29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 24
ހައިސިއްޔަތު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 16
ހައިސިއްޔަތު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
ހައިސިއްޔަތު

މިއީ އޮފީސް ލޯތްބެވެ. އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގެ އުފާވެރި ދަތުރެކެވެ. ނުވަތަ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޔާޒު ފެނުނީ އޮފީހުންނެވެ. އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ދިޔަ ދުވަހުއެވެ. އަޔާޒަކީ އާދައިގެ އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިޔެކެވެ. އަހަރެން ދޮނަސް އަޔާޒު ހުންނަނީ އޮޅަލި ކުލައެއްގައެވެ. ތުނބުޅިމަތިމަސް ހުރެއެވެ. އެކަމަކު ތުންޏެވެ....

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 18
ހިމޭން ކަރުނަ

އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ކޫސަނިކަންތައްތައް ބަލައެވެ. އަހަންނަކީ ވަރަށް ފެންސިރު މީހެކެވެ. ތަނަކުން ރީތި ގަހެއް، ފައިވާނެއް ނުވަތަ ބުރުގާއެއް ފެނުނަސް އަހަރެން ބޭނުންވެއެވެ. ވަގުތުން ގަނެދެއެވެ. އަހަރުމެން ދެމަފިރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ބިރެއް އޮވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވަކިވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 12
ދަންފުޅި

ދުވަހެއްގެ ނިމުން އައިސް އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. ރީތި ކުލަތަކުން އުޑުމަތި އޮތީ ފެވިފައެވެ. އަހަރެން އިނީ ގޭގެ ފަސްވަނަބުރީގެ ހާމަފެންޑާގައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ނުދެވިގެން ބަރުގޮނުއަޅާ އަޑު އިވެއެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ މަޑު ރޯޅިއާއެކު، ބަންގީގެ އަޑު ވެސް ދުރުދުރުން އިވެއެވެ. ނަމާދަށްއަރަން އަހަންނަށް އެންގުމަށް ފަހު ވެސް މަންމަ އުޅުނީ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 10
ނޭނގި ދެވުނު އަނިޔާ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 16
ނޭނގި ދެވުނު އަނިޔާ

ބައެއް އިންސާނުން، ދަރިންގެ ނިޢުމަތުން މަޙްރޫމުވެއެވެ. ބައެއް މައިން، ދަރިންގެ ލޯބިން މަޙްރޫމުވެއެވެ. ބައެއް ދަރިން، މައިންގެ ލޯބިން މަޙްރޫމުވެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އުސޫލެވެ. ކިތަންމެ ހިތްދަތިވިޔަސް، ރުޅިއަޔަސް ވެހެވެ. ޝަކުވާ ކުރުމަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނީ އެ ކަމަށް ހޭނުމެވެ. ލިބެން ނެތް އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރުމެވެ. އަހަރެން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 10
ބަކަމޫނު

މީގެ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ރަށުގައި އޭރު މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. ރަށް ބޮޑުކަމުން ފަޅު ސަރަހައްދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަހަރެންގެ ގެ ހުންނަނީ ވަކީން ފަޅު ހިސާބެއްގައެވެ. ގެއަށް ވަންނަން ވަކި ޚާއްޞަ މަގެއް ނޯވެއެވެ. ވަށައިގެން އޮންނަނީ ބޯ ޖަންގައްޔެވެ. އޮޅުތަކާއި ދަނޑެވެ. ރަށުގައި ކަރަންޓު އަލިކަމެއް ނޯވެއެވެ. ބައިސްކަލެއް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 12
އެކަނިވެލީމާ ހިތުގައި ރިހުމެއް އުފެދޭ

އިސްތަށިގަނޑުގެ ބައެއް ހިސާބުގައި ހުރީ މަޑު މުށިކުލައެވެ. އަލި މުށިކުލައެއް ހުރި ތަންތަން ވެސް ހުއްޓެވެ. ތުންފަތުގައި ޖައްސައިފައިހުރީ ވަރަށް މަޑުމަޑު ފިޔާތޮށިކުލައެކެވެ. އެސްފިޔަތައް ކަޅުވެފައި ދިގެވެ. އަތުގެ ދިގު ނިޔަފަތިތަކުގައި ހުރީ ކަޅުކުލައެވެ. އަތުގައި އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނެކެވެ. ކޮނޑުގައި އޮތް އަތްދަބަހުން އަރާ އޮފު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 14
ދިޔަރެސް

ރާޅު އައިސް އަހަރެންގެ ފައިތިލައިގައި ބޮސްދެނީ އަހަރެން ބުނެގެނެއް ނޫނެވެ. ވައިރޯޅި އައިސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ފިރުމައިލަނީ އަހަރެން އެދިގެނެއް ނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް ކަންކަމުގައި ވެސް އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އެ ގޮތެވެ. ލޯބިން އަހަންނަށް ކަމެއް ކޮށްދެންޏާ، ނުބުނަނީސް ކޮށްދޭށެވެ. މައިންބަފައިން ވިޔަސް ނުވަތަ އެކުވެރިން ވިޔަސް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 8
ނާޖާއިޒު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 16
ނާޖާއިޒު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 12
ނާޖާއިޒު

އަހަރުމެންގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް އަށާރަ އަހަރު ފުރުނުއިރު އަހަރުމެންގެ ބީރަށްޓެހިކަމަށް ދެ އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ. ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެއްޖެވެ. އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފިއްޔާ އަރައިރުމަކުން ނޫނީ ނުނިމެއެވެ. އެންމެ ހެއްވާކަމަކީ އަސްލު މައްސަލަ އަހަރުމެންނަށް ނޭނގުމެވެ. ނުވަތަ އެނގޭކަމަށް ނުހެދުމެވެ. އޭރުން އަމިއްލައަށް އެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 20
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 13
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 16
ހަސަދަ

(އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 1
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 8
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 8
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 15
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ