03 މާޗް

March 03, 2018 2
31 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: އިދިކޮޅު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 110 މީހުންގެ ތެރެއިން 31 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 14
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އާ ތުހުމަތެއް، ތަހުގީގު ފަށައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ...

March 01, 2018 19
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތު ތިން މެމްބަރަކަށް!

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 11
ލޯއޭޝިއާގެ ވަފުދަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހޯދައި، ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އައި ލޯއޭޝިއާގެ އިސް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ ފޮނުވައިލުމުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2018 10
މައުމޫން އޭސީސީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

February 27, 2018 41
އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 10
"އީޔޫގެ ފިޔަވަޅު އައުމުގެ ކުރިން އަމުރު ތަންފީޒުކުރޭ"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން...

February 26, 2018 164
"އެސްއޯއީގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން 43 ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާއިރު 43 މެމްބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެން ލާޒިމްނުވާ ކަމަށާއި ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 31
އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައި ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް، މިރޭ 10:30 ވުމާއެކު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައިފި އެވެ. އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ...

February 25, 2018 2
"މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ އެންގުން ގާނޫނާ ޚިލާފު"

ރޭގަނޑު 10:30 ގެ ފަހުން ސިޔާސީ އެއްވުން ބޭއްވުމަކީ މިރެއިން ފެށިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން އެންގީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 14
ދައްކާ ބިރަކަށް ނުބަލައި ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުން ނުވެ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މުހިއްމު މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު...

February 23, 2018 24
ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ރޭ ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 21
އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ސައިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ) ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ސައިފް މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 22, 2018 8
އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައި މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިރޭ ފެށި އެއްވުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރޫޅާލައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 42
"އަމުރުން އެނގެނީ ގަރާރު ފާސްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަން"

ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެ ކޯޓުން މިރޭ...

February 21, 2018 30
ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް ނޯންނާނެ: އިިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 8
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޒާލިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ އާދަމް ޒާލިފް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް އޭނާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 20, 2018 62
މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ފިލްޒާ ވަޑައިގެންނެވި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި، އެ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އަހަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 9
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވާނެކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

February 19, 2018 49
"އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 17
އަމުރު ނުނެރުނު ނަމަ މާދަމާގެ ވޯޓު ވީހީ އެއްވަރު

ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެ ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު...

February 18, 2018 252
ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން ސުޕްރީމް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 95
މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

އާންމުން ނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

February 16, 2018 29
"ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ތަރައްގީ އަށް އެހީވާނަން"

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރާ ކޮންމެ ކަމަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީ...

February 16, 2018 153
ހޫނުވި އެއްވުމުން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާތަކެއް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފުލުހުން ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅުމުން، ބައިވެރިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 13
ޖަލުގެ ހާލަތު މުއިއްޒަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެންނެވި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަވަނީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނެއްގައި ނޫން ކަމަށް، އެމަނިކުފާނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރެއްވި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެންނެވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 15, 2018 40
މަޝްވަރާ ނުފަށަނީސް އިދިކޮޅާއި ޕީޕީއެމުން ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ސަރުކާރުން ދިން ދައުވަތާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް...

February 15, 2018 41
"ތިޔަ އައީ ހާލު ބަލާކަށް ނޫން، ގޮތްދައްކަން"

މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 70
މޮޅީ މައުމޫން ހަމީދެއް ނޫން، އާޒިމާ އާއި އަނިލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ)ގެ ދައުރަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމެވެ؛ ސަރުކާރަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެތިން ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އިދިކޮޅުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދޫކޮށްލައްވަ އެވެ. އަބްދުއްރަހީމް ފާޑުވިދާޅުވާން ޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓުގައި މިއަދު ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވެސް ހިމަނުއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 12
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެފަދަ މުޒާހަރާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

February 13, 2018 32
ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 50
ހުކުރުދުވަހުގެ ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް އިންޒާރު ދީފި

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު މާލެއަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން އެއްވެ" ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން" އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފަދަ ހަރަތާކްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު...

February 12, 2018 9
ފައިސަލް އާއި ޝަފާއު ހައްޔަރެއް ނުކުރަން: ޕޮލިސް

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ތަރުޖަމާން ފައިސަލް އާދަމް އާއި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު...