04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
އަތްނުލެވޭހާ ގާތުގައި

ލޯބިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯބިވެވުނީމައި އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ އުމުރުން ބާރަ އަހަރުއްސުރެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ އެ ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އަހަންނަށް ފެނުނު އެންމެ ރީތި ފިރިހެނަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީތަރިއެކެވެ. އޭނަގެ ނަން އެނގުނީ ވެސް ވަރަށް ފަހުންނެވެ. ހީކުރެވުނެވެ. ލޯތްބަކީ އެއީއެވެ. ދެކޭހިތް ވުމެވެ....

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 5
އޮނުފުމޭ ކުއްޖާ

މަޑު މުށިކުލައިގެ ވެލިގަނޑަށް ބީއްސާލި ރާޅުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި، ކާޅު ފުންމަމުން ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ. ރާޅުން ސަލާމަތްވިއެވެ. އެކަމަކު، ހޯރައަޅަމުން އައި ބާޒުގެ ވަކިތަކުގައި ކާޅު ހައްޔަރުވިއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. ބާރުގަދަ މަޚްލޫޤުންގެ އަތްދަށުގައި ނިކަމެތި މަޚްލޫޤުން ހައްޔަރުވާނެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ،...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 8
އެންމެ ދެ ސިކުންތު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 7
އެންމެ ދެ ސިކުންތު

ރަޝިޔާގެ ފިނިމިން ހުރީ މައިނަސް އެކެއް ސެންޓިގްރޭޑުގައެވެ. ދުންފިނީގެ މުށުތެރޭގައި ހައްޔަރުވެފައިވާ ގަސްތައް ހީވަނީ، ހަމައެކަނި ހުދުކުލައިން ކުރަހައިފާ ކުރެހުމެއްހެންނެވެ. ފިނިން ސަލާމަތްވުމުގެ ނަސީބު ނުލިބުނު މީހުން ފިންޏާ ހަނގުރާމަ ކުރިއެވެ. ނާހިދަކީ ނަސީބުވެރިއެކެވެ. ގާތުގައި އިށީނދެގެން އިން ރިންޒީ ވެސް މެއެވެ. ކާރަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 12
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 10
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 8
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 19
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 6
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 17
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 8
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 4
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 8
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 19
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 13
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 24
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 15
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 15
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 14
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)