10 މާޗް

March 10, 2018 39
ތަހުގީގަށް މައުމޫން އެއްބާރުލުމެއް ނުދެއްވި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ފުލުހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު...

March 10, 2018 8
އެސްއޯއީގެ ދަށުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ އިތުރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 96
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވާތީ ނިހާން ސުވާލެއް ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރަން ނުކުރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ...

March 09, 2018 36
ލެކިއުޓް މާޖިދު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ލެކިއުޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަބްދުލް މާޖިދު (ލެކިއުޓް މާޖިދު) ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 50
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ނިހާނު

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގައިލުމަކީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ...

March 08, 2018 38
އެސްއޯއީ އުވާލަން 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ 5 ގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަގުތުން އުވާލުމަށް 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 12
ޑީޑީ ހައްޔަރެއް ނުކުރަން، ހާޒިރުކުރީ ތަހުގީގަށް: ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑާ، އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް (ޑީޑީ) ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރީ ފުލުހުން ކުރަމުން...

March 06, 2018 25
އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ޑީޑީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑާ، އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް(ޑީޑީ) މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 8
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދު ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިިފި އެވެ.

March 05, 2018 46
ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3ގެ ހާލަތަކު ނޫން: މެނޮން

އިންޑިއާއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ދިމާވި ފަދަ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްގެ ތެރޭގައި ނޫން ކަމަށް...

04 މާޗް

March 04, 2018 16
އަދުހަމްގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދުހަމް، ދޫނިދޫގައި ކުރަމުން ދާ ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 2
31 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: އިދިކޮޅު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 110 މީހުންގެ ތެރެއިން 31 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 14
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އާ ތުހުމަތެއް، ތަހުގީގު ފަށައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ...

March 01, 2018 19
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތު ތިން މެމްބަރަކަށް!

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 11
ލޯއޭޝިއާގެ ވަފުދަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހޯދައި، ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އައި ލޯއޭޝިއާގެ އިސް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ ފޮނުވައިލުމުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2018 10
މައުމޫން އޭސީސީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

February 27, 2018 41
އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 10
"އީޔޫގެ ފިޔަވަޅު އައުމުގެ ކުރިން އަމުރު ތަންފީޒުކުރޭ"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން...

February 26, 2018 164
"އެސްއޯއީގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން 43 ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާއިރު 43 މެމްބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެން ލާޒިމްނުވާ ކަމަށާއި ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 31
އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައި ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް، މިރޭ 10:30 ވުމާއެކު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައިފި އެވެ. އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ...

February 25, 2018 2
"މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ އެންގުން ގާނޫނާ ޚިލާފު"

ރޭގަނޑު 10:30 ގެ ފަހުން ސިޔާސީ އެއްވުން ބޭއްވުމަކީ މިރެއިން ފެށިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން އެންގީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 14
ދައްކާ ބިރަކަށް ނުބަލައި ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުން ނުވެ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މުހިއްމު މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގާނޫނުއަސާސީ ދިފާއުކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު...

February 23, 2018 24
ކުނޫޒުތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ރޭ ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 21
އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ސައިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ) ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ސައިފް މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 22, 2018 8
އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައި މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިރޭ ފެށި އެއްވުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރޫޅާލައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 42
"އަމުރުން އެނގެނީ ގަރާރު ފާސްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަން"

ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެ ކޯޓުން މިރޭ...

February 21, 2018 30
ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް ނޯންނާނެ: އިިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ހުޅުވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދޭންޖެހޭ ރައްދެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 8
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ ޒާލިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ އާދަމް ޒާލިފް ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް އޭނާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

February 20, 2018 62
މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި ފިލްޒާ ވަޑައިގެންނެވި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި، އެ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އަހަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 9
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވާނެކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

February 19, 2018 49
"އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ...