާއަކަށް 15 ކިލޯ

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެ އިން އެހީ ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައި ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓުން 15 ކިލޯ، ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 7
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 18
ލަންކާގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ތިބި މީހުުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް އަންނަަން ބޭނުންވާ މީހުން ގެންނަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަަކަަ ދައްކަމުން އަންނަަ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 40
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން އިނަ މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް މިރެއިން ފެށިގެން އެ ގައުމުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކުރަން ނިންމުން، އެ ގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހިން އެކަމަށް ސަމާލުވާން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
ލަންކާގައި ތިބި މީހުންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު ވެސް، އެއް މަސް ދުވަހަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 4
ލަންކާގެ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިވެހިންނަށް ވެސް ނުލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ގައުމަށް މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް، އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލި އިރު ރާއްޖެ އަށް ދީފައި އޮތް އިސްތިސްނާ ވެސް އުވާލައިފި އެވެ.