18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 5
ބިދޭސީންނަށް ހަމަލަ ދިން މީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

އދ. ދަނގެތީގައި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކާއި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

މިދިިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 3
މިއީ ގޭންގު މާރާމާރީތަކޭ ބުނަން އަދި އަވަސް: ޕޮލިސް

މާލޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވިޔަސް އެއީ ގޭންގުތަކުން ހިންގާ މާރާމާރީތަކެއް ކަމެއް ބުނަން އަދި އަވަސް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016
މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 4
ހޯދަމުން އަންނަ ޝަފްރާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ހޯދަމުންދާ ރ. އިނގުރައިދޫ ކަރަންކާގެ ހުސެއިން ޝަފްރާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 6
އައްޑޫގައި ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 7
ލަންޑަނުގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި އެކަކު މަރާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - މެދުތެރޭ ލަންޑަނުގެ ރަސެލް ސްކްވެއާގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެ ފަސް މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 2
ވަޅީގެ ހަމަލާއެއްގައި ޖަޕާނުން 19 މީހުން މަރާލައިފި

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 26) - ޖަޕާނުގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒެއްގައި މީހަކު ވަޅިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 19 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 7
ފާތިރު މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދި ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހު ކުރީކޮޅު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅި ހަރައި، ފާތިރު މުހައްމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
މާރާމާރީ ހިންގީ މާލޭގައި، ހައްޔަރުކުރީ ގުރައިދޫން

މި މަހު މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފިލައިގެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ތ. ގުރައިދޫން ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
މެންބަރުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ލޭބާ ޕާޓީގެ މެންބަރު ޖޯ ކޮކްސް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަދި ވަޅިން ހަމަލާ ދީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ހިތަދޫ މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 19
މާލޭގައި މިއަދުވެސް ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދުވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

June 14, 2016
ފްރާންސް ޕޮލިހެއް އައިއެސް އިން މަރާލުމަކީ ޓެރަރިޒަމް

ޕެރިސް (ޖޫން 14) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާދީ ފްރާންސްގެ ފުލުހުންގެ މީހަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިޔާ މަރާލުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޓެރަރިސްޓް...

13 ޖޫން

June 13, 2016 26
މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހެންވޭރުކޮޅު ނޫރު މިސްކިތް ކައިރީގައި މިރޭ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ޔަހޫދީއަކަށް ހަމަލާ ދިން ކުޑަ ކުއްޖާގެ ގެ ތަޅާލައިފި

ގުދުސް (ޖޫން 12) - ޔަހޫދީ އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދިން ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ގެ އިޒްރޭލް ސިފައިން ތަޅާ ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފި އެވެ.

June 12, 2016 14
މާލެ އާއި އައްޑޫގައި މާރާމާރީ، ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް!

މާލެ އާއި އައްޑޫގައި މާރާމާރީތަކެއް ހިންގައި މިރޭ ބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނީ އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީގަ އެެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ހަމަލާއާ އެކު ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ދަތިކޮށްފި

ގުދުސް (ޖޫން 9) - ތެލް އަވީވުގައި ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ 83،000 މީހަކަށް އިޒްރޭލުން ދަތިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 6
މާރާމާރީ އާއި މަރު: ޖީލެއް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ!

އަނެއްކާވެސް މާރާމާރީ އާއި މަރުގެ މޫސުމެކެވެ. ހަމަނުޖެހުން މަދުވެފައި އޮންނަތާ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެއް ފަހަރާ ދެ މަރެވެ. ޅަ ދެ ކުދިންގެ ފުރާނަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދުއްވާލީ އެންމެ އަނިޔާވެރި ގޮތަށެވެ. ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބައި ކުރިމަތީގައި އޮތް ދެ ކުދިންގެ ނިމުން އައީ އެ ކުދިން އިސްލާހު ވޭތޯ ވެސް ބަލާލާނެ ފުރުސަތު ވެސް ނުލިބެނީހެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 17
ކޮލަމް 27: މީހުން މެރުމުގެ އާ ޖީލެއް އުފަންވެއްޖެ!

އާންމުކޮށް ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވާ ނަމަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންް ދައްކަވާނީ އެމަނިކުފާނު އެ ވަގުތަކު ވަރަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަކާ ދޭތެރޭ އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ގޭންގު ކުށްތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ހުންނެވި ކަން ދޭހަވި އެވެ. އެ ވާހަކަފުޅު...

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދެ ކުދިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި 14 އަހަރުގެ ދެ ކުއްޖަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އިތުރު ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި...

June 05, 2016 10
ގޭންގްތަކުގެ 50 ކުއްޖަކު ވާނި އަށް ގެންދަނީ

ގޭންގުތަކުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ދ. ވާނީގައި ހެދި ތަނަށް 50 ކުދިން ގެންދާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 15
މީހެއްގެ ގަޔަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައިފި!

މާލޭގައި އިއްޔެ އާއި ރޭ ހިމގި ދެ މާރާމާރީގައި 14 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެން ކުދިން މަރާލާފައި ވަނިކޮށް މިއަދު ހަވީރު 24 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

June 04, 2016 12
ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާ، ދެ ކުދިންގެ މަރާ ގުޅުމެއް ނެތް

ރޭ މާލެ އިން ހައްޔަރުކުރި 19 މީހުންނާ، އިއްޔެ އާއި ރޭ ހިންގި ދެ މަރާމާރީގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިން މަރާލި މައްސަލައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 04, 2016 7
ދެ މަރަށް ފަހު 19 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިރޭ ދެ ކުއްޖަކު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 19 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.