03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 6
ޕާލަމެންޓް މެންބަރުން ގަންނަން މިލިއަނުން ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 3) - ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އަލުން ހުޅުވަންވާ އިރަށް ވާދަވެރި ދެ ޕާޓީން މެންބަރުން ގަންނަން މިލިއަން ރުޕީސް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 2) - ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްތު އޮތީ އެމަނިކުފާނަށްކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
މެންބަރުން ގަންނަން އެހީވާ ކަމަށް ޗައިނާ އަށް ތުހުމަތު

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް މެންބަރުން ގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ސަރުކާރުގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

October 31, 2018 1
ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް ސިރިސޭނާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ވާދަވެރި ދެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ތެރޭން މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުދީފި ނަމަ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް...

October 31, 2018 2
ރަނިލްގެ ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެ މަގުތައް ފުރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ތާއިދުކުރާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ ކޮލަމްބޯގެ މަގުތައް މިއަދު ފުރާލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018
ލަންކާގެ އެއްޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީ އަށް މެންބަރުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޕާލަމެންޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށްޓަކައި ލަންކާގެ އެންމެ ވާދަވެރިކަަން ބޮޑު ދެ ސިޔާސީ ޕާޓީން ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

October 30, 2018 2
ބަޑިޖެހި ހާދިސާގައި މިނިސްޓަރު ރަނަތުންގާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ލަންކާގެ ކުރީގެ ކެބިނެޓުގެ ޕެޓްރޯލިއަމް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަރުޖުނާ ރަނަތުންގާ އާއި އޭނާގެ ބޮޑީގާޑު ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި...

October 30, 2018 2
ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ސައްކެޔޮ އޮށް ރަނގަޅުވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮކޯގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިހާރު ދަށަށްދާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން އެއްޗެއް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރު ހިންގުމާ މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

October 29, 2018 2
ސަރުކާރަށް ގެނައި ބަދަލު ސިރިސޭނާ ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - އާ ސަރުކާރެއް އުފެއްދެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމު ދިނުން ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް އެ ބަދަލު ގެންނަން...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ވަޒީރު ރަހީނު ކުރަން އުޅުމުން ބަޑިޖެހުމުން މީހަކު މަރު

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 28) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ކެބިނެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޕެޓްރޯލިއަމް މިނިސްޓަރު އަރުޖުނާ ރަނަތުންގެ ބޮޑީ ގާޑުން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން...

October 28, 2018 5
ލަންކާގެ ވަޒީރަކު ރަހީނު ކުރަން އުޅުމުން ބަޑި ޖަހައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 28) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ޕެޓްރޯލިއަމް މިނިސްޓަރު އަރްޖުނާ ރަނަތުންގާ ރަހީނު ކުރަން އުޅުމުން މިނިސްޓަރުގެ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 1
ސިރިސޭނާ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އިސް މީހަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 8
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަންކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައި އޭނާއާ އެ މަގާމު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 1
ލަންކާގެ ރައީސްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 22) - އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެޑްވައިޒަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 4
ޗައިނާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ލަންކާ އިން ހުއްޓާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ތިން ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއު ޗައިނާ އަށް ދިނުމާ މެދު ސްރީ ލަންކާގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވެ އެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 6
ސިރިސޭނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އިންޑިއާގެ ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ރާވަމުން ދާ ކަމަށް ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހެއްގައި ލިޔުނު ރިޕޯޓް އެމަނިކުފާން ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 46
ފިނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ނުދާނަން: ޝައިނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާ މިއަދު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ޖެކްލިންގެ ލަންކާ ފިލްމެއް، އިނގިރޭސި ބަހުން

ބޮލީވުޑުން ހޯދި މަގުބޫލު ކަމާއި އޭ ލިސްޓް ފަންނާނުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން މަޝްހޫރުވި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަކީ މުޅި ސްރީ ލަންކާ ވެސް ފަހުރުވެރިވާ ބަތަލާއެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން އޭނާ މަޝްހޫރުވީ މިސް ޔުނިވާސް ސްރީ ލަންކާގެ ތާޖު ހާސިލްކޮށްގެންނެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 8
ސްރީ ލަންކާ އެއާލައިންސް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ގުޅެނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިނަކަށް ވިއްކާލައި ޖޮއިންޓް ވެންޗާއެއް ހެދުމަށް ފަހު އަލުން ޔޫރަޕަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން...

October 15, 2018
ލަންކާގައި ޑެންގީ އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ވިއްސާރަ މޫސުމާ އެކު ސްރީ ލަންކާގައި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި މިހާރު އެންމެ ގިނައިން މި ބަލި ފެންނަނީ ކޮލަމްބޯ އިން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
ހަމްބަންޓޯޓާގައި ޗައިނާގެ މަރުކަޒު ހަދާ ވާހަކަދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ ސްރީ ލަންކާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 4
ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ކޫލް ޕްލެނެޓްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ރީޓެއިލް ޗެއިން ކޫލް ޕްލެނެޓުން ބައްޓަރަމުއްލާގައި ހިންގާ ފިހާރާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ތަމަޅައިންނަށް ތައުރީފް ކުރި މެންބަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ލަންކާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތައް އޮތް އިރު ފުލުހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ޓައިގަރުން ވަނީ ގާނޫނު ތަންފީޒްކޮށްފައި...

October 08, 2018 5
އަރަބި ކަނޑުގައި ތޫފާނެއް އުފެދޭތީ އިންޑިއާ، ލަންކާ ސަމާލުވެގެން

ޓަމިލް ނާޑޫ (އޮކްޓޯބަރު 8) - އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ޑީޕް ޑިޕްރެޝަނެއް ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާތީ އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ އިން ސަމާލުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ފުރުމުގެ އެވޯޑް ސްރީ ލަންކަން އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - ގަޑިއަށް އެންމެ ބަރާބަރަށް ފުރުމުގެ އެވޯޑް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.