10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުން އެކި ގައުމުތަކަށް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގައި ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 10, 2019
ލަންކާގައި ހަމަލާދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދީފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދިން މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ދެ އޮފިސަރަކު...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އަދި އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަނަލް...

October 08, 2019 2
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފައި ދެބެން ނެރެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 3
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 35 ކެންޑިޑޭޓުން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އަންނަ މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 35 ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 4
އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 6) - އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 2
ގޯޓާބޭއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 4) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ގޯޓާބޭގެ ކެންޑިޑެސީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓް...

October 01, 2019 4
ސީއެންސީން ލަންކާ ޓުއާގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ސީއެންސީގެ ސްރީ ލަންކާ ޓުއާތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 5
ރަނިލް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގެން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ސަޖިތަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ޓިކެޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައި، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަދާސަ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
އދ.ގެ ލަޝްކަރުގައި ލަންކާ ސިފައިން ބައިވެރިވުން މަނާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އދ.ގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓާ ލަޝްކަރުތަކުގައި ސްރީ ލަންކާ ސިފައިން ބައިވެރި ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
ޔޫއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސިއްރެއް: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ މިހާތަނަށް "ސިއްރެއް" ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަލުން ތަހުގީގުކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
"ލޮޓަސް ޓަވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ގޯސް"

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މި ހަފުތާގައި ހުޅުވި ލޮޓަސް ޓަވަރު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި ތުހުމަތު ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ރަނިލް އަށް ޕާޓީ ތެރޭން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް...

September 19, 2019
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނޮވެމްބަރު 16 ގައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 19
ނާމަލްގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުލަ ވެސް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނާމަލް ރާޖަޕަކްސަގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 11
ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ޑިކްޓޭޓަރެއް ބޭނުމެއްނުވޭ: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާ ތަރައްގީ ކުރަން ޑިކްޓޭޓަރެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2019 24
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ލަންކާގައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރުގެ ގޮތުގައި ލޮޓަސް ޓަވަރު ސްރީ ލަންކާގައި އާއްމުންނަށް ރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 1
ހޮލޯގޯ އެޕް އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ އަށް

ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން އުފެއްދި ހޮލޯގޯ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިންޑިއާ އަށް މި މަހު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަދި ލަންކާ އަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފު ކުރާނެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީއެއް ނުވޭ: ގޮތަބަޔާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީވަމުން ނުދާ ކަމަށް ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ...

September 15, 2019 57
ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން!

"ކޯޓާ އެބަހުރިތަ؟ އަހަންނަށް މީހުން ގެނެވިދާނެ،" މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް އައި އިރުއްސުރެ ދެކެފަރިތަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ބުންޏެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި ހަތް މީހަކު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި ހަތް މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 14
އެމްބަސީ އަޅަން ލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝަށް ބިން ދީފި

ބޭރުގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް އެއް ތަނެއްގައި އަޅަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަަ ފިޔަވަހިން ކަނޑައެޅި "ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް" އިން ސްރީ ލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބިން ދީފި އެވެ.

September 12, 2019
ޔޫއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދު ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމާ މެދު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
ކޮރަޕްޝަން ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ރަނިލް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 3
ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީވީ ސިރިސޭނާގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީވީ ހިންގާ ރުޕަވާހިނީ ކޯޕަރޭޝަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ގެންނަވައިފި އެވެ.

September 10, 2019 4
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިރިސޭނާއާ ސުވާލު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީން ސުވާލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.