15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 4
ފާޑު ކިޔަންވީ، އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ފާޑު ކިޔުންތަކާއި ތުހުމަތުތައް އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނަނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 19
މަޖީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ލަންކާ ޑޮލަރު މައްސަލައިގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރީ ލަންކާ އިން ޑޮލަރު ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ލަންކާ ސަފީރަށް ހަމަލާދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަށް ހަމަލާ ދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 39
ޑޮލަރުތަކާ އެކު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކުރީ ޑރ. މަޖީދު

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ރޭ ހައްޔަރުކުރީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ...

September 04, 2016 13
ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ލަންކާގައި ހައްޔަރު

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުން ރޭ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ބަންކީ މޫންގެ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އދ.ގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2016 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސްރީ ލަނާކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެކަކުގެ ގޮތުގައި ބެލުވުނު ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާގެ މައްޗަށް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016
ޓައިގަރުން ފިލަން ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ރިޝްވަތުދީފައި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 31) - ލަންކާ ހަނގުރާމައިގެ ފަހު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް އޮފް ޓަމިލް އީލާމް (އެލްޓީޓީއީ) ގެ ބައެއް ލީޑަރުން ފިލަން ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 2
ސިރިސޭނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ކުޑަ ކުއްޖަކު ހެކްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 30) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި 17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 30, 2016 38
ނަޝީދު ލަންކާގައި، ޖަމީލް އަދި ވަޑައެއްނުގަންނަވާ!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގައި އަދިވެސް ހުންނެވިއިރު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 48
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ލަންޑަންގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 24, 2016 1
ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މީހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 2
މަސްތުގައި ހުރި ލަންކާ އެއާލައިނުގެ ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަސްތުވެފައި ހުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 6
ލަންކާ ސަރުކާރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އޮތް ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ސްނައިޕަރު ގެނައިކަމުގެ ދައުވާއަށް އަދީބު އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަކައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ގާބިލްކަން (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރު) ލިބިފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ގެނައި...

August 16, 2016 4
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 16) - މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 3
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ބަޑިން ހަމަލާދީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖަހާ (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް) މީހެއް ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 11
ލަންކާ އަށް ޑައިވާޓްކުރި ފްލައިޓް އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރައިގެން މާލެ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓަލަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެނބުރި ކޮލަމްބޯ އަށް...

August 05, 2016 14
ޗައިނާ އަށް ބިން މިލްކު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަންކާ އިން ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ ބިމުގެ ތެރޭން 20 ހެކްޓަރު ބިން ޗައިނާ އަށް މިލްކުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި އެ މީހާ އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 25
ޗައިނާ އިން ލަންކާއަށް ކުރި އިންވެސްޓްގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ނެގި ލޯނުގެ ސަބަބުން ގައުމު ވަނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ގައުމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފައިދާއެއް ވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ނެގި ލޯނުތައް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.