22 މާޗް

March 22, 2020
ލަންކާގައި ވެސް ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކަށް ހޮޓާތައް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 22) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ މީހުން ލަންކާގައި އިތުރުވެ ކަަރަންޓީން ކުރާނެ އިތުރު ތަންތަނަށް ބޭނުން ވެއްޖެ ނަމަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ދޫކުރަން އެ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް މިރެއިން ފެށިގެން އެ ގައުމުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކުރަން ނިންމުން،...

March 20, 2020 3
ލަންކާގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 ޖެހުމާ ދެމެދު އެއްވެސް މީހަކު...

18 މާޗް

March 18, 2020
ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު އޭރިއާގެ ތެރޭގައި ކޮލަމްބޯ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑު އޭރިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ހިމެނޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖެއްސުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ކަޓުނަޔަކައިގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެއްވެސް ފްލައިޓެއް ޖެއްސުން ދެ ހަފުތާ އަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: ސްރީ ލަންކަންގެ ޕައިލެޓެއް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 17) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓެއް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ އިރު އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 28 އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ ސަރުކާރު މާދަމާ ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 15) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލަންކާ ސަރުކާރު މާދަމާ ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 15, 2020 4
ލަންކާގެ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިވެހިންނަށް ވެސް ނުލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ގައުމަށް މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް، އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލި އިރު ރާއްޖެ އަށް ދީފައި އޮތް އިސްތިސްނާ ވެސް...

12 މާޗް

March 12, 2020
ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ފެންނާތީ ލަންކާގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 12) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް ފެންނަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ސްކޫލްތައް އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ދިވެހިިންނަށް ލަންކާއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާ އިން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލިޔަސް، ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް، ކުރިން ވިސާ ނެގުމެއް ނެތި ލަންކާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 11, 2020 7
ލަންކާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސްރީ ލަންކާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ދިނުން މިއަދު މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

March 11, 2020
ކޮވިޑް19:ލަންކާއިން އެ ގައުމުގެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 11) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުނު: ޖެކްލީން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރި އިރު، އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ލަފާދީ، ނޭފަތުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހަދަން އެޖެންސީން ލަފާ ދިން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ދާދި ފަހުން ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓްކޮށް ނިންމައިލި ބިރުވެރި ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލައިފި، އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލުމަށް ފަހު، އާ އިންތިޚާބު އަންނަ އެޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ލަންކާ ސަފީރުކަން މިއުޒީޝަނަކަށް

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރުކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަނެއް ކަމަށްވާ ރޮހާނާ ބަޑާޖް އައްޔަންކުރުމަށް ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އޮން ހައި ޕޯސްޓްސް އިން އިއްޔެ ރުހުން ދީފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 24
ޑްރަގްސްއާ އެކު 3 ދިވެއްސަކު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭ ދެހިވަލަ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާ އެކު ތިން ދިވެއްސަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 6
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ހަދަން ޖަޕާނުގެ ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

February 21, 2020 19
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން އަދި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 6
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި ހެކި ލިބިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޝަވެންދުރަ ސިލްވާ އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 3
ލަންކާގެ އިމާރާތަކުން ދިވެހި ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ އިމާރާތަކުން ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - އެންމެ އިސްކަން ދެނީ، ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިމޮކްރެސީ ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަސް: ލަންކާ އިން ފެނުނު މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 1) - ލަންކާ އިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.