02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 46
ޖަލަށް ލިއަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ރާއްޖެ ދާނަން: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި ނަމަ އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވިއަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 2
ލަންކާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަށް 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 1) - ހަމްބަންޓޯޓާގައި ގާއިމްކުރާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (އެޗްއައިއެޒް) އަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 47
އެމްޑީޕީ ގައުމުން ބޭރުގައި، ބަދަލެއް ފެންނާނެތަ؟

އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެވެ؛ ޖަލްސާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެ ޕާޓީން ނެރެފައިވެ އެވެ. ކެމްޕޭންތަކުގެ ފޯރިގަދަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބެއްގައި މިހާތަނަށް، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ވެސް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 16
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 48
ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމާއި ސިޔާސީ މުހިންމު ކަންތައްތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 9
ޓޫރިޒަމުން ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 28, 2017 3
ސަރުކާރުން ވަގަށް ނަގާ މުދާ ހޯދާނަން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ލަންކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވަގަށް ނަގަމުންދާ މުދާ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އަނބުރާ ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ރަބަރޭގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

މަރާލުމަށް ފަހު ސްރީލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާއަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017
މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކި މައްސަލަ ސިރިސޭނާ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 23) - ސްރީ ލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 32
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް ސަލާމަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މަހަށް ނިކުތްތާ 20 ދުވަސް ފަހުން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މަސްވެރިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކޯސްޓް ގާޑުން ސަލާމަތް ކުރުން ދިވެހި...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 17
ކޯސްޓުގާޑުން ރާއްޖޭގެ ނަން ރީތި ކޮށްދީފި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގެއްލުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ހޯދުމުގައި ކޯސްޓްގާޑުން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާތީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 4
މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނުނު ބޯޓުގެ މީހުން މާލެ ގެނެސްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުގެ މީހުން މިރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 8
"ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ދިން"

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ހޭދަ ކުރި މީހާ، ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ފޮނުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު...

January 11, 2017 8
ކޯޓަކީ ލަންކާގެ ރަސްމީ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދެން ނުބަލާނެ

ކޯޓާއި ޓައީ ސްރީ ލަންކާގެ ރަސްމީ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި އޮތް އޮތުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރްޕަލަ ސިރިސޭނާ ހޯމަ ދުވަހު ބާތިލްކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
ރަބަރޭ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

މަރައިލުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހުސެއިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
ލަންކާގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެންނަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެނައުމަށް ކޮންޒަލްޓޭޝަން ޓާސްކް ފޯސް (ސީޓީއެފް) އިން ސަރުކާރަށް...

January 08, 2017 7
ޗައިނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ބަނދަރެއް ހަދާ އިންޓަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ހެދުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކެއްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 4
ލަންކާ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ޕްލޭން އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ލަންކާ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 12
ލަންކާގެ އެއާޕޯޓުން ފުރާ މީހުންގެ ފީ ބޮޑުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ނަގާ 30 ޑޮލަރުގެ އެމްބަކޭޝަން ފީ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 6
ސީޒަން ލަންކާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މި އަހަރު އެޅުވި "ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލިޑް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މި ދޭތެރެއަކުން ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް އުޅުނެވެ. ހަބަރު ބަލާލި އިރު އޭނާ އަންނަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމު މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުންނެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 26
ގަން އެއާޕޯޓް ދުނިޔެއާ ގުޅާލުމުގެ ދަތުރުތައް

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ގުޅުވައިދިން ވައިގެ ބަނދަރެވެ؛ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރަން ސ. ގަމުގައި ހެދި ވައިގެ ބަނދަރަށް 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު އެތަނުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 2
ޒަހަމްވި ސިފައިން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެމްއެންޑީއެފް

މއ. ކަފިދޫގޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ ތެރޭގައި ޒަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 01, 2016 16
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.