25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 2
ލަންކާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވަކި ޑްރެސް ކޯޑެއް ނުހެދޭނެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ބަލާ ބެލެނިވެރިން ދާއިރު ވަކި ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން ތިބެން ނޭންގޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 2
ލަންކާގެ ސިޔާސީ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކަށް އޮބާމާގެ ތައުރީފް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ގެންނަ ސިޔާސީ ބަދަލުތަކަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ އެއީ ދުނިޔެ އަށް ވެސް ނަމޫނާއެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 22, 2016 3
ސްނައިޕަރު މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރު

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕަރު ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 28
އެއީ ސްނައިޕަރެއް ނޫން، އަދީބު ކަމަކަށް ހަދަން އުޅުނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ބުނާ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރު ގެނައީ ބޮޑީގާޑެއްގެ ވަޒީފާ ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު...

September 20, 2016
އިޒުހާމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް

މި މަހު ކުރީކޮޅު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ރޭލެއް ދަށުވެ، ގދ. މަޑަވެލީ، ބަހާރު، އިޒުހާމް މުހައްމަދު މަރުވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް އިއްޔެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 11
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި ފަޒީލާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ދައުވާލިބޭ މީހަކު "އެއް ޝޮޓުން އެކަން ނިންމާލެވުނު ނަމަ ނިމުނީހޭ" ބުނި ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

September 19, 2016 22
ގަމަށް ދަތުރު ފަށަން ސްރީ ލަންކަންއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސާ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައްޑޫ...

September 19, 2016
ޒިކާ އާއި ޗިކުންގުންޏާ އަށް ލަންކާ އިން ސަމާލުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޒިކާ ވައިރަސް އާއި ޗިކުންގުންޏާ އިތުރަށް ފެތުރިދާނެތީ ސްރީ ލަންކާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ކަތުނަޔަކަ އެއާޕޯޓާއި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓުގައި ޚާއްސަ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 12
އީދު ބަންދުގައި އައްޑޫ-ލަންކާގެ ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު

މިދިޔަ ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގެ ތެރޭގައި އައްޑު އާއި ސްރީ ލަންކާ އާއި ދެމެދު ބޭއްވި ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާއްސަ ދުވަސްތަކުގައި އެފަދަ ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 4
ފާޑު ކިޔަންވީ، އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ފާޑު ކިޔުންތަކާއި ތުހުމަތުތައް އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނަނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 19
މަޖީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ލަންކާ ޑޮލަރު މައްސަލައިގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރީ ލަންކާ އިން ޑޮލަރު ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ލަންކާ ސަފީރަށް ހަމަލާދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ކުއާލަ ލަމްޕޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަށް ހަމަލާ ދީގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 39
ޑޮލަރުތަކާ އެކު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކުރީ ޑރ. މަޖީދު

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ރޭ ހައްޔަރުކުރީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ...

September 04, 2016 13
ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ލަންކާގައި ހައްޔަރު

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުން ރޭ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ބަންކީ މޫންގެ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އދ.ގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2016 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސްރީ ލަނާކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެކަކުގެ ގޮތުގައި ބެލުވުނު ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާގެ މައްޗަށް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016
ޓައިގަރުން ފިލަން ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ރިޝްވަތުދީފައި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 31) - ލަންކާ ހަނގުރާމައިގެ ފަހު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް އޮފް ޓަމިލް އީލާމް (އެލްޓީޓީއީ) ގެ ބައެއް ލީޑަރުން ފިލަން ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 2
ސިރިސޭނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ކުޑަ ކުއްޖަކު ހެކްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 30) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި 17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 30, 2016 38
ނަޝީދު ލަންކާގައި، ޖަމީލް އަދި ވަޑައެއްނުގަންނަވާ!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގައި އަދިވެސް ހުންނެވިއިރު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 48
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ލަންޑަންގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 24, 2016 1
ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މީހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 2
މަސްތުގައި ހުރި ލަންކާ އެއާލައިނުގެ ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަސްތުވެފައި ހުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 6
ލަންކާ ސަރުކާރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އޮތް ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ސްނައިޕަރު ގެނައިކަމުގެ ދައުވާއަށް އަދީބު އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަކައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ގާބިލްކަން (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރު) ލިބިފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ގެނައި...

August 16, 2016 4
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 16) - މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.