18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 17
އަމުރު ނުނެރުނު ނަމަ މާދަމާގެ ވޯޓު ވީހީ އެއްވަރު

ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެ ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު...

February 18, 2018 252
ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން ސުޕްރީމް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 95
މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

އާންމުން ނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

February 16, 2018 29
"ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ތަރައްގީ އަށް އެހީވާނަން"

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރާ ކޮންމެ ކަމަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީ...

February 16, 2018 153
ހޫނުވި އެއްވުމުން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާތަކެއް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފުލުހުން ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅުމުން، ބައިވެރިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 13
ޖަލުގެ ހާލަތު މުއިއްޒަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެންނެވި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަވަނީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނެއްގައި ނޫން ކަމަށް، އެމަނިކުފާނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރެއްވި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެންނެވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 15, 2018 40
މަޝްވަރާ ނުފަށަނީސް އިދިކޮޅާއި ޕީޕީއެމުން ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ސަރުކާރުން ދިން ދައުވަތާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް...

February 15, 2018 41
"ތިޔަ އައީ ހާލު ބަލާކަށް ނޫން، ގޮތްދައްކަން"

މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 70
މޮޅީ މައުމޫން ހަމީދެއް ނޫން، އާޒިމާ އާއި އަނިލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ)ގެ ދައުރަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމެވެ؛ ސަރުކާރަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެތިން ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އިދިކޮޅުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދޫކޮށްލައްވަ އެވެ. އަބްދުއްރަހީމް ފާޑުވިދާޅުވާން ޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓުގައި މިއަދު ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވެސް ހިމަނުއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 12
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެފަދަ މުޒާހަރާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

February 13, 2018 32
ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 50
ހުކުރުދުވަހުގެ ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް އިންޒާރު ދީފި

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު މާލެއަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން އެއްވެ" ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން" އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފަދަ ހަރަތާކްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު...

February 12, 2018 9
ފައިސަލް އާއި ޝަފާއު ހައްޔަރެއް ނުކުރަން: ޕޮލިސް

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ތަރުޖަމާން ފައިސަލް އާދަމް އާއި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
މެމްބަރު އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު މާޝާ މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 11, 2018 26
ޑީޖޭއޭގެ ތަރުޖަމާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ތަރުޖަމާން ފައިސަލް އާދަމް ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 24
ސިފައިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ނުދައްކަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް...

February 10, 2018 8
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދީމަގާ ޗާންދަނީމަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 14
މައުމޫން ދޫނިދޫން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ދޫނިދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިރޭ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު...

February 08, 2018 21
ގައުމަށް ނުރައްކާ މައުލޫމާތު ފަތުރަންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު...

February 07, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ދައުވަތު...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 8
އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ދޫކޮށްލަން އެންގި ބައި ބާތިލްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރުމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލަތަައް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބައި ސުޕްރީމް...

February 06, 2018
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބަލާނީ ޝަރުއީ ވަފުދަކުން

ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި ދާއިމީކޮށް ފަނޑިޔާރުން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ސުުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުއީ ވަފުދަކުން ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 366
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރި ނަމަ އެއީ އަނެއް ފެބްރުއަރީ 7

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ގޮންޖަހައި، ސަރުކާރުގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭރު ގައުމުތަކަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ރަސްމީކޮށް ރާއްޖޭގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ގޮވާލި...

15 މެއި

May 15, 2017 1
ކޮލެރާ ފެތުރޭތީ ޔަމަނުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ސަންއާ (މެއި 15) - ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާތީ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.