01 ޖުލައި

July 01, 2016
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

30 ޖޫން

June 30, 2016 7
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ޒުވާބު

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ

28 ޖޫން

June 28, 2016 4
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

27 ޖޫން

June 27, 2016 3
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

26 ޖޫން

June 26, 2016 5
މިހާރު 30: ދެކަފި

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އަހަރެން ހުރީމެވެ. ލޯތްބަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށްއަރާއިރަށް ހަނދާންނައްތައިލައިފައި ހިތަށްއަރާއިރަށް ގުޅީމައި އަހަރެން ވީ ވާހަކަދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ އެހާ ލާޗާރެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި އަހަރެން ނުވެއެވެ. އަޔާޒު އެއީ އުޅޭ މީހެއްކަން ނޭނގޭއިރު ވެސް އަހަރެން އުޅުނީމެވެ....

25 ޖޫން

June 25, 2016 6
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(އިއްޔެގެ އަދަދާ ގުޅޭ) ސ. ހިތަދޫ ރަނިން ހަނާ ފެންގަނޑުގެ ހުޅަނގުން ރުއްގަނޑު ތެރޭގައި ކުދިވެރިން ކުޅެން ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފަން ގެގަނޑެވެ. ހައްޖު މަހުގެ 15 ވިލޭރޭގެ ހަނދު މެދު ޖެހުނު ވަގުތު ތައްޚާނުބެ އެ ކިޔެވެލި ކިޔަވަން ފެށީ އިދުރީސް ބޭ އާދޭސްކޮށް ކުރު ނުކޮށްގެންނެވެ. އެ ތަނުގައި އެ ކިޔެވެލި ކިޔަވާތާ މިރޭ ސާޅީސް ވީ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 5
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

ދާނިޔާ، ކޮޓަރީގެ ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެ އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވައިގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރެ ހަށަން ބަނދެލި އެވެ. އިސް އުފުލާލައި މާސިންގާ އުޑުގެ ތެރެ އަށް ހުއްޓައިލި ކަޅިއާ އެކު ފުން ނޭވާއެއް ލި އެވެ. ހަމަ އެ އަނދިރިކަމާއި އެ އެކަނިވެރިކަމެވެ. ވަޔާއެކު ގައިގައި ތަތްވެފައިވާ ތުނި ހެދުމުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން އައިސް...

23 ޖޫން

June 23, 2016 9
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

22 ޖޫން

June 22, 2016 6
މިހާރު 30: ދެކަފި

ހުދު ފާރެކެވެ. ބަލާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެ ތާކު ނެތެވެ. އެކަމަކު، ފަސް މިނެއްޓު ވީއިރު ވެސް އެހެން ދިމާއަކަށް އަހަންނެއް ނުބަލަމެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސާ އަހަރެން ސުވާލު ކުރީމެވެ. މިހާރު ދެން ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ޝަކުވާ ވެސް ކުރީމެވެ. ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އެ ކަން އޮތް ނަމައެވެ. ދެން އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ފާރު ހުރަސްކޮށްފައި މާޒީގެ...

21 ޖޫން

June 21, 2016 2
މިހާރު 30: ދިހައެއް، ވީލްޗެއާ

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

20 ޖޫން

June 20, 2016 7
މިހާރު 30: ވަސްވާސް

(އިއްޔެގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

19 ޖޫން

June 19, 2016 7
މިހާރު 30: ވަސްވާސް

(ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "ހަފީ!" އިނާޔާ ފޯނުން ގުޅައިފައި ބުންޏެވެ. "ކޮބާ؟ އަހަރުމެން މިހާރު ކެފޭއަށް މިއޮއް ވަންނަނީ."

18 ޖޫން

June 18, 2016 3
މިހާރު 30: ހުވަފެން

އިއްޔެ ނޫހާ ގުޅޭ ނުޒްހާ ހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ. ކެނޑުވުނު ގޮތަކަށް އަހަރެން އެ އަޑު ކަނޑުވައިލީމެވެ. ރޯވެފައި ހުރި ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅުން ނަފުރަތުގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެންދިޔައީ ބަސް ބުނި ހިނދުންނެވެ. އަތުގައި ހިފައި ދަމަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންގޮސް ގޭތެރެއަށް ވެއްދީމެވެ. ނުޒްހާގެ ކޮޓަރިއަށް ވެއްދީމެވެ. އެ ގޭގެ އެހާ އެތެރެއަކަށް ކުރިން...

17 ޖޫން

June 17, 2016 5
މިހާރު 30: ހުވަފެން

ބާރުގަދަ ލޯތްބެއް ހޯދިދާނެއެވެ. ގަދަބާރުން ލޯތްބެއް ނުހޯދޭނެއެވެ. އަހަރެން އެ ކަން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުޒްހާ ފެނުނުއިރު އަހަރެންގެ އުމުރަކީ ނުވަ އަހަރެވެ. ލޯތްބަކީ ކޮބައިކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެނގޭ އެއްޗަކީ ނުޒްހާއާ ވާހަކަދައްކާހިތް ވާކަމެވެ. އޭނަ ދެކޭހިތް ވާކަމެވެ. އޭނަޔާ އެކުގައި އިސްކޫލުގައި...

16 ޖޫން

June 16, 2016 4
މިހާރު 30: ދިހައެއް

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

15 ޖޫން

June 15, 2016 4
މިހާރު 30: ވަސްވާސް

އަހަރެން އަދިވެސް ހާދަހާ ޒުވާނޭ މީހުން ބުނާތީ ވަރަށް އުފާވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަންނަށް ހީވަނީ މުސްކުޅިކަމުގެ އަލާމަތްތައް ފާޅުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރިހެންނެވެ. ލޯގަނޑު ކައިރީގައި ހުރެގެން އަހަރެންގެ މޫނަށް ބެލީމެވެ. ލޯކައިރިން ފެންނަ ކުދި ރޫތަކާއި، ދެވަނަ ދަތްދޮޅި މީހުންގެ ލޮލުގައި އަޅައިނުގަންނީބާއެވެ؟ ނުވަތަ އަހަރެން...

14 ޖޫން

June 14, 2016 6
މިހާރު 30: ދިހައެއް

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ ބަހުރުވަ އެވެ. މި ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނީ ދިވެހި ދިގު ވާހަކަތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަކިވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ބައެއް އެއް ދުވަހުން ނުވަތަ ދެތިން...

13 ޖޫން

June 13, 2016 4
މިހާރު 30: މައުސޫމު ނަފީސާ

އަމްސޫދާއަށް ލިބިފައިވަނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި އުފަލެކެވެ. "އާތްއަވަރ" ފަށާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ރެސްޓޯރަންޓުގެ ގިނަ ބޮކިތައް ނިއްވައިލިއެވެ. އެއީ، ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. މުޅި ތަނުގައި ދިއްލައިފައި ހުރީ އުއްބައްތިއެވެ. ކަނޑުން އަރައިގެން މަޑު ރޯޅި ފުރަތަމަ ބީހިލަނީ ލަބީބުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައެވެ. އެ ތަން ބަލަން...

12 ޖޫން

June 12, 2016 2
މިހާރު 30: ލޯބިވާ ވަރު ބުނަން ބޭނުންވިއޭ

އޮފީސް ނިމޭ ގަޑީގެ ދިހަ މިނެއްޓު ކުރިން އަހަރެން ނުކުތީމެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ގެއާ ދުރަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މަގުގެ އެކި ތަންތަންކޮޅުގައި...

June 12, 2016 3
ދިހައެއް

ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ މަތީ ދަރަޖަތަކެއް މި ވާހަކާގައި ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ވާހަކާގައި ސިފަކުރާ ޝަހުސިއްޔަތުތައް ކިތައްމެ މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރިޔަސް ބޭނުންކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ...