12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 10
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 8
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 17
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 11
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަދުވަހާ ގުޅޭ

29 މާޗް

March 29, 2020 17
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 މާޗް

March 25, 2020 16
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 މާޗް

March 22, 2020 29
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 މާޗް

March 18, 2020 8
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

15 މާޗް

March 15, 2020 14
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 މާޗް

March 11, 2020 15
ޖިންނިއެއްގެ ޝަކުވާ

ހަނާއަކީ އުމުރުން ތިރީސް އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ހަތަރު ކުދިންގެ މަންމައެކެވެ. ހަނާ ދިރިއުޅެނީ ރިޒްވާންގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތުގައި މާލޭގައެވެ. ރިޒްވާނަކީ ހަނާގެ ފިރިމީހާއެވެ. ކުދިންގެ ބައްޕަ ވެސް މެއެވެ. ހަނާގެ މައިންބަފައިން އުޅެނީ ރަށުގައެވެ. ވަރަށް ގާތްގާތުގައި ލިބުނު ހަތަރު އަންހެންދަރިން ބެލުމުގައި، ޒާހިދާގެ ވަރަށް ބޮޑު...

08 މާޗް

March 08, 2020 16
ފަތްމިނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 މާޗް

March 04, 2020 11
ފަތްމިނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

01 މާޗް

March 01, 2020 11
ފަތްމިނި

ރަށުގައި އުޅޭއިރު ހެނދުނު ހޭލެވެނީ ކޮވެލި ގޮވާ އަޑަށެވެ. ހާލާއި ކާޅުގެ އަޑަށެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާ ރާޅުގެ މިޔުޒިކާއި، ހިޔާ ބޮޑު ގަސްތަކުގެ ފިނިކަމާއި، މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު ގޭގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދެނީ ވެސް ރަށުންނެވެ. ރާއްޖެތެރެއިންނެވެ. އުމުރުގެ ކުރީކޮޅު ހޭދަވީ މައިންބަފައިންނާ އެކުގައި، އަމިއްލަ ގޭގައެވެ. ފަރަށް ގޮސް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 25
ބުލްބުލް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 14
ބުލްބުލް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 18
ބުލްބުލް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 7
ބުލްބުލް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 10
ބުލްބުލް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 9
ބުލްބުލް

ދިގުލީ ވިއްސާރަޔަކަށް ފަހު މޫސުން ރީތިވި ދުވަހެވެ. އޮފީހަށް ދިޔުމަށް ޓަކައި އަހަރެން ގެއިން ނުކުތީމެވެ. ޓައީގެ ގޮށް ރީތިކޮށްލައިފައި އަހަރެން ސައިކަލަށް އަރައަރާ ހުއްޓައި ފޯނުކޯލެއް އައެވެ. އަހަރެން ފޯނެއް ނުނަގަމެވެ. އޮފީހަށް ގަޑިޖެހިދާނެތީއެވެ. ފޯނު ކެނޑުމުން މެސެޖެއް އައި އަޑުއިވުނެވެ. ދީމާ އަހަންނަށް ފޮނުވި ފުރަތަމަ މެސެޖަކީ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 15
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ