05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 6
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 2
އާ މަޝްރޫއުތައް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ދީފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާނެ އާ މަޝްރޫއުތައް ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް އަންގައިފި އެވެ.