28 ޖުލައި

July 28, 2019 4
ލަންކާ އަށް 3،000 ޓަނުގެ ކުނި، މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 28) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ނުރައްކާތެރި ކުނިބުނީގެ 3،000 ޓަނު އެތެރެކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.