20 މެއި

May 20, 2019 8
"ޖިހާދީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބިރުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނަން"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 20) - އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ފަދަ ޖިހާދީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބިރުން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2019 16
ލަންކާ އެމްބަސީ ކައިރީގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީ ލަންކާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 101
ސެނަނަޔަކަ ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް ސާފުވާން ޖެހޭ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ އަށް، ސްރީ ލަންކާގެ މަގުން ދިވެހިން ދާ ކަމަށް ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ މަހޭޝް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ސާފުވާނެ ބަޔާނެއް ނެރުމަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

May 19, 2019 2
ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު...

May 19, 2019 2
ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން މާކުރިން ނިންމައިން: ގޮތަބަޔާ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން މާކުރިން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ...

18 މެއި

May 18, 2019 1
ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ 10 އަހަރު: ޒަޚަމްތައް އެގޮތުގައި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 18) - އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ގައުމު އަރައިނުގަނެ އުޅެނިކޮށް ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ދަނީ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާ އެކު ކުރި ދިގު ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަހައްޓަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 16) - ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

May 16, 2019
ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި 100 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 16) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 3
މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 15) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށާއި މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް މިހާރު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން މިއަަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 26
ލަންކާ ބުޑިސްޓަކު އައްޑޫގައި އިސްލާމްވެއްޖެ

އައްޑޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްރީ ލަންކާ ފިރިހެނަކު މިއަދު އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2019 8
މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާތަކަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކާއި މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ދޭ ގެއްލުންތަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 14, 2019 7
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭތީ ކާފިއު ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން އެ ގައުމުގައި ރޭ ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ލަންކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އަޓްސްއަޕް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މިއަދު ބްލޮކް ކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 6
ޒަހްރާން މަރުވިތޯ ބަލަން ޑީއެންއޭ ހަދަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 12) - ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮން ގޮއްވި ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) ގެ ލީޑަރު ކަމަށްވާ ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު 15 ކުރިން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން ލަންކާގެ ކޯޓަކުން އަންގައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 19
ލަންކާގަ ހައްޔަރުކުރި 2 ދިވެހިންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ފޮތެއް ގެންގުޅު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

May 10, 2019 11
ހަމަލާއަށް ފަހު ލަންކާއިން 600 މީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ލަންކާ އަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދީނީ މީހުން ހިމެނޭ...

09 މެއި

May 09, 2019 4
"ހައްދުފަހަނައެޅި ހުރިހާ ޖަމާއަތްތަކެއް ނައްތާލާނަން"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 9) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހުރިހާ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކެއް ނައްތާލާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ...

May 09, 2019
ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 15
ރާއްޖޭގައި ތިބި ލަންކާގެ މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަނީ

ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

May 08, 2019 13
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
ލަންކާގެ ރެސިޑެންސް ވިސާގެ އުސޫލު ހަރުކަށިކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ވިސާގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ރެސިޑެންސް ވިސާ ނެގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ.

May 07, 2019 10
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ލަންކާ އަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 07, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 7) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި އެންމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ޗަންދަނާ...

05 މެއި

May 05, 2019 23
އައްމަޓީ ހޯދަން ލަންކާ/އިންޑިއާގައި ނޯޓިސް ހަރުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި، ފްލެޓް އަޅަން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އައްމަޓީ) ހޯދަން ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގައި ވެސް ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 05, 2019 1
އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތައް ހަވާލު ކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 5) - ލަންކާގެ އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތަކާއި ބޮޑެތި ވަޅިތައް ހަވާލު ކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގައިފި އެވެ.

May 05, 2019 20
ސިނގިރޭޓް މަައްސަލާގައި ތިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު!

ސްރީ ލަންކާ އަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެކުރި ސިނގިރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތިން ދިވެއްސެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާ ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 4) - ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 7
"ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 3) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 20
"ލަންކާގައި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ވިސާ ނެތި އެބައުޅޭ"

ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ވިސާ ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

May 02, 2019 14
ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނުވަ މީންގެ ނަން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 32
ގިނަ ދިވެހިން ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާ ހަމަވެގެން

ކްރިސްޓިއަނުންގެ ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ގިނަ...

May 01, 2019 6
ލަންކާގައި އިތުރު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު އިތުރ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 10
ހިޖާބް އެޅޭނެ، މަނަލީ ބުރުގާ އާއި ނިގާބް: ލަންކާ

ބުރުގާ އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލު ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅިފައިވާ ކަމަށާއި އާދައިގެ ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ނުވާ ކަމަށް ލަންކާގެ މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ހަރްޝާ ޑި ސިލްވާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 22
އިތުރު ތިން ދިވެހިން ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަމަލާތަކަށް ފަހު ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާއިން އިތުރު ތިން ދިވެއްސަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 29, 2019 18
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ ދިވެހިންނާ ސަފީރު ބައްދަލު ކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި ސްރީލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ދެ ދިވެހިންނާ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި...