17 މާޗް

March 17, 2019 24
ހުޅަނގު ފުޅަމަތި

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު މޫދަކީ ހަލަބޮލި ތަނެކެވެ. އެންމެ ގިނައިން މީހުން މޫދަށްއެރޭ ދިމާއެވެ. ފަޅު ރީތިވެފައި ބޮޑުކަމުންނެވެ. ހެނދުނުގެ ހިކިދިޔައިގައި ފަރުހިލަން އެ ތަނަށް އެރުނު މީހުން މުޅި ހިސާބަށް ފެތުރިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނާއި، ކުޑަކުދީން ވެސްމެއެވެ. ފަޅުގެ އެންމެ ދެކުނަށް އޮންނަނީ ރާވެރިބެ ނެރެވެ. އެއީ...

13 މާޗް

March 13, 2019 19
ދައުވަތު ކާޑު

އެނދުގެ ފައިލާކޮޅަށް ބޯލައިގެން، ބޯދަށަށް އަތްލައްވައިލައިގެން ޒުވާން އާސިމް އޮތެވެ. އޭނަގެ ކޮޓަރީގައެވެ. އާސިމަށް ފިނިކޮށްދިނުމުގެ ބޭކާރު މަސައްކަތް ފަންކާ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ. އެ ރެއަކީ ހޫނު ގަދަ ރެއެކެވެ. އާސިމްގެ ނަޒަރު ހުރީ އަތުގައި އޮތް ޑިގްރީއަށެވެ. އާސިމް ހިތަށްއެރިއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ ޑިގްރީއަކީ ލުއި...

10 މާޗް

March 10, 2019 21
މޯމޯ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 މާޗް

March 06, 2019 13
މޯމޯ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 މާޗް

March 03, 2019 13
މޯމޯ

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އޮފީސްތަކާއި އިސްކޫލުތައް ނިމިގެން ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހި އެތައް ބަޔަކު މަޖީދީމަގުގައި ތާށިވެފައި ތިއްބެވެ. މާލޭގެ މައި މަގުގައި އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުނީ އެއްފަހަރާ މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަރުގޮނުއަޅާ މީހުން ބަރުގޮނުއަޅަނީއެވެ. ސައިކަލު ރޭސްކުރާ މީހުން ރޭސްކުރަނީއެވެ. ނަދީމް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 25
ސުނާމީ

އަހަރެންނަކީ އުމުރުން ފަންސާސް ދެ އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ވަނީ އުމުރުން ވިހި އަހަރުގައެވެ. އޮފީހުގައި އުޅެވިއްޖެއެވެ. ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެއެވެ. ދެ އަންހެންދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، އެ ކުދިން މީހުނާ އިނދެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެ ކުދިން އުޅެނީ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅެނީ ފިރިންގެ ގޭގައެވެ. ކޮންމެ މަހަކު...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 22
އަޅުވެތި ލޯބި

އީދު ޗުއްޓީގައި ގޭގެ އެންމެން އައީ ރިސޯޓަށެވެ. ތިން ދައްތައާއި، އެ މީހުންގެ ފިރިންނާއި ދަރިންނެވެ. ދަތުރުގައި ބައިވެރިނުވާން އުޅެފައި އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ރޫބާ ވެސް އައެވެ. އެއީ އަހަރެންނަށް ވުރެ އެއް އަހަރު ހަގު ކޮއްކޮއެވެ. "ސަނީ ބީޗް މޯލްޑިވްސް" އަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ސަލީމްގެ ފަސް ތަރީގެ ހަތަރު ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 30
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 13
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 22
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

ލޯބިވާންޖެހެނީ އަހަރެން ލޯބިވާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އަހަރެން ފޫހިނުވާނީ އޭރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އަހަރެން ވަރިކޮށްފައި ނުދާނީ އޭރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް ކަމުދާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އެކުވެރިންނާއި މައިންބަފައިންގެ ރުހުންލިބޭނީ އޭރުންނެވެ. އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުންނާއި، އެކުވެރިންގެ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 26
އެއްބަސްވުން

ގަޑިން ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖަހައި ނުވަ މިނެޓު ހިނގައިފިއެވެ. އެކުވެރިން ދެ ފަހަރު ގުޅައިފިއެވެ. ޓީޝާޓު ލަމުންލަމުން އަހަރެން ކޮޓަރިން ނުކުތީމެވެ. އައިސްއަލަމާރި ހުޅުވައިލައިފައި ފެންފުޅި ނަގައި ތުންޖެހީމެވެ. ހުޅުވައިފައި ހުރި ޓީވީން ފެންނަނީ ޕާޓީއެއްގެ ޖަލްސާއެކެވެ. ކަރުން ހަން ދާ ވަރަށް މީހަކު ވާހަކަދައްކާ ތަނެވެ. އަހަރެން ޓީވީ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 29
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 28
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 20
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 12
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 34
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 20
ބިރުވެރި މާލެދަތުރު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)