22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އެއްމާބަނޑު މީހުންގެ ރެކޯޑް ލަންކާގައި ހެދޭ ގޮތެއްނުވި

އެއްމާބަނޑު މީހުން އެއްތާކަށް ޖަމާކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާ އިން ހަދަން އުޅުނު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށް، އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވުމުުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ހުރެ ރެކޯޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
ޓައިވާން ބޭންކުން ނެގި ފައިސާގެ ބައެއް ލަންކާއިން ހޯދައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ޓައިވާނުގެ ބޭންކުން ހެކަރުން ވަގަށް ޓްރާންސްފާކުރި 60 މިިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭން ބައެއް ސްރީ ލަންކާ އިން ހޯދައިދީފި އެވެ.