03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 21
ލަންކާގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ މައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި 60 ބުރިއަށް ހަދާ ތިން ޓަވަރަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ރާއްޖޭގައި މަރުވި ލަންކާގެ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮ މަރުވި ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 11
މަހްލޫފް ވެސް ނަމަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވެސް، ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން އަދި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު...

December 23, 2017 1
ގެއްލިގެން އުޅުނު ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ހޯދައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓު، ނ. މަނަދޫ ސަރަހައްދުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 78
ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، ނަޝީދު ލަންކާގައި ދިވެހިންނާ އެކު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 3
ޔޫއެފްއެސް، ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ލަންކާ އަށް

ރިސޯޓް ސަޕްލައިއަކީ ރާއްޖޭގަައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ވިޔަފާރި އެވެ. ފުރުސަތުތައް ގިނަވެފައި، ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދާއިރާއެއް ކަމުން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ވެސް މިވަނީ ރާއްޖެ އައިސް މި ވިޔަފާރިއަށް ވަދެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ތަފާތު ވާހަކަ އެކެވެ. ރިސޯޓް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ދިވެހި...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާއާ ޒަމީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާއާ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 5
ޖެކްލީން ފެނާންޑިސްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ލަންކާގައި

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާއި ގޯވިންދާ ފަދަ ތަރިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންނެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތަށް ރާއްޖެ

ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
ގެއްލުނު ލަންކާގެ ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހޯދައިފި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު ލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއް، ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހަވީރު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 9
ގެއްލުނު މަސްވެރިން ހޯދަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ މަސްވެރިންނާއި މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމަށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން...

December 10, 2017 8
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގެ ހިއްސާ ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު އެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 19
ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުން މިސަރަހައްދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ނިއުމާގެ "އޮބަގެ މަތަކެން" ލަންކާގައި މަގުބޫލު

ލަންކާގެ ތިން ޗެނަލަކުން ލަވަ މިހާރު ދައްކާ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
ސިރިސޭނާގެ ކޮއްކޮ މަރާލި މީހާ 18 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމބަރު 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ކޮއްކޮ ޕްރިޔަންތާ ސިރިސޭނާ އަވަހާރަކޮށްލި ގާތިލަށް 18 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

December 02, 2017
ތޫފާނުގައި ގެއްލުނު މީހުން ހޯދަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ޓަމިލް ނާޑޫ (ޑިސެމްބަރު 2) - އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން އޮޗީގައި ގެއްލުނު މީހުން ހޯދަން ދެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 5
ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓް މާލެ ގެނެސް ތަހުގީގު ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި ބޯޓުތަކުގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުން ތަހުގީގު ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި ލަންކާ އިން ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި މިހާތަނަށް ތިން މީހުން މަރުވެ ދެ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 30, 2017 10
ލަންކާގައި ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި، ދިވެހިން އުޅޭ ބައެއް ގެތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ދިވެހިން ބުނެފި...

November 30, 2017 4
ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ލަންކާ ރެޑް އެލާޓުގައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ލޯ ޕްރެޝަރު އޭރިއާ، ޑިޕްރެޝަނަކަށް ބަދަލުވުމާ އެކު ލަންކާ އަށް އާދަޔާޚިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވެ އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 55
ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" އިދިކޮޅު މީހުން އަރުވަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް، އިިދިކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 8
ރާއްޖެ ވަދެ އުޅުނު ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓު އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާހިލާފަށް ވަތް ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސް ބޯޓް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 2
އެމްއީސީސީގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައުޒާ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު (އެމްއީސީސީ) ގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފާތިމަތު ފައުޒާ ފަހީމް ހޮވައި އިއްޔެ އިނާމު ދީފި އެވެ.