12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 21
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ނެތުމެވެ. މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ހދ....

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
ވަޒީރުންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނާއި ވަޒީރުންގެ މުސާރަ އިން ސެންޓެއްގެ މިންވަރު ވެސް ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 16
ލަންކާގެ އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ދެމަފިރިން ފުރުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 30) - ސްރީ ލަންކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކުވޭތުގެ ދެމަފިރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓު އަމަރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
"އުއްމީދަކީ ކޮރަޕްޝަން ނެތް ތަނަކަށް ލަންކާ ހެދުން"

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 29) - އުއްމީދަކީ ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ކުޑަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ސްރީ ލަންކާ އެރުވުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2018 4
ޗައިނާގެ ސިލްކް ރޯޑުގައި ލަންކާ އަކީ މުހިންމު ގައުމެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 29) - ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް ސިލްކް ރޯޑުގައި ސްރީ ލަންކާ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޗެން ޒުއެޔުއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
އީރާނުން އެތެރެކުރި ތެލަށް ސައިފަތުން އަގު ދައްކަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - އީރާނުން ކުރިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ތެލަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އެ އަގަށްވާ ވަރަށް ސައިފަތް ފޮނުވައިގެން ޕޭމަންޓް ހަމަޖެއްސޭތޯ ލަންކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 1
ޖުލައި 25-31 އާ ދެމެދު ކޮލަމްބޯއިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 23) - ޖުލައި މަހު 25 އާއި 31 އާ ދެމެދު ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެކަން ޕަވަ އެންޑް ރިނުއެބްލް އެނާޖީ މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި...

July 23, 2018 5
ޗައިނާ އިން 295 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ލަންކާއަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 23) - ޗައިނާ އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެ ބިލިއަން ޔުއާން (295 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 4
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބަދަލެއްނާދޭ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 22) - ޑްރަގު ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 13
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ނުކުރަން އީޔޫގެ އިންޒާރު

ބްރެސަލްސް (ޖުލައި 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 42 އަހަރަށް ފަހު މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 1
ލަންކާގެ ގިޓާ ފެސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ޝަހީދު ލެގަސީ

މި ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ "ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓް" ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހީދު ލެގަސީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
ލަންކާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

މިއަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ އަދަދު 2.8 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ބަނދަރު ހަވާލު ކުރަން ޗައިނާ އިން ޕްރެޝަރެއް ނުކުރޭ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 8) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ހަވާލު ކުރަން ޗައިނާ އިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޕްރެޝަރު ނުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
ކެމްޕޭނަށް ޗައިނާ އިން ޚަރަދެއް ނުކުރޭ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 2) - ސްރީ ލަންކާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކެމްޕޭނަށް ޗައިނާ އިން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ޖެހި ރިޕޯޓް ރާޖަޕަކްސާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 23
ސްރީ ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 21) - ސްރީ ލަންކަން ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިއްޔެ ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 58
28 ރޯދަ ހިފާފައި އީދުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝަހީމް

ރޯދަ ހިފަން ފެށުމާއި އީދުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެމީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި 28 ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހު އީދުކުރުން ހުއްދަ ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

June 15, 2018 69
"އީދު ކުރަން އެންގީ ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް"

އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް މިއަދަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ މިއަދު އީދުކުރަން ލަފާދިނީ ހަމައެކަނި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

June 15, 2018 59
ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިން މިއަދު އީދު ކުރަން އަންގައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވެސް މިއަދު އީދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 3
ފްލައިދުބާއީން މައްޓަލައަށް އުދުހުން ހުއްޓާލަނީ

މައްޓަލާ - ސްރީލަންކާ (9 ޖޫން) ސްރީލަންކާގެ މައްޓަލާ ރާޖަޕަކްސަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އެމްއާރުއައިއޭ) އަށް ފްލައިދުބާއީން ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން އެ ކުންފުނިން...

June 09, 2018 29
ޝިފާގު ވެސް ލަންކާ އެމްބަސީއަށް

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ)، ވެސް ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އިސް މަގާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 7
ލަންކާ އެމްބަސީގެ އިސް މަގާމަކަށް ނިމާލް

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އިސް މަގާމަކަށް، ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 8
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ މިފަހަރު ހުސް އަތާ

އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާގައި ނިންމައިލި 8 ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިކުރި ހަތަރު ފިލްމަށް ވެސް، އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން އެއްޗެއް ނުލިބި ސުމަކުން ނިންމައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018
ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް 69 މިލިއަން ރުޕީސް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން 69 މިލިއަން ރުޕީސް (ގާތްގަނޑަކަށް 435،000 ޑޮލަރު) ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 5
ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ ލަންކާގައި ބާއްވައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ޖަނާޒާ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 2
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެ 23 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (ޑީއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.