24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ސިޔާސީ އާ އިއްތިހާދެއް ރަނިލް އުފައްދަވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 24) - ނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ފްރަންޓުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ އާ އިއްތިހާދެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭ އުފައްދަވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 8
ލަންކާގެ މިނިވަންދުވަސް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް

ސްރީ ލަންކާގެ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
ލަތީފް ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް، ލަންކާއަށް އުމަރު

ޓްރާންސިޝަން އޮފީހުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފް ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް ހަމަޖައްސައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަކަށް އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 20, 2019 2
ލަންކާގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގައި އެންމެ ފަހުން ހުޅުވި ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
ލަންކާގެ އުއްމީދީ ޕޯޓް ސިޓީ ހިއްކާ ނިމިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސިޓީ ނުވަތަ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ އަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 1
ސަސްޕެންޑްކުރި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އުފެދުނު ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑާ ގުޅިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ސަސްޕެންޑް ކުރި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖް އަލުން ދޫކޮށްދިނުމަށް ކޮލަމްބޯ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ޗައިނާ ބޭންކުން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 16) - ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އިން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ލަންކާގެ ދަރަނި ދެއްކޭނެކަން ޔަގީނެއް ނުވޭ: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 11) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ ދަރަނި ދައްކަން ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދައްކަން ޖެހޭ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ 2.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކިދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަދި ނެތް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 2
ލަންކާ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މިރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 2
ހަމަނުޖެހުމާހެދި ލަންކާއަށް ޓޫރިސްޓުން ދިޔަ އަދަދު މަދު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އުފެދުނު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ޓާގެޓް ހާސިލްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެސްއެލްޓީޑީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 3
ރައީސް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 03, 2019
ލަންކާ އަކީ ގުޅުން ދަަމަހައްޓާ، ތަރައްގީގެ ބައިވެރިއެއް

ސްރީ ލަންކާ އަކީ ރާއްޖެއާ އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވައި، ތަރައްގީގައި ވެސް އެހީތެރިވެދޭ ގައުމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 03, 2019 15
ޗައިނާ ބަހުގެ ބޯޑުތައް ލަންކާގައި ބަހައްޓާތީ ޝަކުވާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 2) - ސްރީ ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސައިޓްތަކުގައި ލަންކާގެ ރަސްމީ ބަސްތައް ކަމަށްވާ ސިންހަޅަ އަދި ތަމަޅަ ބަހުގެ ބަދަލުގައި ޗަައިނާ ބަހުންނާއި...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 1
ލަންކާގެ ކަށްވަޅަކުން 278 ކަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ކަށްވަޅަކުން އިންސާނުންގެ 278 ކަށިގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ލަންކާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 80000 މީހުންނަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ނޯތު އަދި ސެންޓްރަލް ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ 80،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ...

December 24, 2018 1
މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 23) - ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ޖެހުނު މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 7
ލަންކާގައި ހުންނަ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑާ ކަމަށް ފައިސަލް

ސްރީލަންކާ އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

December 23, 2018
ލަންކާގެ 1.5 ބިލިއަންގެ ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 23) - ލަންކާގެ 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ދަރަނި ނުދެއްކި ގައުމު ބޮޑު ދަރަންޏަކަށް ދިއުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ހުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 20) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ހަމަޖެއްސުމާ އެކު އެކުލަވާލި ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރު މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
ލަންކާ ރައީސްގެ ބާރުތައް ކުޑަ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް އަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 11
ރަނިލް އަށް އަަލުން ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން އަލުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 5
އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - ލަންކާގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 3
ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 14, 2018
އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހޯމަ ދުވަހު ސިރިސޭނާ އައްޔަން ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އައްޔަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 1
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލުން ގާނޫނާޚިލާފް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 13) - ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް މިދިޔަ މަހު އުވާލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

December 13, 2018 5
ރަނިލް އަށް މަގާމު ދޭން ލަންކާ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 12) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް އެ މަގާމު އަލުން ދިނުމަށް ލަންކާ ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ރަނިލް މުހުލަތެއް ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މުހުލަތު ދެއްވައިފި އެވެ.