20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 6
ލަންކާ ސަރުކާރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އޮތް ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ސްނައިޕަރު ގެނައިކަމުގެ ދައުވާއަށް އަދީބު އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަކައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ގާބިލްކަން (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރު) ލިބިފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ގެނައި...

August 16, 2016 4
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 16) - މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 3
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ބަޑިން ހަމަލާދީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖަހާ (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް) މީހެއް ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 11
ލަންކާ އަށް ޑައިވާޓްކުރި ފްލައިޓް އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރައިގެން މާލެ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓަލަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެނބުރި ކޮލަމްބޯ އަށް...

August 05, 2016 14
ޗައިނާ އަށް ބިން މިލްކު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަންކާ އިން ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ ބިމުގެ ތެރޭން 20 ހެކްޓަރު ބިން ޗައިނާ އަށް މިލްކުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި އެ މީހާ އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 25
ޗައިނާ އިން ލަންކާއަށް ކުރި އިންވެސްޓްގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ނެގި ލޯނުގެ ސަބަބުން ގައުމު ވަނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ގައުމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފައިދާއެއް ވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ނެގި ލޯނުތައް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 4
ލަންކާގެ ހޮޓާތައް ވިއްކާނެ އެންމެ ދަށް ރޭޓް އުވާލަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގެ ކޮޓަރިތައް ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް ރޭޓް އުވާލަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 1
ލަންކާއިން ގެއްލުނު 16000 މީހުން ހޯދަން ބާރުއަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 27) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ ހަތް އަހަރުވީ އިރު ވެސް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ގެއްލުނު ކަމަށްވާ ބުނާ 16،000 މީހުންނަށް ވީގޮތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ރެޑް ކްރޮސް އިން ބާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
މީޑިއާތަކުން އުޅެނީ ވަގުން ވެރިކަމަށް ގެންނަން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް ޕްރިންޓް މީޑިއާތަކުން ދަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ފަހު "ވަގުން" އަލުން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 9
ލަންކާގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމްބަސީއެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ އެމްބަސީ ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 13
ހެރޮއިންއާ އެކު ދެ ދިވެއްސަކު ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ދެ ދިވެއްސަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 2
އިނގިރޭސިން އީޔޫ އިން ވަކިވުމުން ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 1) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުން ސްރީ ލަންކާގެ ވިޔަފާރި އަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 6
ތިނަދޫ އާ އިންޖީނުގެ ހެދުން ލަންކާ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ގދ. ތިނަދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
ލަންކާ އިން ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ލަންކާ އިން ޔޫރަަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އުވާލުމާ އެކު ލަންކާ އިން ޔޫރަޕަށް މަަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ

12 ޖޫން

June 12, 2016
ލަންކާ ހަނގުރާމައިގައި 65،000 މީހުން ގެއްލުނު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 12) - ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާ އެކު ކުރި ދިގު ހަނގުރާމައިގައި 65،000 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

June 12, 2016
ހަމަސް ތެރޭ ލަންކާގެ 18،000 މީހުންނަށް ޑެންގީ ޖެހިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 12) - މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ތެރޭ ސްރީ ލަންކާގައި 18،613 މީހުންނަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 10) - ސްރީ ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުން އެ މަނިކުފާން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ކަރުނަނަޔަކަ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 94 ވޯޓުންނެވެ. ޕާލަމެންޓުގެ 225 މެންބަރުންގެ ތެރޭން 51...

05 ޖޫން

June 05, 2016
ލަންކާގެ މާލީވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 5) - ސްރީ ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރަން ލާފައިވާ ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލީޝަނުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މާދަމާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.