26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 26
މާލޭގައި ރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ޒުވާނަކު ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 11
ހާރިސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ ގޭ ބަންދަށް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާނެއްގެ ބޮލަށް ވަޅި ހަރައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 3
ބޮލަށް ޖެހި ވަޅިއާ އެކު 20 މިނިޓުވަންދެން ދުއްވައިފި

ޗައިނާގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ މީހެއްގެ ބޮލަށް މީހަކު ވަޅި ހެރުމުން އެ ވަޅިއާ އެކު 20 މިނެޓް ވަންދެން ސައިކަލްގައި ދުއްވާފައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
5ތަނަކަށް ވަޅިހެރުމުން ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް

ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ގައިގެ ފަސް ތަނަކަށް ވަޅި ހެރުމުގެ ސަބަބުން ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 39
ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް މިއަދު ވަޅި ހަރައިފި އެވެ.

July 21, 2018 7
ވަޅި ހަރައި ރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުން އަންނަ އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 25
ޒުވާނެއްގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 1
ބިދޭސީ މީހާ އަށް ހަމަލަ ދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ފިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018
ރޭ ޒަހަމްވި ބިދޭސީ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

މާލޭގައި އިންޑިއާ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ހުޅުމާލޭގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ފިރިހެނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 11
މާލޭގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 11
ދަރުމަވަންތަ ކުއްޖާއަށް ހަމަލަދިން ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 26, 2018 8
ބާއިންޖީނުގެ ކައިރިން ވަޅިހެރި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބާއިންޖީނުގޭ ކައިރީގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 12
ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރު ފުލުހުން ނެރެފި

މާރާމާރީ ހިންގައި ދެ ދަރިވަރަކު ޒަހަމްކޮށްލުމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރު ފުލުހުން ނެރެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 6
ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 15
މަހްފޫޒަށް ހަމަލާދިން މީހުން ދޫކޮށްލުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދުގެ ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި މަރުގެ ހަމަލާއެއް ދިން މީހުން "ސިއްރިއްޔާތުގައި" ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދުލުއިންސާފު ނެތިގޮސްފައިވާ މިންވަރު ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 46
އަނަސް މަރާލަން ހަމަލާދިނީ އޮޅުމަކުން: ޕޮލިސް

މާލޭގައި ހުންނަ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރ. މީދޫ، މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލާފައި ވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 3
ހިތަދޫގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ އެކަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ކުއްޖަކު ޒަޚަމްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 29
"މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުން ފިލުވުމަށް އެހީތެރި އެބަވޭ"

މާރާމާރީ އާއި ރާވައިގެން ހިންގާ ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ފިލުވައި، އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވައިލުމަށް ބައެއް މީހުން މަަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 137
ހުޅުމާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި، މާލޭގައި ވެސް މާރާމާރީ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.