31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 6
ފަސް ކޫރުން

ފިރިން ގަސްގަހުގައި އަޅާ ނަމަ ނުވަތަ ބާޒާރުން ގަންނަން ލިބޭ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް ހެއްޔެވެ؟ މީހަކާ އިންނަން އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ބުނާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އަހަރެންގެ އިސްކޫލު ދައުރުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ފިރިހެންކުދިންނާ ރައްޓެހިކަން ބާއްވާ ކުއްޖެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ލޯބީގެ ކުލަ ވެސް ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު، ވަކި ހިސާބަކުން...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 12
ފިނޮޅު

ފިނޮޅަކީ، ފަޅުފަޅުގައި ދޮންވެލީން އުފެދި ފެނުން މައްޗަށް ހިކިފައިހުންނަ ތަނެކެވެ. ގަހެއް ރުކެއް ނުހުރެއެވެ. ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ވިސްނައިފި ނަމަ އެ ކަމެއް ވެސް އެ ތާކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ތަނުގެ ކުޑަކަމުންނާއި ފަސްގަނޑު ދެރަކަމުންނެވެ. މަޑިފިނޮޅަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އެ ތަނަށް މަޑިފިނޮޅު ކިޔުނީ މޫދުގައި އުޅޭ މަޑިއަކާ ފިނޮޅުގެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 6
ބޮސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 5
ބޮސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 8
ބޮސް

ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތެކެވެ. ދިހަ މިނެޓު ވީއިރު ވެސް މުޅި މަގު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޑުރައިވަރަށް ފައިސާ ދީފައި ކާރުން ނުކުންނަން ރާޝިދު ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްއެރިއެވެ. ބެންކޮކަކީ ރާޝިދަށް އާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފައިމަގުގައި ދަތުރު ފެށިޔަސް އޭނައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. އެކަމަކު ރާޝިދު ގަތް ސާމާނުތަކުން ޓެކްސީގެ...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ހިމޭން ބަހުރުވަ

ފޯނު ރަނގަބީލުވެއެވެ. އެތައް އިރަކު ރަނގަބީލުވުމަށް ފަހު ކެނޑެނީއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އެ ކަން އާންމުވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެ ކޯލެއް އަހަރެން ކުރިޔަސް އަދުހަމެއް ނުގުޅައެވެ. އަހަރެންގެ މައިވަންތަ ލޯތްބަށް ޙައްޤު ހަދިޔާއަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟ އެ ދަރިފުޅު ބޮޑުކުރުމުގައި އަހަންނަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ މެލޭޝިޔާއަކީ ކުޑަ ތަނެއް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 5
ފިތުނަ

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭޭ)

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 8
ފިތުނަ

މަޝްހޫރު މީސްމީހުން ހުވަފެނުން ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. އަހަންނަކީ އުމުރުން ތިރީސް އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. އަހަރެން އެންމެ ބައްދަލުކުރާހިތްވާ މީހަކީ މައިކަލް ޖެކްޝަންއެވެ. އޭނަ މަރުވިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އެކަމަކު، ދޭތެރެއަކުން އަހަންނަށް އޭނަ ހުވަފެނުން ފެނެއެވެ. އަހަންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ވާހަކަ ބުނެއެވެ. ދެ ފަހަރަކު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 7
1313

މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަންހުރި ދުވަސްވަރެވެ. އަހަރެންގެ އުންމީދަކީ ޓުއަރިޒަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ މަޤާމެއް އަދާކުރުމެވެ. ޗުއްޓީގައި އަހަރެން އަންނަނީ މާލެއަށެވެ. އަހަރެންގެ އަތްމަތި ދަތިނުވާ ވަރަށް މައިންބަފައިން ފައިސާ ފޮނުވައެވެ. އެކަމަކު، ގިނަ ފައިސާގެ މާނައަކީ ގިނަ ކަންކަން ބޭނުންވުމެވެ. ބޭކާރު ކަންކަމެވެ. އެންމެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 15
އަހަރެންގެ ނަސީބު

މީހަކު ކުރާ ނުބައިކަންތައް ބޭޒާރުކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ގޯސްކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިޔަވައިގެންތިބޭ މޮޅެތި މުއްސަނދިންގެ ފަރާތުން މާސޫމު އަންހެންކުދިންނަށް ހާދަހާ ކެއްސެއް ލިބެއެވެ. އެ ފަދަ މީހުން ބޭޒާރުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު މި ކަން ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ފަހުދަކީ އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. އޭނަ ކަންތައް ކުރި...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 8
ރާޤީ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 14
ރާޤީ

(އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭޭ)

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 13
ރާޤީ

އަހަންނަށް ބަލައިލެވުނީ އިނާޔާއަށެވެ. އަހަންނަށް އިންޒާރުދޭން ލަކްޝަމީ މީ ކާކުހޭ އަހާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އިނާޔާ އެ ކަން ކަމަކަށް ނުހެދިއެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 10
ރާޤީ

އިންސާނާއަށް ސަޖިދަޖަހަން އިބިލީހަށް އެންގެވިއެވެ. މިހާރު މީ އިބިލީހަށް ސަޖިދަޖަހަން އިންސާނުން ބޭނުންވާ ޒަމާނެވެ. ގޯތިގެދޮރާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ސިހުރު ހެދުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ސިހުރުގެ ކަސްތަޅުގައި ހައްޔަރުވެފައި ތިބޭ މީހުން މިނިވަންކުރުމަކީ އަހަރެންގެ މަސައްކަތެވެ. އަހަރުމެންގެ އާންމު ނަމަކީ ރާޤީއެވެ. އަހަރެންގެ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 12
ހިތާނުވިޔަސް އިނީމާ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 11
ހިތާނުވިޔަސް އިނީމާ...

ކޮންޕިއުޓަރުގެ މޮނީޓަރަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެން އިނީމެވެ. ހިތާހިތުން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް މަލާމާތްކުރީމެވެ. ދިރިއުޅުމާ މެދު އަހަރެން ފުންކޮށް ނުވިސްނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ތިން ދަރިފުޅެވެ. ހަތަރުވަނަ ދަރިޔަކަށް އާޝިޔާ ބަނޑުބޮޑުވީއެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީ ވީ ކުޑައެވެ. އާޝިޔާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ނަމަ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 11
ހައިސިއްޔަތު

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 30
ހައިސިއްޔަތު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 24
ހައިސިއްޔަތު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 16
ހައިސިއްޔަތު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ