11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު މާޝާ މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 11, 2018 26
ޑީޖޭއޭގެ ތަރުޖަމާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ތަރުޖަމާން ފައިސަލް އާދަމް ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 24
ސިފައިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ނުދައްކަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް...

February 10, 2018 8
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދީމަގާ ޗާންދަނީމަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 14
މައުމޫން ދޫނިދޫން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ދޫނިދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިރޭ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު...

February 08, 2018 21
ގައުމަށް ނުރައްކާ މައުލޫމާތު ފަތުރަންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު...

February 07, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ދައުވަތު...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 8
އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ދޫކޮށްލަން އެންގި ބައި ބާތިލްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރުމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލަތަައް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބައި ސުޕްރީމް...

February 06, 2018
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބަލާނީ ޝަރުއީ ވަފުދަކުން

ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި ދާއިމީކޮށް ފަނޑިޔާރުން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ސުުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުއީ ވަފުދަކުން ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 366
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރި ނަމަ އެއީ އަނެއް ފެބްރުއަރީ 7

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ގޮންޖަހައި، ސަރުކާރުގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭރު ގައުމުތަކަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ރަސްމީކޮށް ރާއްޖޭގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ގޮވާލި...

15 މެއި

May 15, 2017 1
ކޮލެރާ ފެތުރޭތީ ޔަމަނުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ސަންއާ (މެއި 15) - ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާތީ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.