27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 3
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 27, 2017 10
ނަދީމް މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން، މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 3
ރޭ ވަޅި ހަރައި ޒަހަމް ކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ވަޅިން ހަމަލާ ދީ ރޭ ޒުވާނަކު މަރައިލި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2017 23
ރޭގެ މަރާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ދެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2017 91
ވަޅިން ހަމަލަދީ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި އެވެ

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ

މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 15
މާރާމާރީތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ފަހަކަށް އައިސް، ހިންގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
އަނަސްގެ މަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އާއިލާއާ ހިއްސާކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ތަހުގީގާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުލުހުން އޭނާގެ އާއިލާއާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު މިއަދު ވަނީ އަނަސްގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރާފިއުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 31
މަފާޒުގެ ހުކުމް ވަނީ ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައި: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ މޮނިކޮން އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 16
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 15
އަނަސްގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް 8-10 ދުވަސް

މާލޭގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދީފައި ވަނީ 8-10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތިން ކޮމެޓީއަކަށް

ވަޅި ހަރައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ކޮމެޓީއަކަށް އިއްޔެ...

August 08, 2017 18
އަނަސްގެ ގާތިލުން އެންމެންނަށް ފެންނަން ބޭނުން: ބައްޕަ

ވަޅި ހަރައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ގާތިލުން އެންމެންގެ ލޯތަކަށް ހާމަވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރާފިއު އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 9
ވަޅި ހެރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 10
"ހައްލަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރުމެއް ނޫން"

މާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2017 102
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އަޒްލީންގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މާލޭގައި މި ދުވަސްވަރު ހިންގަމުންދާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމުގައި ފުލުހުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރާ ހަބަރުތަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

August 02, 2017 49
މާރާމާރީތައް އިތުރުވަނީ، ހައްލެއް ނުހޯދުނު!

މާރާމާރީތަކާއި މީހުުން މެރުން ދުވަސްކޮޅަކަށް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް މިއީ އެފަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި އެތައް މާރާމާރީ ހިންގައި، ދެ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 62
ރުޅި ނައިއްޔާ ދެރަ! ފުލުހުން ކޮބައިތަ؟

އާންމުން ރުޅި ގަދަވެގެން ހަފުސް ނުވިއްޔާ ދެރަ އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޅި ޖަހައިގެން މަރުގެ ދެ ހާދިސާ ހިނގައި، ރައްޔިތުން ބިރުން ފިތްކަނޑާލައިފި އެވެ. އެންމެން ވެސް ކުރަނީ އެއް ސުވާލެކެވެ. އަކަ ކިލޯ މީޓަރެއް ހަމަނުވާ ވެރިރަށުގައި ތިބިހާ ފުލުހުން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

31 ޖުލައި

July 31, 2017 231
ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 29
ޒަޚަމް ކޮށްލި ޒުވާނާ ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މި ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި ތޫނު އެއްޗަކުން ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލި ޒުވާނާ އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 50
ޒަހަމްކޮށްލި މީހާ ދިރިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް

މާލޭގައި މިރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ދިރި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

July 27, 2017 17
މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 8
ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

މާލޭގައި މިރޭ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި، ދެ މީހަކު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 26
މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވިލިނގިލީ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 149
ޔާމިން މަރާލި މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ފުލުހުން

ޔާމިން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ކޭހުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

April 25, 2017 74
މެރުން ހުއްޓުވޭނީ ގޭންގުތައް ފުނޑުކޮށްލާނެ ވެރިއަކަށް

ރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވޭނީ ގޭންގުތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި މުލުން ލުހެލުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ވެރިއަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 249
ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލައިފި، 14 ތަނަކަށް ވަޅިހަރާފައިވޭ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައި އޮއްވައި ރޭ ދަންވަރު ފެނިއްޖެ އެވެ.