22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 9
ދާއަޅަން އުޅުނު ލަންކާގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ ދެބޯޓަކާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު އެހެން ހަތަރު ބޯޓެއް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި...

November 22, 2019 10
ކޮއްކޮ އާއި ބޭބެ ވެރިކަމުގައި: ލަންކާގެ ތާރީޚުގައި އާ ކަމެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 22) - ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ދެ މަގާމުގައި ތިބުމަކީ ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ވަނީ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 15
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 6
ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

November 20, 2019 5
މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް ގޯޓާބޭ އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް، ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް...

November 20, 2019 3
ރަނިލް ދުރުކުރަން ރާޖަޕަކްސާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ކޮއްކޯފުޅު ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕާލަމެންޓުގެ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 3
އިންސާނީ ހަައްގުތަކަށް ގޯޓާބޭ އިހްތިރާމް ކުރަން އެދެން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ އަރިހުން އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ...

November 19, 2019
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަ އޮތް ޔުނައިޓެޑް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 10
ނަސްލަކަށް، ދީނަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޚިދުމަތް ކުރާނަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 18) - ވަކި ނަސްލަކަށް ދީނަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބޭ...

November 18, 2019 4
ގޮޓާބޭ: އަސްކަރީ ޖެނެރަލެއްގެ މަގާމުން ވެރިކަމަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ހަތް ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންންވާ، ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ ޑިފެންސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުން ސަޖިތު ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމުން...

November 17, 2019 24
ލަންކާގެ އިންތިޚާބު ގޯޓާބޭ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެސްއެލްޕީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 4
50 އިލެކްޝަން އޮފިޝަލުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މިއަދު ކުރިއަށްދާއިރު ކޮލަމްބޯގެ ރޯޔަލް ކޮލެޖުގައި ހަރަކާތްތެރި ގާތްގަނޑަކަށް 50 އިލެކްޝަން އޮފިޝަލުން ބަލިވެގެން...

November 16, 2019 5
ވޯޓުލާން ދިޔަ މުސްލިމުންތަކެއް ތިބި ބަހަކަށް ހަމަލާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޓައުނެއްގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މުސްލިމުންތަކެއް ތިބި ބަހަކަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 8
ލަންކާ އިންތިޚާބު: ޓާމިނޭޓާ އާއި ޕެޑްމޭންގެ ހިފުމެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުވެގެން ދާނީ، ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުގައި، ސެނިޓަރީ ޕެޑް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ މީހަކާއި އާއިލާގެ ތެރޭގައި "ޓާމިނޭޓާ"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހަކާ ދެމެދު ކުރާ ހަނގުރާމައަކަށެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ލަންކާގެ 280 ކުށްވެރިންނަށް ސިރިސޭނާގެ މައާފް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ރިޔާސީ ދައުރު ނިމެން ދެ ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް 280 ކުށްވެރިންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ މިއަދު މައާފް ދެއްވައިފި އެވެ.

November 14, 2019 13
ނަހުލާ އަށް އޭޝިއާގެ ބިޒްނަސް އެކްސެލެންސް އެވޯޑް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 14, 2019 1
އިންތިޚާބަށް ލަންކާގައި ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 2
އިންތިޚާބަށް ފަހު ރަނިލްގެ މަގާމު ގެއްލޭނެކަން ޔަގީން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މަގާމު ގެއްލޭނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 55
ލަންކާގައި ބުދުތަކަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގައި ދިވެއްސެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ "މަވަނެއްލާ" ގައި ހުރި ބުދުތަކަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ބަޔަކު ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ދިވެއްސަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާ ހޯދަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ލަންކާގެ ޓީވީތައް ސެންސަރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ސެންސަރު ކުރަން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
ސިރިސޭނާގެ ވެރިކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ޑްރަގުގެ ކުށްވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތް ނުވެ ދައުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 4
އިގްތިސާދަށް އަމާޒުކޮށް ގޯޓާބޭގެ މެނިފެސްޓޯ ނެރެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ގައުމުގެ އިގްތިސާދާއި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން، ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ މެނިފެސްޓޯ މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 1
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ރިޕޯޓުގައި ސިރިސޭނާ އަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ސަންޑޭ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ސިލެކްޓް ކޮމިޓީ (ޕީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ޕާލަމެންޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ސަންޑޭ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓް ސިލެކްޓް ކޮމިޓީ (ޕީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ފަހުގެ ރިޕޯޓް ޕާލަމެންޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ބްލެކްލިސްޓުން ލަންކާގެ ނަން ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ބްލެކްލިސްޓުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 3
ރައީސްކަމުން ވަކިވާތީ ސިރިސޭނާގެ އިނާޔަތްތައް ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް ދޭނެ އިނާޔަތްތައް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވައިފި

ޖަފްނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 37 އަހަރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އެންމެ ވަރުގަދައަށް ހިނގި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
"އިންތިޚާބު ވެއްޖެނަމަ ކުރީގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާނަން"

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ބޭބޭފުޅު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ހަނގުރާމައިގެ...

October 16, 2019
އެލްޓީޓީއީގެ މީހަކު ހަތިޔާރާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދިގު ހަނގުރާމައެއް ކޮށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް އޮފް ޓެމިލް އީލާމް...