25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 11
ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލު ކުރަން ކޯލިޝަން ލަންކާ އަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސްރީލަންކާގައި ތިބި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
ކުނިގޮނޑު ފޭބުމުން އަދިވެސް ވަނީ 30 މީހުން ގެއްލިފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑު ކުނިފުންޏެއް ފުރޮޅާލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަށުވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި އިރު 30 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ކުނިގޮނޑުން ކުނި ފޭބުމުން ލަންކާ މީހުން ރުޅިގަދަވެފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 17) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑު ކުނިފުންޏެއް ފުރޮޅާލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަށުވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ހާދިސާގައި ބައެއް މީހުން ރުޅިގަދަވެގެން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
ކުނިތަކުގެ ދަށުވެގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 16) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑު ކުނިފުންޏެއް ފުރޮޅާލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 35
ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
ލަންކާގައި އެޗް1އެން1 ނުފެތުރޭ ކަމަށް ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފަތުރާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ލަންކާގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީލަންކާގެ ފަގީރު 5،000 ގެއެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓައިދީ، އެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ކޮންޓެއިނާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 3
ރަންވޭގެ މަރާމާތަށް ފަހު ލަންކާ އެއާޕޯޓް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ރަންވޭގެ މަރާމާތަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ތިން މަސް ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު ކުރިއެރޭ އެއްގޮތަށް...

April 05, 2017 1
ސީޒަންގެ "ކައުޝި"ގެ ޓީޒާ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިލި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޗައިނާއާ ގުޅުން އޮތުމަކީ އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ޗައިނާއާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 29
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމަށް ޗަންދްރިކާގެ މަރުހަބާ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ ޗަންދްރިކާ ކުމާރަތުންގާ މިއަދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 2
ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ދިވެއްސަކު ފިލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ދިވެއްސަކު އެހެން ބަޔަކާ އެކު ފިލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 2
މީހުން މަރަން ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޮ ގްރޫޕެއް ގެންގުޅުނު

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޮ އަދި އޭރުގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ މީހުން މެރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސިއްރު ގްރޫޕެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ލަންކާގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އިން އިއްޔެ ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 56
ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

March 19, 2017 4
ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދިވެހިން ރޯގާއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު އެޗް1އެން1 ފެތުރޭތީ ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނަޔަކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ދިވެހިން އެ ބައްޔަށް ސްކްރީންކުރުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ލަންކާގެ ދިދަ ހުރި ތެޔޮ ބޯޓެއް ކަނޑު ފޭރިއްޖެ

މޮގަދިޝޫ (މާޗް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ސޮމާލިއާގެ ބޭރުން ކަނޑުފޭރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 5
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމަށް ލަންކާ އިން ތައުރީފުކޮށްފި

ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ހިންގާ "ދަސްވާރު" ޕްރޮގްރާމަށް، ސްރީ ލަންކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އަކީލާ ވިރާޖު ކަރިޔަވަސަމް މިއަދު ތައުރީފު ކުރެއްވި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 3
ޕެނަލުގައި ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމަނަން ސިރިސޭނާ ދެކޮޅު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 6) - ލަންކާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޕެނަލުގައި ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 8
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލަމްބޯ އަށް ފަށަނީ

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
ލަންކާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް އަދިވެސް ދަށް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ އަށް އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުގައި އަނިޔާ އާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް އަދިވެސް ހިންގާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017
ގައިދީން އުފުލި ބަހަކަށް ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 27) - ސްރީ ލަންކާގެ ޖަލަކުން ކުށްވެރިން ގެންދިޔަ ބަހަކަށް ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.