24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އައިއެފްސީން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް 175 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް އޮގަސްޓްގައި ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ވެސް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 3
ލަންކާ އެއާޕޯޓް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުޅުވާލުމަށް ޓާސްކް ފޯސް ކޮމިޓީން ރައީސް އަށް ލަފާދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ދަށްވި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 5) - އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅާލިކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 29) - އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 30
އީދު ޗުއްޓީގައި ދިވެހިން ލަންކާއާ ދުރަށް!

މި ފަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި ބޮޑު ބަންދެން ލިބުނު ނަމަވެސް ސްރީ ލަންކާއަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ލަންކާ ހަމަލާ: ދިވެހި ޓޫރިޒަމަށް އޮތީ ކޮން އަސަރެއް؟

މިދޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގެ ތިން ޗާޗަކަށާއި ފައިވް ސްޓާ ތިން ހޮޓަލަކަށް ދިން ހަމަލާއާ އެކު އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ އެވެ. ލަންކާ އަށް އަހަރަކު 2.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރާ އިރު އެއީ އޭޝިއާގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ގައުމެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 2
ހަމަނުޖެހުމާހެދި ލަންކާއަށް ޓޫރިސްޓުން ދިޔަ އަދަދު މަދު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އުފެދުނު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ޓާގެޓް ހާސިލްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެސްއެލްޓީޑީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 1
ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު، ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުމެއްނުވޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ސިޔާސީ ކޯޅުންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރު ނުކުރާ ކަމަށް އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަސަންތާ ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 21
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ނެތުމެވެ. މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ހދ....

10 މާޗް

March 10, 2018 2
ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުންވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ޖޯން ކީލްސްއަށް ރާއްޖެއިން ލިބުނު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޖޯން ކީލްސް ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 31 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 17
ބަނދަރަށް ފަހު ލަންކާގެ ދެ ހޮޓާ ވެސް ވިއްކާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 3) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލުމަށް ފަހު ލަންކާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 13
އަހަރު ދެބައިވިި އިރު ލަންކާ އަށް މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 7) - މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 4.5 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ މިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 9
ޓޫރިޒަމުން ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 26
ގަން އެއާޕޯޓް ދުނިޔެއާ ގުޅާލުމުގެ ދަތުރުތައް

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ގުޅުވައިދިން ވައިގެ ބަނދަރެވެ؛ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރަން ސ. ގަމުގައި ހެދި ވައިގެ ބަނދަރަށް 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު އެތަނުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 19
ނުވަ މަސް ތެރޭގައި 63،890 ދިވެހިން ލަންކާއަށް!

މިދިޔަ ނުވަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 63،890 ދިވެހިން ސްރީ ލަންކާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 4
ލަންކާގެ ހޮޓާތައް ވިއްކާނެ އެންމެ ދަށް ރޭޓް އުވާލަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގެ ކޮޓަރިތައް ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް ރޭޓް އުވާލަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.